ΕΛΛΑΔΑ

9 θέσεις εργασίας στο δήμο Θέρμης

9 θέσεις εργασίας στο δήμο Θέρμης

 Ο Δήμος Θέρμης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ( 2 μηνα) , συνολικά εννέα ατόμων ( 9 ) ατόμων

και συγκεκριμένα : Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Αριθμ.Ατόμων Χρ. Διάρκεια 1 ΔΕ Οδηγών Γ' Κατηγορίας 4 2 μήνες 2 ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων 5 2 μήνες Η πρόσληψη κρίνεται αναγκαία με δεδομένη την ανάπτυξη μεγάλης ποσότητας βλάστησης ύστερα από την φετινή άνοιξη με τα αυξημένα ποσοστά βροχοπτώσεων και τις ήδη υπάρχουσες ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή που έχουν σαν αποτέλεσμα τον αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιών.

Συνεπώς, όπως αναφέρει το dikaiologitika.gr, ο καθαρισμός των δασυλλίων και αλσυλλίων από εύφλεκτα υλικά ( π.χ. γυαλιά, τενεκεδάκια, κουκουνάρες και ξερά κλαδιά ...) είναι απαραίτητος σε όλη την έκταση του Δήμου Θέρμης.

Απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής για την κατηγορία ΔΕ είναι τα εξής:

Για τους ΔΕ Οδηγούς :

1) - Δίπλωμα Ι.Ε.Κ. επαγγελματικής κατάρτισης ειδικοτήτων (α) τεχνικού αυτοκινήτων οχημάτων ή (β) εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων.

- Πτυχίο Α' ή Β' κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή

- Απολυτήριος τίτλος: - Ενιαίου πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών αυτοκινήτων ή -

Τεχνικής επαγγελματικής σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή

- Σχολής Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ του Ν 1346/83 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας ,δηλ. -Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκίνητων ή - Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή

- Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ΤΕΣ Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή

- Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή

- Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ΙΕΚ ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής , αντίστοιχης ειδικότητας, -ή Οποιοδήποτε Απολυτήριος Τίτλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, - ή

οποιοσδήποτε Απολυτήριος Τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

2) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ Κατηγορίας. Για την κατηγορία ΥΕ δεν απατούνται ειδικά προσόντα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μαζί με την αίτηση και τα ανωτέρω απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής να προσκομίσουν επιπλέον και τα παρακάτω : α) φωτοαντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας καθώς και β) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν. 1599/1986 που να δηλώνει ότι δεν έχει κώλυμα πρόσληψης λόγω παράτασης ή σύναψης νέας σύμβασης με το Δήμο μας μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών.

Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται με αφετηρία το τέλος της νέας απασχόλησης, για την οποία ο υπάλληλος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω. Αιτήσεις μπορούν να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Θέρμης και συγκεκριμένα στον Καρλοβασίτη Άγγελο και κ. Καραμούτσιου Βασιλική ( τηλ. 2313-300743 , 2313-300747) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 27-6- 2014 έως και 1-7-2014.