ΕΛΛΑΔΑ

«Φρένο» ΣτΕ στην επεξεργασία λυμάτων

«Φρένο» ΣτΕ στην επεξεργασία λυμάτων
«Φρένο» στην υλοποίηση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων στην εκτός σχεδίου περιοχή των Σπάτων (Μεσόγεια) έβαλε το ΣτΕ...

«Φρένο» στην υλοποίηση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων στην εκτός σχεδίου περιοχή των Σπάτων (Μεσόγεια) έβαλε το Συμβούλιο της Επικρατείας, κρίνοντας μη νόμιμο σχετικό σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος.

Το επίμαχο Διάταγμα προέβλεπε την οριοθέτηση τμήματος του ρέματος της Ραφήνας μήκους 1.500 μέτρων, ενώ με απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ από το 1993 έχει χαρακτηριστεί ως «ιδιαίτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος».

Ωστόσο, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 196/2011 γνωμοδότηση του ΣτΕ «ο χώρος που καταλαμβάνει το ρέμα, μετά την ως άνω οριοθέτησή του, δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί ως οικοδομήσιμος ή ως χώρος προορισμένος για την ανέγερση κοινωφελών κτιρίων, αλλά αποκλειστικά ως κοινόχρηστος χώρος, αποκλειομένης κάθε εργασίας επιχώσεως ή καλύψεως του ρέματος».

Όπως τονίζεται στη γνωμοδότηση: «Τα ρέματα ως στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος αποτελούν αντικείμενα συνταγματικής προστασίας, που αποβλέπουν στη διατήρηση της φυσικής τους καταστάσεως και στη διασφάλιση της επιτελούμενης από αυτά λειτουργίας της απορροής των υδάτων, ενώ η ένταξή τους σε πολεοδομική ρύθμιση είναι επιτρεπτή μόνον εφόσον τούτο επιβάλλεται από τις ανάγκες ευρύτερου πολεοδομικού σχεδιασμού και υπό τον όρο ότι διασφαλίζεται η επιτέλεση της φυσικής λειτουργίας τους…

Η εκτέλεση δε τεχνικών έργων πλησίον ρέματος επιτρέπεται μόνον εφόσον διασφαλίζεται η ανεμπόδιστη εκτέλεση της φυσικής λειτουργίας του».

Για να εξασφαλισθεί ο σκοπός αυτός απαιτείται, «πριν από την εκτέλεση τεχνικών έργων πλησίον ρέματος, ο καθορισμός της οριογραμμής του, ώστε η μελετώμενη επέμβαση να γίνεται εν όψει της υπάρξεως του ρέματος, αποκλειομένης σε κάθε περίπτωση οιασδήποτε εργασίας επιχωματώσεως ή καλύψεως αυτού».