ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Folli Follie: Η σημερινή ΓΣ και στο βάθος ο ειδικός εντολοδόχος

Folli Follie: Η σημερινή ΓΣ και στο βάθος ο ειδικός εντολοδόχος
INTIME

Tην αποδοχή του σχεδίου εξυγίανσης που έχει εγκριθεί από τους ομολογιούχους πιστωτές της Folli Follie θα κληθεί να εγκρίνει η σημερινή Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της εισηγμένης.

Υπενθυμίζεται πως στη Γενική Συνέλευση της 10ης Μαρτίου δεν συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη απαρτία, καθώς το ποσοστό συμμετοχής των μετόχων ανήλθε μόλις στο 16,19% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ο Δημήτρης Κουτσολιούτσος που είναι ο βασικός μέτοχος με ποσοστό 35%, έχει εναντιωθεί στο σχέδιο εξυγίανσης.

Για τη λήψη αποφάσεων στη σημερινή Επαναληπτική Γενική Συνέλευση απαιτείται απαρτία 50% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Σε περίπτωση που καταψηφιστεί από τον Δημήτρη Κουτσολιούτσο και τους άλλους μετόχους το σχέδιο εξυγίανσης, οι νομικοί σύμβουλοι της Folli Follie θα βάλουν σε εφαρμογή το «σχέδιο Β».

Συγκεκριμένα, εάν υπάρξουν μέτοχοι που δεν παραστούν ή δεν ψηφίσουν υπέρ της συμφωνίας εξυγίανσης, τότε θα συγκληθεί νέα Γενική Συνέλευση με το ίδιο θέμα και θα ζητηθεί από το Πτωχευτικό Δικαστήριο να διορίσει ειδικό εντολοδόχο προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα παράστασης και ψήφου αντί συγκεκριμένων μετόχων που αρνούνται να συναινέσουν καταχρηστικά.

Το άρθρο 35 του νέου Πτωχευτικού Κώδικα προβλέπει πως το δικαστήριο με την απόφασή του που επικυρώνει τη συμφωνία εξυγίανσης δύναται να διορίσει ειδικό εντολοδόχο με την εξουσία να συγκαλέσει γενική συνέλευση και να ασκήσει το δικαίωμα παράστασης και ψήφου εκείνων των μετόχων ή εταίρων του οφειλέτη που δεν συμπράττουν. Η δε κοινοποίηση της απόφασης του δικαστηρίου στην εταιρεία υποκαθιστά την κατά τον νόμο διαδικασία νομιμοποίησης του ειδικού εντολοδόχου για τη συμμετοχή του στη συνέλευση.

Στο πλαίσιο της συνέλευσης που συγκαλείται μετά τον ορισμό εντολοδόχου για τη λήψη της απόφασης, πρώτα δίδεται ο λόγος στους μετόχους ή εταίρους οι οποίοι δηλώνουν την πρόθεσή τους να υπερψηφίσουν ή να καταψηφίσουν την προβλεπόμενη στη συμφωνία εξυγίανσης απόφαση ή να απέχουν από την σχετική ψηφοφορία. Εφόσον από την καταμέτρηση των ψήφων δεν συγκεντρώνεται η απαραίτητη απαρτία ή πλειοψηφία για την έγκριση της ως άνω απόφασης, τότε ο ειδικός εντολοδόχος ασκεί το δικαίωμα ψήφου, τόσο αναφορικά με μετόχους που καταψηφίζουν την απόφαση ή απέχουν, όσο και αναφορικά με μετόχους που δεν παρίστανται, στην έκταση που αυτό απαιτείται για την έγκρισή της.

Κατά τις ίδιες διατάξεις, οι μη συμπράττοντες μέτοχοι ή εταίροι διατηρούν δικαίωμα αποζημίωσης έναντι της εταιρίας και των πιστωτών, σε περίπτωση που στο πλαίσιο διαγνωστικής δίκης αποδειχθεί ότι μετά την εκκαθάριση θα απέμενε υπολειμματική αξίωσή τους.