ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πλαστικά Θράκης: Στο Χρηματιστήριο με νέα ονομαστική αξία

Πλαστικά Θράκης: Στο Χρηματιστήριο με νέα ονομαστική αξία

Από την 03-02-2015 θα είναι διαπραγματεύσιμες στο ελληνικό Χρηματιστήριο με τη νέα ονομαστική αξία, ήτοι 0,66 ευρώ ανά μετοχή, οι μετοχές της εταιρείας Πλαστικά Θράκης.

Από την 03-02-2015 θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο με τη νέα ονομαστική αξία, ήτοι 0,66 ευρώ ανά μετοχή, οι μετοχές της εταιρείας Πλαστικά Θράκης.

Σημειώνεται ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που πραγματοποιήθηκε την 29η Δεκεμβρίου 2014, αποφάσισε μεταξύ άλλων την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 7.215.139,20 ευρώ με κεφαλαιοποίηση:

α) μέρους των αφορολόγητων αποθεματικών που σχηματίσθηκαν με βάση το ν. 2238/1994, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4172/2013, ποσού 6.839.561,31 ευρώ και

β) μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» ποσού 375.577,89 ευρώ.

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της εταιρείας κατά το ποσό των 0,16 ευρώ, ήτοι από 0,50 ευρώ σε 0,66 ευρώ.

Μετά την ανωτέρω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 29.762.449,20 ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 45.094.620 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,66 ευρώ εκάστης.