ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΣΠΑ: Ποιες δράσεις επιχορηγούνται σε νησιά

ΕΣΠΑ: Ποιες δράσεις επιχορηγούνται σε νησιά

Τις δράσεις που θα ενταχθούν στο επόμενο ΕΣΠΑ στα ελληνικά νησιά αποτυπώνει ο προγραμματισμός του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου για την περίοδο 2014-2020 για τη νησιωτική πολιτική.

Το σχέδιο προσδιορίζει έντεκα θεματικούς στόχους με τις επενδύσεις και τις ενέργειες που θα συμβάλλουν στην αξιοποίηση τους να αποτελούν ουσιαστικά επιλέξιμες δράσεις για στήριξη από τους κοινοτικούς πόρους.

Οι έντεκα αυτοί στόχοι είναι οι εξής:

1. Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας

2. Ενίσχυση της πρόσβασης, χρήσης και ποιότητας των Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

3. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ, και του πρωτογενή τομέα (γεωργία,αλιεία, υδατοκαλλιέργειες

4. Ενίσχυση της μετάβασης προς την οικονομία χαμηλών εκπομπών ρύπων

5. Προώθηση της προσαρμογής στις κλιματικές αλλαγές

6. Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων

7. Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και απομάκρυνση της συμφόρησης σε σημαντικά δίκτυα υποδομών

8. Προώθηση της απασχόλησης και υποστήριξη κινητικότητας των εργαζόμενων

9. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας

10. Επένδυση στην εκπαίδευση, τις δεξιότητες και στη δια βίου μάθηση

11. Βελτίωση της θεσμικής επάρκειας και της αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης

Ρoή Ειδήσεων