ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διευκρινίσεις για την έκθεση του ομίλου Εurobank στην Κύπρο

Διευκρινίσεις για την έκθεση του ομίλου Εurobank στην Κύπρο

Ο Όμιλος Eurobank δραστηριοποιείται στην Κύπρο μέσω της θυγατρικής του, EurobankCyprusLtd.

Οι εργασίες της Τράπεζας εκτελούνται μέσα από ένα δίκτυο επτά τραπεζικών κέντρων και επικεντρώνονται αποκλειστικά στο "WholesaleBanking" και "InternationalBusinessBanking", αναφέρεται σε ανακοίνωση της Τράπεζας μετά από σχετικό ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Το σύνολο ενεργητικού της Τράπεζας ανέρχεται σήμερα σε 4,2 δισ. ευρώ. από το οποίο ποσό 1,7 δισ. ευρώ, αφορά στοιχεία ενεργητικού εντός Κύπρου. Η κεφαλαιουχική βάση της Τράπεζας ανέρχεται σε 570 εκατ. ευρώ, ενώ ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας στις 31 Δεκεμβρίου 2012 διαμορφώθηκε στα πολύ ισχυρά επίπεδα του 32,48%, που, σε συνδυασμό με την πολύ καλή ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου, ενισχύουν τη θωράκισή της απέναντι στους κινδύνους της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας.

Στις 15 Μαρτίου 2013 το ύψος των καταθέσεων της Τράπεζας ανήλθε σε 2,9 δισ. ευρώ, ενώ το ύψος των δανείων σε 1,5 δισ. ευρώ από τα οποία 0,7 δισ. ευρώ είναι πλήρως εγγυημένα με ισόποσα ταμειακά διαθέσιμα (cashcollateral). Η Τράπεζα διατηρεί υψηλή ρευστότητα, με ρευστά διαθέσιμα επενδεδυμένα σε βραχυχρόνιες τοποθετήσεις χαμηλού κινδύνου, εκτός Κύπρου, ύψους 1,7 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις του πρόσφατου Eurogroup και των αρχών της Κυπριακής ∆ημοκρατίας καμιά από τις καταθέσεις πελατών της Τράπεζας δεν υφίσταται οποιαδήποτε απομείωση ή επιβάρυνση. Η Τράπεζα διατηρεί υψηλούς δείκτες και αποθέματα ρευστότητας, σημαντικά ανώτερους των ελαχίστων εποπτικών ορίων, γεγονός που την καθιστά ικανή να ανταπεξέλθει ακόμη και σε ακραία σενάρια μείωσης των καταθέσεων.

Το ποσοστό των λειτουργικών εσόδων του Ομίλου Eurobank που προέρχονται από τη δραστηριότητα του Ομίλου στην Κύπρο, αντιστοιχούν σε 5,7% των συνολικών λειτουργικών εσόδων του Ομίλου.

Τόσο ο Όμιλος Eurobank συνολικά, όσο και η θυγατρική του τράπεζα στην Κύπρο δεν τηρούν καταθέσεις στην Τράπεζα Κύπρου ή στην CPB στην Κύπρο. Η έκθεση του Ομίλου σε κινητές αξίες των παραπάνω Τραπεζών είναι μικρότερη των 4 εκατ. ευρώ.

ΠΗΓΗ ΑΠΕ