ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι βιομηχανίες που ήταν κερδοφόρες το 2013

Οι βιομηχανίες που ήταν κερδοφόρες το 2013

Ο τομέας της βιομηχανίας παρότι δεν είχε τη χειρότερη επίδοση σε επίπεδο μεταβολής του κύκλου εργασιών, όχι μόνο δεν απέφυγε τις ζημίες αλλά βρέθηκε αντιμέτωπος με εκτίναξη ζημιών το τελευταίο έτος, σύμφωνα με την ICAP.

Από τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των 321 βιομηχανικών εταιρειών του δείγματος, προκύπτει μείωση των πωλήσεων κατά 6,65%, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε περίπου 24,2 δισ. ευρώ το 2013. Ωστόσο, η αδυναμία συμπίεσης του κόστους στον απαιτούμενο βαθμό, επέφερε τη συρρίκνωση των αντίστοιχων μικτών κερδών (-33,2%), γεγονός που είχε σαν αποτέλεσμα την ανατροπή του λειτουργικού αποτελέσματος του τομέα, από λειτουργικά κέρδη 56,2 εκατ. ευρώ το 2012 σε λειτουργικές ζημίες ύψους 621,02 εκατ. ευρώ το 2013. Το επιστέγασμα των μεταβολών αυτών ήταν η εντυπωσιακή επιδείνωση του τελικού αποτελέσματος, με καταγραφή ζημιών ύψους 734,71 εκατ. ευρώ το 2013, έναντι ζημιών 8,2 εκατ. ευρώ το 2012. Επί πλέον, τα κέρδη EBITDA της τελευταίας χρήσης αντιστοιχούν μόλις στο 1/3 των αντίστοιχων κερδών του προηγουμένου έτους.

Όσον αφορά την εξέλιξη ορισμένων βασικών μεγεθών του ενεργητικού, παρατηρείται μείωση (κατά 2,2%) της αξίας του συνόλου ενεργητικού, προερχόμενη κυρίως από αντίστοιχη μείωση των αποθεμάτων (κατά 12,8%).

Στα στοιχεία του παθητικού, διαπιστώνεται μείωση των ιδίων κεφαλαίων κατά 9,5% το τελευταίο έτος. Αναφορικά με τις υποχρεώσεις, οι μεν μεσο-μακροπρόθεσμες αυξήθηκαν κατά 30%, ενώ αντίθετα οι βραχυπρόθεσμες υποχώρησαν (-7,7%) το 2013.

Σε επίπεδο χρηματοοικονομικών δεικτών η επιδείνωση είναι εμφανής, καθώς η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων είναι έντονα αρνητική (-9,93%), ο δε δείκτης του περιθωρίου μικτού κέρδους επιδεινώθηκε σχεδόν κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες, περιοριζόμενος πλέον σε 4,67% το 2013.

Από το σύνολο των 321 βιομηχανικών επιχειρήσεων, οι 173 (53,9% του δείγματος) ήταν κερδοφόρες, με συνολικά κέρδη προ φόρου 345,4 εκατ. ευρώ το 2013. Το τελικό αποτέλεσμα ωστόσο επιβαρύνθηκε υπέρμετρα από τις συνολικές ζημίες (1.080,1 εκατ. ευρώ) των 148 ζημιογόνων εταιρειών του τομέα.

Οι πέντε κορυφαίες βάσει κερδοφορίας βιομηχανικές εταιρείες για το 2013 ήταν οι εξής:

- ΚΑΡΕΛΙΑ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΕ (κέρδη 60,64 εκατ. ευρώ από 56,95 εκατ. ευρώ πέρυσι)

- ΜΕΤΚΑ ΜΕΤΑΛ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (κέρδη 42,71 εκατ. ευρώ από 46,51 εκατ. ευρώ πέρυσι)

- ΣΑΡΑΝΤΗΣ, ΓΡ., ΑΒΕΕ (κέρδη 37,26 εκατ. ευρώ από ζημιές 1,1 εκατ. ευρώ πέρυσι)

- ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (κέρδη 23,17 εκατ. ευρώ από 114,36 εκατ. ευρώ πέρυσι)

- ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧ. ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ (κέρδη 15,63 εκατ. ευρώ από 16,38 εκατ. ευρώ πέρυσι).

Διαβάστε επίσης

ICAP: Απώλειες είχαν οι επιχειρήσεις το 2013