Η επίσκεψη του Πατριάρχη Βαρθολομαίου στην Ιμβρο

Newsroom Newsroom

Η επίσκεψη του Πατριάρχη Βαρθολομαίου στην Ιμβρο

Στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Ιμβρο, βρέθηκε το προηγούμενο τριήμερο ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος όπου τελέστηκε η χειροτονία του π. Προκοπίου.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Φαναρίου:

Ως ήδη ηγγέλθη διά σχετικού Ανακοινωθέντος, η Α. Θ. Παναγιότης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαίος, μετέβη τό Σάββατον, 8ην τ.μ. Οκτωβρίου, εις τήν γενέτειράν Του Ίμβρον, προκειμένου νά συγχαρή τόν επιτόπιον Ποιμενάρχην, Σεβ. Μητροπολίτην Ίμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλον, επί τή 14η επετείω τής ενθρονίσεως αυτού, νά ευχηθή ευλογημένον καί καρποφόρον τό νέον σχολικόν έτος εις τούς εκπαιδευτικούς καί μαθητάς τών ομογενειακών σχολών τής Νήσου, ένα χρόνον μετά τήν τέλεσιν υπό τού Ιδίου τού Αγιασμού επί τή ενάρξει λειτουργίας τού Γυμνασίου-Λυκείου τής Νήσου εν Αγριδίοις (τήν 12ην Οκτωβρίου 2015), καί, τέλος, νά συμπροσευχηθή κατά τήν χειροτονίαν τού νέου Διακόνου τής Ιεράς Μητροπόλεως Ιερολογ. κ. Προκοπίου Μαλλιαρή.

Τό εσπέρας τής ιδίας ο Πατριάρχης μετέβη εις τόν Ι. Ναόν Αγίας Μαρίνης Σχοινουδίου, ένθα παρέστη συμπροσευχόμενος κατά τόν Εσπερινόν, μετά τό πέρας τού οποίου ο χοροστατήσας Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κύριλλος ετέλεσε τήν Ακολουθίαν τής ρασοφορίας τού υποψηφίου πρός χειροτονίαν, όστις διηκόνησεν επί σειράν ετών τό Αναλόγιον τού Ναού, εντός κλίματος σεμνής λαμπρότητος καί χαράς. Τό προσελθόν πολυπληθές εκκλησίασμα εδεήθη εκτενώς όπως η Χάρις τού Κυρίου ενισχύη τόν νέον εργάτην τού αμπελώνος Αυτού, ο δέ Ποιμενάρχης, ο διαδραματίσας καθοριστικόν ρόλον εις τήν πνευματικήν πορείαν τού υποψηφίου καί τήν καλλιέργειαν τής παρά Θεού κλήσεώς του πρός τήν ιερωσύνην, υπεγράμμισε τάς από τής παιδικής ηλικίας διακρινούσας τόν υποδιάκονον Παναγιώτην αρετάς τού φόβου Θεού, τής αγάπης πρός τήν Εκκλησίαν καί τού σεβασμού αυτού πρός τό τετιμημένον καί ηγιασμένον ράσον.

Η χειροτονία τού Διακόνου Προκοπίου ετελέσθη τήν επομένην, Κυριακήν, 9ην Οκτωβρίου, εν χαρμοσύνω ατμοσφαίρα καί εν πληθούση Εκκλησία, εν τώ Ι. Μητροπολιτικώ Ναώ Κοιμήσεως τής Θεοτόκου, υπό τού οικείου Ποιμενάρχου, εν συλλειτουργία μετά πάντων τών κληρικών τής Νήσου. Ο προεξάρχων ωμίλησε μέ στοργήν πρός τόν χειροτονούμενον καί έδωκεν αυτώ πολυτίμους συμβουλάς καί υποθήκας. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης συμπροσηυχήθη από τού Ιερού Βήματος, απευθυνόμενος δέ από στήθους, πρό τής διανομής τού αντιδώρου, εις τό πυκνόν εκκλησίασμα, επανέλαβε διά μίαν ακόμη φοράν τά διακατέχοντα Αυτόν αισθήματα βαθυτάτης αγάπης διά τήν ιδιαιτέραν πατρίδα Αυτού Νήσον Ίμβρον, εξήγησε τούς λόγους, δι ούς μετωνόμασε τόν χειροτονηθέντα εις Προκόπιον καί ωμίλησε μέ αισιοδοξίαν διά τό μέλλον τής αναγεννωμένης Ίμβρου, κυρίως χάρις εις τήν επάνοδον τής ελληνοφώνου παιδείας εν αυτή.

Εν τώ τέλει τής Θείας Λειτουργίας, ο νεοχειροτονηθείς εδέχθη τάς ευχάς καί τά συγχαρητήρια τών κληρικών τής Ι. Μητροπόλεως Ίμβρου καί Τενέδου, συγγενών καί φίλων αυτού, ως καί τών υπερπληρωσάντων τόν Ναόν πολυαρίθμων πιστών.

Ακολούθως παρετέθη υπό τού οικείου Ποιμενάρχου καί τών κληρικών τής Ι. Μητροπόλεως επίσημον γεύμα εν Κάστρω, ευλογηθέν υπό τής Α. Θ. Παναγιότητος, κατά τό οποίον ο Διάκονος Προκόπιος εξέφρασε τήν ευγνωμοσύνην καί τόν σεβασμόν του πρός τό σεπτόν πρόσωπον τού Πατριάρχου καί τόν Σεβασμιώτατον Ποιμενάρχην του, καθώς καί τήν συνοχήν καί συγκίνησίν του διά τό ότι θά συνεχίση νά διακονή εν τή Εκκλησία από τού Ιερού Θυσιαστηρίου.
Πρό τής επιστροφής εις τό χωρίον Του ο Πατριάρχης επεθεώρησε τά ανακαινιστικά έργα εις τό παρά τό χωρίον Γλυκύ Κουτλουμουσιανόν Μετόχιον τών Ταξιαρχών, όπου οι αείμνηστοι Βαρθολομαίος καί Κύριλλος Κουτλουμουσιανοί οι Ίμβριοι έθεσαν τά θεμέλια τής παιδείας τής Νήσου, διό καί θεωρούνται φωτισταί αυτής.

Σημειωτέον, ότι ο μέν Οικουμενικός Πατριάρχης φέρει τό όνομα τού πρώτου εξ αυτών, ο δέ Μητροπολίτης Ίμβρου καί Τενέδου τό τού δευτέρου, ενώ η Α. Θ. Παναγιότης εφρόντισε νά δώση εις κληρικούς τής Μητρός Εκκλησίας τά ονόματα καί τών δύο ετέρων εκ τών αυταδέλφων τούτων, εκ τού Γλυκέος καταγομένων, ήτοι τών Δοσιθέου καί Καισαρίου.
Τήν επομένην, Δευτέραν, 10ην Οκτωβρίου, η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, επεσκέφθη τό Δημοτικόν Σχολείον τών Αγίων Θεοδώρων καί τό χωρίον Γλυκύ, μετέβη εις τό Διοικητήριον πρός εθιμοτυπικήν επίσκεψιν τού Επάρχου τής Νήσου Εντιμ. κ. Muhittin Gurel καί ηυλόγησε τό προφρόνως παρατεθέν υπό τού Ποιμενάρχου αποχαιρετιστήριον γεύμα, αναχωρήσας εν συνεχεία διά τήν Πόλιν, ένθα αφίχθη αργά τό εσπέρας τής ιδίας.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

DPG NETWORK

ened ΜΕΛΟΣ ΕΝΕΔ Monetized by DPG Digital Media ©2010-2019 Newsbomb.gr - All rights reserved