ΕΡΓΑΣΙΑ

ΟΑΕΔ: Ποιοι άνεργοι πτυχιούχοι ωφελούνται από πρόγραμμα απασχόλησης

ΟΑΕΔ: Ποιοι άνεργοι πτυχιούχοι ωφελούνται από πρόγραμμα απασχόλησης

Σε εξέλιξη είναι η υποβολή των αιτήσεων για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ σχετικά με την επιχορήγηση επιχειρήσεων για πρόσληψη άνεργων πτυχιούχων έως 35 ετών.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην απασχόληση 2.200 (επιπλέον των 5.000 που είχαν αρχικά προκηρυχθεί σύμφωνα με την με αριθμ. Β118758/5-6-2012 Δημόσια
Πρόσκληση και καλύφθηκαν) νέων πτυχιούχων έως 35 ετών, ελληνικών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που είναι κάτοχοι πρώτου πτυχίου ή μεταπτυχιακού ή
διδακτορικού ή ισότιμου τίτλου σχολών της αλλοδαπής, οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες ένταξης στην αγορά εργασίας και διανύουν μεγάλα χρονικά διαστήματα σε
δουλειές περιστασιακές και υποαμοιβόμενες.

Οι επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν τους ανέργους, δεσμεύονται να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας τους για 27 μήνες, ενώ η επιχορήγηση διαρκεί για 24 μήνες. Η επιχορήγηση ανέρχεται στο ποσό των 20 ευρώ για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για ανέργους έως 24 ετών και 25 € την ημέρα για ανέργους άνω των 24 ετών.

Οι ωφελούμενοι που θα απασχοληθούν στο πλαίσιο του προγράμματος, πρέπει να είναι πτυχιούχοι σχολών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα), έως και 35 ετών (να διανύουν δηλαδή έως και το 35ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία πρόσληψης τους), να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή βεβαίωση συμμετοχής στο πρόγραμμα (από την αρμόδια Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ.), που θα προκύπτει από το ειδικό μητρώο για τις ανάγκες του προγράμματος.

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν, ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότεςτου ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα και δεν έχουν προβεί, κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε μείωσηπροσωπικού. Ως μείωση προσωπικού θεωρείται η καταγγελία της σύμβασης εργασίας,η αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης, όπως επίσης και η εθελουσία έξοδος πουγίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής οικονομικώνκυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου.

Επισημαίνεται ότι αιτήσεις επιχειρήσεων που βρίσκονται στο στάδιοαναμονής με βάση το «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για τηνπρόσληψη ανέργων πτυχιούχων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτωνπανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, έως 35 ετών» (για τις 5.000θέσεις) δεν λαμβάνονται υπόψη. Όσες επιχειρήσεις από τις ανωτέρωεπιθυμούν να ενταχθούν στο παρόν πρόγραμμα (για τις επιπλέον 2.200θέσεις) θα πρέπει να υποβάλουν νέα ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής.

Δεν είναι δυνατή η ένταξη στο πρόγραμμα ανέργων που θα απασχοληθούν μεμίσθωση - σύμβαση έργου ή έμμισθη εντολή. Οι επιχειρήσεις που εξαιρούνται, αναφέρονται αναλυτικά στην Πρόσκληση που έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΟΑΕΔ. Tα άτομα για τα οποία δικαιούται να επιχορηγηθεί η επιχείρηση υποδεικνύονται απότην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ.

Η ενίσχυση που θα λάβει μια επιχείρηση χορηγείται βάσει του Κανονισμού της Κομισιόν για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) και δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.

Σημειώνεται ότι στον έλεγχο της σώρευσης αθροίζονται και οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει οι συνδεδεμένες με την αιτούσα επιχειρήσεις.

Η μέγιστη δαπάνη για την υλοποίηση του προγράμματος ανέρχεται στα 33 εκατ. ευρώ, και θα συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό ΚοινωνικόΤαμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού».

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο ειδικό πεδίο του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ, όπου επίσης περιγράφονται αναλυτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Ροή Ειδήσεων