Υπουργείο Παιδείας: 540 προσλήψεις εκπαιδευτικών για τα νέα ΠΕ.Κ.Ε.Σ

Newsbomb

Υπουργείο Παιδείας: 540 προσλήψεις εκπαιδευτικών για τα νέα ΠΕ.Κ.Ε.Σ

Ιδρύονται Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού.

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. είναι ο εκπαιδευτικός σχεδι­ασμός, η παρακολούθηση, ο συντονισμός και η στήριξη του εκπαιδευτικού έργου των δημόσιων και ιδιωτικών σχολικών μονάδων, για τη στελέχωση των οποίων συνίστανται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων πεντα­κόσιες σαράντα (540) θέσεις Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, οι οποίες πληρούνται από εκπαιδευτικούς που επιλέγονται για τριετή θητεία.

Αποστολή των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. είναι ο εκπαιδευτικός σχεδι­ασμός, η παρακολούθηση, ο συντονισμός και η στήριξη του εκπαιδευτικού έργου των δημόσιων και ιδιωτικών σχολικών μονάδων, καθώς και των Ε.Κ., ο συντονισμός των Κ.Ε.Σ.Υ., των Κ.Ε.Α., και των Ε.Κ.Φ.Ε. της περιοχής αρμοδιότητάς τους, η επιστημονική και παιδαγωγική υποστήριξη των εκπαιδευτικών της δημόσιας και της ιδιωτικής εκπαίδευσης, η οργάνωση της επιμόρφωσης, περιλαμβανομένης και της εισαγωγικής, των εκπαιδευ­τικών, καθώς και η υποστήριξη του προγραμματισμού και της αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου σε περι­φερειακό επίπεδο.

Για την επίτευξη της αποστολής τους, τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ασκούν τις εξής αρμοδιότητες:

α) οργανώνουν και υλοποιούν επιμορφωτικά προ­γράμματα για τους εκπαιδευτικούς, σε επίπεδο Περι­φερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Διεύθυνσης Εκ­παίδευσης, ομάδας σχολείων ή σχολικής μονάδας, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), εφόσον πρόκειται για κεντρικά σχεδιασμένα επι­μορφωτικά προγράμματα ή με δικό τους σχεδιασμό για θέματα που προκύπτουν από την καταγραφή των ανα­γκών των σχολικών μονάδων και των Ε.Κ. της περιοχής αρμοδιότητάς τους,

β) οργανώνουν σεμινάρια επιμόρφωσης με τη συμμε­τοχή στελεχών των Κ.Ε.Σ.Υ., των Κ.Ε.Α. και των Ε.Κ.Φ.Ε., εκπαιδευτικών με αυξημένα προσόντα ή και εμπειρία σε συγκεκριμένα θέματα, καθώς και μελών Διδακτικού -Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. ή και επι­στημονικών φορέων,

γ) υποστηρίζουν τις σχολικές μονάδες και τα Ε.Κ. της περιοχής αρμοδιότητάς τους στη διαδικασία προγραμ­ματισμού του εκπαιδευτικού έργου, καθώς και της υλο­ποίησης και της αποτίμησής του,

δ) μελετούν συστηματικά τις εκθέσεις προγραμμα­τισμού και αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων και των Ε.Κ. της περιοχής αρμοδιό­τητάς τους, με σκοπό την αποδελτίωση των αιτημάτων και των αναγκών των εκπαιδευτικών για επιμόρφωση και υποστήριξη, και προβαίνουν στον κατάλληλο σχεδιασμό και προγραμματισμό του έργου τους,
ε) οργανώνουν την ενημέρωση των εκπαιδευτικών στα σύγχρονα επιστημονικά, παιδαγωγικά και διδακτικά θέματα, προάγοντας καλές πρακτικές και νέες παιδαγω­γικές προσεγγίσεις, καθώς και την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική πράξη,

στ) ενημερώνουν τους εκπαιδευτικούς για τα προ­γράμματα σπουδών, τα νέα βιβλία, καθώς και τις αλλαγές στα αναλυτικά προγράμματα και τους τρόπους αξιολό­γησης μαθημάτων και μαθητών,

ζ) μεριμνούν, σε συνεργασία με τα Κ.Ε.Σ.Υ., για:

αα) την εφαρμογή αντισταθμιστικών εκπαιδευτικών

προγραμμάτων για την αντιμετώπιση φαινομένων, όπως η σχολική αποτυχία, η διαρροή μαθητών και ο σχολικός εκφοβισμός,

ββ) την καταπολέμηση κάθε μορφής αποκλεισμού και διακρίσεων και την προώθηση της ενταξιακής εκπαίδευ­σης, ενισχύοντας και στηρίζοντας τους εκπαιδευτικούς με επιμορφώσεις,

γγ) την οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για γονείς, με στόχο την ενημέρωσή τους σε θέματα που αφορούν το γονεϊκό τους ρόλο και τη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς ή και με άλλες υποστηρικτικές δο­μές της τοπικής κοινότητας,

η) υποστηρίζουν, σε συνεργασία με τα Κ.Ε.Α., τη δι­οργάνωση καινοτόμων προγραμμάτων σχολικών δρα­στηριοτήτων σε θέματα περιβάλλοντος, πολιτισμού και υγείας, σύμφωνα με τις προτεραιότητες της εκπαιδευ­τικής πολιτικής και τις ανάγκες των σχολικών μονάδων και των Ε.Κ.,

θ) παρακολουθούν και υποστηρίζουν τη λειτουργία των σχολικών εργαστηρίων και βιβλιοθηκών, υποστη­ρίζουν την αξιοποίηση του υλικού και του εξοπλισμού τους και εισηγούνται, εφόσον τους ζητηθεί από τις αρ­μόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, για τον εκσυγχρονισμό των εποπτικών μέσων και του εργαστηριακού εξοπλισμού,

ι) μεριμνούν για τη διευκόλυνση των εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων στο εκπαιδευτικό τους έργο, θέ­τοντας στη διάθεσή τους εκπαιδευτικό υλικό για αξιο­ποίηση,

ια) διαμορφώνουν, από κοινού με τα Ακαδημαϊκά Συμ­βούλια Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας (Α.Σ.Α.Ε.Ε.) που προβλέπονται στο άρθρο 49 του ν. 4485/2017 (Α' 114), προγράμματα συνεργασίας των σχολικών μο­νάδων και των Ε.Κ., των ΚΕ.Σ.Υ. και των Κ.Ε.Α. με τα Α.Ε.Ι. της οικείας περιφέρειας,

ιβ) χειρίζονται κάθε άλλο συναφές θέμα.

Τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. υποστηρίζονται στο έργο τους από το Ι.Ε.Π. και τη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμι­ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στην οποία και υποβάλλουν τις εκθέσεις για τον ετήσιο προγραμματι­σμό και την αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου τους, καθώς και από τις κατά περίπτωση αρμόδιες λοιπές ορ­γανικές μονάδες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Στελέχωση των ΠΕ.Κ.Ε.Σ.

Για τη στελέχωση των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. συνιστώνται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων πεντα­κόσιες σαράντα (540) θέσεις Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, οι οποίες πληρούνται από εκπαιδευτικούς που επιλέγονται για τριετή θητεία, σύμφωνα με τα άρθρα 21 έως και 36 και κατανέμονται σε κλάδους ως εξής:

α) Νηπιαγωγών (ΠΕ60): πενήντα επτά (57) θέσεις.

β) Δασκάλων (ΠΕ70): εκατόν πενήντα έξι (156) θέσεις.

γ) Θεολόγων (ΠΕ01): έντεκα (11) θέσεις.

δ) Φιλολόγων (ΠΕ02): εξήντα (60) θέσεις.

ε) Μαθηματικών (ΠΕ03): τριάντα δύο (32) θέσεις.

στ) Φυσικών Επιστημών (ΠΕ04): τριάντα δύο (32) θέ­σεις.

ζ) Γαλλικής (ΠΕ05): οκτώ (8) θέσεις.

η) Αγγλικής (ΠΕ06): είκοσι μία (21) θέσεις.

θ) Γερμανικής (ΠΕ07): έξι (6) θέσεις.

ι) Καλλιτεχνικών (ΠΕ08): οκτώ (8) θέσεις.

ια) Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11): είκοσι μία (21) θέσεις.

ιβ) Κοινωνικών Επιστημών (ΠΕ78): έξι (6) θέσεις.

ιγ) Μουσικής (ΠΕ79): δέκα (10) θέσεις.

ιδ) Οικονομίας (ΠΕ80): έντεκα (11) θέσεις.

ιε) Πολιτικών Μηχανικών-Αρχιτεκτόνων (ΠΕ81): τρεις (3) θέσεις.

ιστ) Μηχανολόγων (ΠΕ82): οκτώ (8) θέσεις.

ιζ) Ηλεκτρολόγων (ΠΕ83): έξι (6) θέσεις.

ιη) Ηλεκτρονικών (ΠΕ84): τρεις (3) θέσεις.

ιθ) Πληροφορικής (ΠΕ86): είκοσι μία (21) θέσεις.

κ) Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας (ΠΕ87): επτά (7) θέσεις.

κα) Γεωπονίας, Διατροφής και Περιβάλλοντος (ΠΕ88): τέσσερις (4) θέσεις.

κβ) Εφαρμοσμένων Τεχνών (ΠΕ89): μία (1) θέση.

κγ) Θεατρικής Αγωγής (ΠΕ91): δύο (2) θέσεις.

κδ) Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης: είκοσι μία (21) θέσεις.

κε) Εκπαίδευσης για την Αειφορία: είκοσι μία (21) θέ­σεις.

κστ) Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχο­λείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θράκης (ΠΕ73): δύο (2) θέσεις.

κζ) Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολεί­ων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θράκης: μία (1) θέση.

κη) Μουσουλμανικής Θρησκείας: μία (1) θέση.

Οι θέσεις των περιπτώσεων κστ', κζ' και κη' κατα­νέμονται στο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ενώ οι λοιπές θέσεις κατανέμονται στα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της χώρας με την απόφαση της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 18.

Υπουργείο Παιδείας: 540 προσλήψεις εκπαιδευτικών για τα νέα ΠΕ.Κ.Ε.Σ
01
Υπουργείο Παιδείας: 540 προσλήψεις εκπαιδευτικών για τα νέα ΠΕ.Κ.Ε.Σ
Η βόμβα σκάει και στο Instagram. Ακολούθησέ μας!

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

DPG NETWORK

TOP ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ened ΜΕΛΟΣ ΕΝΕΔ Monetized by DPG Digital Media ©2010-2019 Newsbomb.gr - All rights reserved