ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Οι πτωχεύσεις επιχειρήσεων τη δεκαετία

Οι πτωχεύσεις επιχειρήσεων τη δεκαετία

Σε 1.061 κατά μέσο όρο ετησίως ανήλθαν την περίοδο 2004- 2014 οι αποφάσεις πτωχευτικής διαδικασίας που εκδόθηκαν από τα δικαστήρια της χώρας. Από αυτές έγιναν δεκτές (μη απορριφθείσες) 914 (86% επί του συνόλου) και κηρύχθηκαν 457 πτωχεύσεις, οι οποίες αντιπροσωπεύουν κατά μέσο όρο το 50% των δεκτών αποφάσεων πτωχευτικής διαδικασίας.

Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από μια νέα έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ για τις Κηρυχθείσες Πτωχεύσεις Επιχειρήσεων βάσει δικαστικών αποφάσεων.

Ως προς τη νομική μορφή των επιχειρήσεων που πτώχευσαν, προκύπτει ότι κατά μέσο όρο το 11% ήταν προσωπικές εταιρείες (ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες εταιρείες), ενώ το 47% αφορούσε σε κεφαλαιουχικές εταιρείες (ανώνυμες, περιορισμένης ευθύνης και ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες).

Κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας, συνάγεται ότι περισσότερες πτωχεύσεις πραγματοποιήθηκαν στον τομέα του χονδρικού και λιανικού εμπορίου- επισκευών με ποσοστό 45,7% (μέσος όρος περιόδου). Ακολουθούν ο τομέας της μεταποίησης με μέσο όρο 22,8%, ο τομέας των δραστηριοτήτων υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης με μέσο όρο 11,6% και ο τομέας των κατασκευών με μέσο όρο 5%.

Τέλος, από τα στοιχεία των απαιτήσεων που επαληθεύτηκαν, προκύπτει ότι για 130 περίπου επαληθεύσεις κατά μέσο όρο ετησίως βεβαιώνεται παθητικό κατά μέσο όρο 470 εκατ. ευρώ, ενώ οι απασχολούμενοι που έχουν αξιώσεις επ' αυτών ανέρχονται σε 1.265 άτομα κατά μέσο όρο το έτος.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, τα στοιχεία για τις πτωχεύσεις των επιχειρήσεων προέρχονται από τα Πρωτοδικεία της χώρας (Πτωχευτικά Δικαστήρια), τα οποία συμπληρώνουν και διαβιβάζουν στατιστικό πίνακα με στοιχεία για τις κηρυχθείσες πτωχεύσεις, σύμφωνα με τις εκδοθείσες σχετικές αποφάσεις.

Επιπλέον, συλλέγονται στοιχεία επί των πτωχεύσεων για τις οποίες περατώθηκαν οι επαληθεύσεις απαιτήσεων, το ποσό του παθητικού που βεβαιώθηκε και ο αριθμός των απασχολουμένων που έχουν αξιώσεις.

Ως προς το σύνολο της πτωχευτικής διαδικασίας, η οποία αφορά πλέον των αποφάσεων κήρυξης πτώχευσης σε αποφάσεις που σχετίζονται με τις επικυρώσεις, ακυρώσεις, ανακλήσεις ή διαρρήξεις του πτωχευτικού συμβιβασμού, τις διεκδικήσεις και άλλες δίκες της πτωχευτικής διαδικασίας, συλλέγονται συγκεντρωτικά στοιχεία βάσει των αποφάσεων που εκδίδονται από τα πρωτοβάθμια δικαστήρια (Πρωτοδικεία).

Σχετικές ειδήσεις

Ροή Ειδήσεων