ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΛΑΚΤΩΡ : Αποπληρωμή ομολογιακού 50 εκατ. ευρώ από την ΆΚΤΩΡ

Αποπληρωμή ομολογιακού 50 εκατ. ευρώ από την ΆΚΤΩΡ
Αποπληρωμή ομολογιακού 50 εκατ. ευρώ από την ΆΚΤΩΡ
INTIME

Στην αποπληρωμή του ομολογιακού δανείου 50 εκατ. ευρώ που εκδόθηκε στα μέσα Μαΐου 2021 προχώρησε η ΑΚΤΩΡ θυγατρική της  ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

Υπενθυμίζεται πως το 96,60% της κάλυψης του εν λόγω ομολογιακού δανείου έγινε από την Reggeborgh Invest BV και ακολούθησαν με μικρότερα ποσά η Optima Bank (2%), Eurobank (1%) και Εθνική Τράπεζα (0,4%).

Ειδκότερα, σήμερα η ΕΛΛΑΚΤΩΡ ανακοίνωσε τα ακόλουθα σε σχέση με την ΑΚΤΩΡ:


«Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΑΚΤΩΡ που έλαβε χώρα στις 06.08.2021, αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΚΤΩΡ κατά το ποσόν των ευρώ €3.400.000, με την έκδοση 6.800.000 κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,50 εκάστη και τιμής διαθέσεως ευρώ € 14,50 εκάστη.
Η υπέρ το άρτιο διαφορά που προκύπτει μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διαθέσεως των νέων μετοχών, ύψους €95.200.000 θα αποτελέσει ειδικό αποθεματικό κατά το Νόμο και το Καταστατικό της ΑΚΤΩΡ.

Κατόπιν δηλώσεως της εταιρείας «ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.», μετόχου κατά ποσοστό 20,78% στην ΑΚΤΩΡ, ότι δεν προτίθεται να ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης που έχει κατά το νόμο και το Καταστατικό της ΑΚΤΩΡ, η ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αναλήφθηκε πλήρως από την Εταιρεία με την καταβολή του ποσού των € 98.600,000 πραγματοποιήθηκε την ίδια ημέρα, ήτοι 06.08.2021.


Κατόπιν ειδικής εξουσιοδότησης που παρέσχε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΚΤΩΡ κατά την από 09.08.2021 συνεδρίασή του για την εμπρόθεσμη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών της προς τους ομολογιούχους δανειστές, προέβη την 10.08.2021, σε πλήρη και ολοσχερή αποπληρωμή (περιλαμβανομένων τόκων και τυχόν εξόδων) του Ομολογιακού Δανείου (Bridge Financing), ποσού €50.000.000».

Ρoή Ειδήσεων