ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πως φορολογούνται δαπάνες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, χορηγίες και δωρεές

Πως φορολογούνται δαπάνες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, χορηγίες και δωρεές
Πως φορολογούνται δαπάνες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, χορηγίες και δωρεές
Unsplash

Διαφορετική μεταχείριση προβλέπεται από το νόμο ως προς την έκπτωση δαπανών κατά τη φορολογία εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα, ανάλογα εάν χαρακτηρίζονται ως δαπάνες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, χορηγίες ή δωρεές.

Οι δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης δεν πρέπει να συγχέονται με την έννοια της δωρεάς ή της χορηγίας, καθόσον, οι εν λόγω δράσεις αφορούν στην ενσωμάτωση στον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης διαδικασιών για την ένταξη κοινωνικών, περιβαλλοντικών και δεοντολογικών πτυχών.

Και ενώ απαραίτητη προϋπόθεση για να εκπίπτουν οι δαπάνες ΕΚΕ σύμφωνα με τον ν.4646/2019 συνιστά να εμφανίζει η εκάστοτε επιχείρηση κατά το αντίστοιχο φορολογικό έτος λογιστικά κέρδη χρήσης, δεν ισχύει το ίδιο για τις δαπάνες από χορηγίες που λαμβάνουν χώρα με σκοπό την προβολή της επιχείρησης και οι οποίες μπορούν εξίσου να εκπίπτουν φορολογικά.

Δεδομένου ότι συνδέονται με κάποιο αντάλλαγμα που συνίσταται συνήθως στην προβολή και διαφήμιση της επιχείρησης, δύναται βασίμως να λογίζονται ως δαπάνες που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο επιχειρηματικής δραστηριότητας, κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της επιχείρησης και προς το συμφέρον της.

Τέλος, οι δωρεές, ήτοι απλές παροχές χωρίς την προσδοκία ανταλλάγματος, θεωρείται ότι δεν συνδέονται με την παραγωγική λειτουργία, δεν εξυπηρετούν επιχειρηματικό σκοπό προς το συμφέρον της επιχείρησης και ως εκ τούτου δεν εκπίπτουν αλλά θα πρέπει να αναμορφώνονται.