ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σταϊκούρας: Πως θα αποεπενδύσει το ΤΧΣ από τις τράπεζες

Σταϊκούρας: Πως θα αποεπενδύσει το ΤΧΣ από τις τράπεζες

Στο πως θα αποεπενδύσει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) από τις τράπεζες αναφέρθηκε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας μιλώντας στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής.

Αναφερόμενος στις διατάξεις του νομοσχεδίου για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ο υπουργός είπε πως με τις διατάξεις του σχεδίου νόμου εκσυγχρονίζεται το πλαίσιο λειτουργίας του ΤΧΣ, κατά τρόπον ώστε – υπό την διοίκηση, πλέον, ενός πιο ευέλικτου διοικητικού οργάνου – και σύμφωνα με συγκεκριμένη στοχοθέτηση που τίθεται ξεκάθαρα πλέον, το Ταμείο να κληθεί, εντός αμέσου χρονικού διαστήματος, να δρομολογήσει την απο-επένδυσή του από τις τράπεζες, στις οποίες σήμερα διατηρεί συμμετοχή.

«Το κείμενο των διατάξεων αποτέλεσε αντικείμενο συστηματικής διαπραγμάτευσης με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, και έχει τη θετική έκφραση Γνώμης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας», ανέφερε και προσέθεσε πως με τις προτεινόμενες διατάξεις, υλοποιούνται τα ακόλουθα, πολύ σημαντικά βήματα για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα:

1ον. Εισάγεται ρητή πρόβλεψη ότι η διάθεση των συμμετοχών του Ταμείου στις τράπεζες, εντός συγκεκριμένου χρονικού ορίζοντα που οριοθετείται από τη διάρκειά του, αποτελεί σκοπό του Ταμείου, τον οποίον οφείλει να εξυπηρετήσει.

2ον. Χορηγείται σύντομη παράταση της διάρκειας του ΤΧΣ κατά 3 έτη, δηλαδή έως 31 Δεκεμβρίου 2025, από τη σήμερα προβλεπόμενη ημερομηνία εκπνοής του, η οποία είναι η 31η Δεκεμβρίου 2022.

3ον. Αναμορφώνεται το μοντέλο διοίκησης του ΤΧΣ, με στόχο την απλούστευσή του και την ενίσχυση της ευελιξίας του κατά τη λήψη αποφάσεων, προκειμένου να επιταχυνθεί η λήψη αποφάσεων, μεταξύ άλλων στοχεύοντας στην έγκαιρη απο-επένδυση από τα πιστωτικά ιδρύματα στα οποία – σήμερα – συμμετέχει.Ειδικότερα, τα δύο σήμερα υφιστάμενα όργανα του ΤΧΣ, δηλαδή η τριμελής Εκτελεστική Επιτροπή και το επταμελές Γενικό Συμβούλιο, συνενώνονται σε ένα εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο.

4ον. Προστίθενται προϋποθέσεις ανεξαρτησίας για τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη Δ.Σ., όπως είναι, για παράδειγμα, ένας ανώτατος χρόνος θητείας 7 ετών στο Δ.Σ., η υπέρβαση του οποίου κωλύει την περαιτέρω συμμετοχή τους σε αυτό, καθώς και η αξιολόγηση των περιπτώσεων συγκρούσεων συμφερόντων των μελών, λόγω απασχόλησής τους σε άλλες θέσεις.

5ον. Προβλέπεται ότι η Επιτροπή Επιλογής, στο πλαίσιο της υποβολής καταλόγου υποψηφίων προς τον Υπουργό Οικονομικών για τον ορισμό μέλους Δ.Σ., οφείλει να παρέχει ελάχιστο αριθμό τριών υποψηφίων μελών που προτείνονται από την Επιτροπή Επιλογής προς τον Υπουργό Οικονομικών, προκειμένου να αυξηθούν τα εχέγγυα καθορισμού κατάλληλων μελών στο Δ.Σ. του Ταμείου και να διασφαλισθεί η ευχέρεια επιλογής στο Υπουργείο.

6ον. Αίρονται οι υφιστάμενοι περιορισμοί στα δικαιώματα ψήφου του Ταμείου, τα οποία εφεξής θα τα ασκεί ως κοινός μέτοχος.

7ον. Αποτυπώνονται, στον νόμο, οι γενικές αρχές που διέπουν τη στρατηγική απο-επένδυσης, καθώς επίσης οι προδιαγραφές για τη διαμόρφωση και την υλοποίησή της.

8ον. Περιορίζονται, σε συνεργασία με την ΤτΕ ως αρμόδιας για την εφαρμογή της τραπεζικής νομοθεσίας, τα ειδικά δικαιώματα διοίκησης του Ταμείου στα Δ.Σ. των τραπεζών, προκειμένου να αρθούν επικαλύψεις της ισχύουσας τραπεζικής νομοθεσίας και να αυξηθεί η επενδυσιμότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Ο κ. Σταϊκούρας είπε πως το ΤΧΣ θα υιοθετήσει μια συλλογική πολιτική αποεπένδυσης, η οποία οφείλει να τηρεί τις αρχές του ανταγωνισμού και να διέπεται, ενδεικτικά από τις ακόλουθες αρχές:

  • την οικονομική και λειτουργική βιωσιμότητα του πιστωτικού ιδρύματος,
  • τις συνθήκες της αγοράς, τις μακροοικονομικές συνθήκες, και τις συνθήκες που διέπουν τον κλάδο των πιστωτικών ιδρυμάτων,
  • τις ευλόγως αναμενόμενες συνέπειες της στρατηγικής απο-επένδυσης για τον χρηματοπιστωτικό τομέα, την αγορά και την ευρύτερη οικονομία της χώρας,
  • τον σεβασμό στην αρχή της διαφανούς δράσης,
  • την αναγκαιότητα κατάρτισης χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της στρατηγικής απο-επένδυσης, λαμβάνοντας υπόψη –μεταξύ άλλων – και τη διάρκεια του Ταμείου,
  • την ανάγκη διάθεσης σε εύλογο και έγκαιρο χρονικό διάστημα,
  • την ανάγκη επιστροφής του ελληνικού χρηματοπιστωτικού τομέα σε καθαρά ιδιωτική μετοχική σύνθεση.

Για τον σκοπό αυτόν, το Ταμείο θα δύναται να προσλάβει ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό σύμβουλο προκειμένου να το υποβοηθήσει στην κατάρτιση της πολιτικής, η οποία – προ της υιοθέτησής της από το Ταμείο – λαμβάνει τη σύμφωνη γνώμη του Ελληνικού Δημοσίου. Εν συνεχεία, η εκτέλεση της διάθεσης ανά πιστωτικό ίδρυμα θα εκπονείται από διακριτό σύμβουλο διάθεσης, για την επιλογή του οποίου το Υπουργείο Οικονομικών εκφέρει τη γνώμη του προς το Ταμείο.