ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι αλλάζει για τις ελληνικές επιχειρήσεις που κάνουν χρήση τεχνητής νοημοσύνης

Τι αλλάζει για τις ελληνικές επιχειρήσεις που κάνουν χρήση τεχνητής νοημοσύνης
AP

Την υποχρέωση ενημέρωσης για τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης στον εργασιακό τομέα θα έχουν πλέον οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, σύμφωνα με διατάξεις που περιλαμβάνονται σε σχέδιο νόμου του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Το σχέδιο νόμου «Αναδυόμενες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» προβλέπει πως κάθε επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα με αριθμό εργαζομένων που υπερβαίνει τους 50, εφόσον χρησιμοποιεί σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο επηρεάζει οποιαδήποτε διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με τους εργαζομένους με αντίκτυπο στις συνθήκες εργασίας, την πρόσβαση στον χώρο εργασίας ή την αξιολόγησή τους, πριν την πρώτη χρήση του, παρέχει επαρκή και σαφή πληροφόρηση, η οποία περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τις παραμέτρους στις οποίες στηρίχθηκε η λήψη της απόφασης. Η υποχρέωση καταλαμβάνει και τις ψηφιακές πλατφόρμες, ως προς τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται μαζί τους με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ή ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου.

Το ίδιο νομοσχέδιο προβλέπει τη σύσταση μητρώου συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Όπως προβλέπεται, κάθε επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα, η οποία συνιστά μεσαία ή μεγάλη οντότητα πρέπει να τηρεί, σε ηλεκτρονική μορφή, μητρώο των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης τα οποία χρησιμοποιεί είτε στο πλαίσιο κατάρτισης προφίλ καταναλωτών είτε στο πλαίσιο αξιολόγησης των πάσης φύσεως εργαζομένων της ή συνεργαζόμενων με αυτήν φυσικών προσώπων.

Στο μητρώο περιλαμβάνονται για κάθε σύστημα, κατ’ ελάχιστον, οι εξής πληροφορίες:

α) περιγραφή των παραμέτρων λειτουργίας του συστήματος,

β) ο αριθμός και η ιδιότητα των φυσικών προσώπων που αφορά ή ενδέχεται να αφορά,

γ) τεχνικές πληροφορίες που αφορούν στον προμηθευτή ή εξωτερικούς συνεργάτες που συμμετέχουν στην ανάπτυξη ή λειτουργία του συστήματος, δ) η περίοδος λειτουργίας του συστήματος, και

ε) μέτρα που λαμβάνονται για την ασφαλή λειτουργία τους.

Κάθε επιχείρηση που χρησιμοποιεί σύστημα τεχνητής νοημοσύνης θα πρέπει να καταρτίζει και τηρεί πολιτική δεοντολογικής χρήσης δεδομένων, η οποία περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα, τις ενέργειες και τις διαδικασίες που εφαρμόζει σε θέματα δεοντολογίας δεδομένων κατά τη χρήση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.

Ροή Ειδήσεων