ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχονται τα «έξυπνα συμβόλαια» - Ποιες καινοτομίες ενσωματώνουν

Το θεσμό των «έξυπνων συμβολαίων» εισάγει σχέδιο νόμου του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Το θεσμό των «έξυπνων συμβολαίων» εισάγει σχέδιο νόμου του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Pixabay

Το θεσμό των «έξυπνων συμβολαίων» εισάγει σχέδιο νόμου του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Με τις διατάξεις του σχεδίου νόμου προσδιορίζεται το χρονικό σημείο κατά το οποίο ένα έξυπνο συμβόλαιο αναπτύσσει τη δεσμευτικότητά του για τα συμβαλλόμενα μέρη και προσδιορίζονται οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα για τις προϋποθέσεις του κύρους, τα ελαττώματα της βούλησης, την ευθύνη από τις διαπραγματεύσεις και την κατάρτιση συμβάσεων που προσιδιάζουν στη χρήση έξυπνων συμβολαίων. Στο πλαίσιο αυτό, ρητά ορίζεται ότι η σύναψη έξυπνου συμβολαίου, ενόψει της φύσης της συναλλαγής, δεν είναι δεκτική αντιπροσώπευσης.

Ακόμη, διευκρινίζεται ότι όπου για τη σύναψη ενός έξυπνου συμβολαίου απαιτείται η θέση υπογραφής ή σφραγίδας, απαιτείται, για λόγους αυξημένης ασφάλειας των συναλλαγών, η χρήση εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής ή σφραγίδας, κατά περίπτωση, ενώ ρυθμίζονται ζητήματα βάρους απόδειξης και χρήσης αποδεικτικών μέσων στο πλαίσιο της χρήσης έξυπνων συμβολαίων.

Τα σχετικά άρθρα αναφέρουν τα εξής:

«Άρθρο 49

Ενέργεια, κύρος και περιεχόμενο των έξυπνων συμβολαίων

  1. Ένα έξυπνο συμβόλαιο δεσμεύει τα συμβαλλόμενα μέρη από την ολοκλήρωση της προσχώρησής τους σε αυτό. Για την κατάρτιση του έξυπνου συμβολαίου εφαρμόζονται τα άρθρα 185 έως 196 του Αστικού Κώδικα, πλην του άρθρου 194.
  2. Ένα έξυπνο συμβόλαιο είναι άκυρο εάν συντρέχει περίπτωση ακυρότητας των άρθρων 130, 138, 159 και 174 έως 179 του Αστικού Κώδικα.
  3. Ως προς τα ελαττώματα της βούλησης των συμβαλλομένων μερών ενός έξυπνου συμβολαίου εφαρμόζονται τα άρθρα 140 έως 157 του Αστικού Κώδικα.
  4. Ένα έξυπνο συμβόλαιο δύναται να αποτελεί μέρος κύριας σύμβασης που έχει συναφθεί με άλλο τρόπο. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται το άρθρο 181 του Αστικού Κώδικα.
  5. Οι όροι των έξυπνων συμβολαίων δύνανται: α) να διατυπώνονται από τα συμβαλλόμενα μέρη και να ενσωματώνονται σε κώδικα προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή ή β) να προκαθορίζονται στην αλυσίδα συστοιχιών ή άλλη Τ.Κ.Κ. και να επιλέγονται ή να γίνονται αποδεκτοί από τα συμβαλλόμενα μέρη.
  6. Κατά το στάδιο των διαπραγματεύσεων για την κατάρτιση ενός έξυπνου συμβολαίου, εφαρμόζονται τα άρθρα 197 και 198 του Αστικού Κώδικα.
  7. Τα έξυπνα συμβόλαια καταρτίζονται μόνο αυτοπροσώπως.

Όπου για την σύναψη έξυπνου συμβολαίου απαιτείται η θέση υπογραφής ή σφραγίδας, αυτή δύναται να τίθεται με τη μορφή εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής ή εγκεκριμένης ηλεκτρονικής σφραγίδας, κατά περίπτωση.

Άρθρο 50

Σύναψη έξυπνου συμβολαίου με τη χρήση εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής ή σφραγίδας

Όπου για την σύναψη έξυπνου συμβολαίου απαιτείται η θέση υπογραφής ή σφραγίδας, αυτή δύναται να τίθεται με τη μορφή εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής ή εγκεκριμένης ηλεκτρονικής σφραγίδας, κατά περίπτωση.

Άρθρο 51

Έξυπνα συμβόλαια ως αποδεικτικά μέσα

Ένα έξυπνο συμβόλαιο αποτελεί έγγραφο κατά την έννοια του άρθρου 339 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας [π.δ. 503/1985, (Α’ 182), ΚΠολΔ]. Για τη χρήση του ως αποδεικτικού μέσου εφαρμόζονται τα άρθρα 432 έως 465 ΚΠολΔ, εφόσον προσκομίζεται μαζί με τον ηλεκτρονικό κώδικα και έκθεση πραγματογνώμονα με ειδικές γνώσεις στην επιστήμη της κρυπτογραφίας, στην οποία αποτυπώνεται, στην ελληνική ή άλλη γλώσσα, το περιεχόμενο του έξυπνου συμβολαίου. Εάν η αποτύπωση γίνεται σε άλλη γλώσσα εκτός της ελληνικής, εφαρμόζεται το άρθρο 454 ΚΠολΔ».

Ροή Ειδήσεων