ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο ΤΙΤΑΝ στο Ελληνικό, η αναδιάρθρωση της ΕΑΣ και κανόνες ESG στις ΑΕΔΑΚ

Ο ΤΙΤΑΝ στο Ελληνικό, η αναδιάρθρωση της ΕΑΣ και κανόνες ESG στις ΑΕΔΑΚ

Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για τα τεκταινόμενα στο οικονομικό, επιχειρηματικό και χρηματιστηριακό παρασκήνιο της χώρας.

«Σαρξ εκ της σαρκός»

Κυριολεκτικά «ζωή μέσα από τα συντρίμμια» θα δώσει η υπερσύγχρονη μονάδα ετοίμου σκυροδέματος που θα εγκαταστήσει ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ στο Ελληνικό. Η πλήρως αυτοματοποιημένη μονάδα που θα εξυπηρετεί την εκτέλεση των απαιτούμενων κατασκευαστικών εργασιών της Lamda Development εντός του Μητροπολιτικού Πόλου, θα λειτουργεί με όρους «κυκλικής οικονομίας», διασφαλίζοντας τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση προϊόντων ανακύκλωσης σκυροδέματος και υλικών κατεδαφίσεων, θα επαναχρησιμοποιεί επεξεργασμένο νερό από τις δεξαμενές καθίζησης και θα διαθέτει σύστημα ανακύκλωσης νωπού σκυροδέματος. Πιο απλά, το νέο έτοιμο σκυροδέμα που θα χρησιμοποιηθεί για να αναπτυχθούν τα νέα κτήρια και οι νέες υποδομές στο Ελληνικό θα παραχθεί εν πολλοίς από τα παλαιά κτήρια του παλαιού αεροδρομίου που έχουν ήδη κατεδαφιστεί ή θα κατεδαφιστούν. Έτσι, ο νέος Μητροπολιτικός Πόλος θα είναι «σαρξ εκ της σαρκός» του παλαιού αεροδρομίου.

ΑΕΔΑΚ και ESG

Με αρκετά μεγάλη καθυστέρηση η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τροποποίησε προ ημερών τον κανονισμό λειτουργείας των Ανωνύμων Εταιρειών Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ), ο οποίος ίσχυε τα τελευταία δέκα χρόνια, προκειμένου να ενσωματώσει σε αυτόν κριτήρια ESG (Environmental, Social, Governance), ήτοι όσα προβλέπονται στην Κοινοτική Οδηγία (ΕΕ) 2021/1270 για τους «κινδύνους βιωσιμότητας». Σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 2021/1270 ως «κίνδυνος βιωσιμότητας» περιγράφεται το γεγονός ή η περίσταση στον περιβαλλοντικό ή κοινωνικό τομέα ή στον τομέα της διακυβέρνησης που, εάν επέλθει, θα μπορούσε να έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην αξία της επένδυσης, πραγματικές ή δυνητικές. Στη βάση αυτή, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς απαιτεί πλέον από τις ΑΕΔΑΚ να ενσωματώνουν κινδύνους βιωσιμότητας κατά τη διαχείριση των Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ), λαμβάνοντας υπόψη τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων τους. Ακόμη, ζητεί να ενημερώνουν εντός συγκεκριμένων προθεσμιών την εποπτική Αρχή για τους κίνδυνους αυτούς και να είναι εξαιρετικά συνεπείς σε θέματα διακυβέρνησης και σύγκρουσης συμφερόντων. Μέλλει να αποδειχθεί πόσο γρήγορα θα προσαρμοσθούν οι ΑΕΔΑΚ στην νέα ESG πραγματικότητα.

Antenna Media Lab

Μετά από 9 χρόνια το Antenna Media Lab αναβαθμίζεται σε Κέντρο Δια Βίου Μάθησης επιπέδου δύο. Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) εξέτασε την αίτηση που είχε υποβάλει ο Antenna ήδη από τον προηγούμενο Νοέμβριο και έκρινε πως συντρέχουν οι προϋποθέσεις για κάτι τέτοιο. Έτσι, με χθεσινή απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Antenna Σπουδαστική Μονοπρόσωπη ΕΠΕ πήρε την άδεια για να καταστεί Κέντρο Δια Βίου Μάθησης επιπέδου δύο. Το αναβαθμισμένο Antenna Media Lab έχει πλέον τη δυνατότητα στέγασης και εκπαίδευσης 201 ατόμων και μεταξύ άλλων διαθέτει και χώρους που παρέχουν ανεμπόδιστη πρόσβαση σε ΑμεA.

Η αναδιάρθρωση της ΕΑΣ

Σας είχαμε ενημερώσει προ διμήνου πως το υπουργείο Οικονομικών είχε αναθέσει στην Deloitte Business Solution την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την λειτουργική και χρηματοοικονομική αξιολόγηση της εταιρείας Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ). Αυτό έγινε σε συνέχεια μελέτης που εκπονήθηκε για την μετεγκατάσταση των δραστηριοτήτων της ΕΑΣ στον Υμηττό και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες χρηματοδότησης της Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα, τόσο για κεφάλαιο κίνησης, όσο για το κόστος μετεγκατάστασης. Η εν λόγω λειτουργική και χρηματοοικονομική αξιολόγηση της Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα από την Deloitte Business Solution ολοκληρώθηκε. Διήρκησε επτά εβδομάδες και στα πλαίσια της εξετάσθηκε η διερεύνηση των επιλογών αναδιάρθρωσης της ΕΑΣ, είτε με την είσοδο στρατηγικού επενδυτή, είτε με συγχώνευση δραστηριοτήτων. Χθες συγκροτήθηκε επιτροπή στο υπουργείο Οικονομικών που θα εξετάσει την έκθεση της Deloitte Business Solution και το κατά πόσο οι προτάσεις της είναι ρεαλιστικά εφαρμόσιμες και πλήρως συνυφασμένες με τη στρατηγική του Δημοσίου. Οπότε σύντομα θα ξέρουμε τι μέλλει γενέσθαι με την ΕΑΣ …

Αποποίηση Ευθύνης: Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη στήλη Over the Counter προσφέρονται προς τους επισκέπτες/τριες/χρήστες/τριες της αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, δεν δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως προτροπή, προσφορά, άποψη, ή σύσταση της στήλης για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε χρεογράφου και δεν συνθέτουν νομική, φορολογική, λογιστική, ή επενδυτική συμβουλή ή υπηρεσία σχετικά με την αποδοτικότητα ή καταλληλότητα οποιουδήποτε χρεογράφου ή επένδυσης. Κατά συνέπεια, δεν υφίσταται ουδεμία ευθύνη για τυχόν επενδυτικές και λοιπές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές.

Ροή Ειδήσεων