ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο 38,883% η συμμετοχή του Γ.Αποστολόπουλου στο Ιατρικό Αθηνών

Στο 38,883% η συμμετοχή του Γ.Αποστολόπουλου στο Ιατρικό Αθηνών

Στο 38.883% ανήλθε το ποσοστό συμμετοχής του κ. Γιώργου Αποστολόπουλου στο Ιατρικό Αθηνών, μετά τη λήξη της προαιρετικής δημόσιας πρότασης.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της εισηγμένης προς το Χρηματιστήριο Αθηνών, η Περίοδος Αποδοχής της δημόσιας πρότασης ξεκίνησε στις 24 Σεπτεμβρίου και έληξε στις 25 Οκτωβρίου.

Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής, προσφέρθηκαν νόμιμα και έγκυρα 318.064 μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 0,367% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.

Από την επομένη της ημερομηνίας της δημόσιας πρότασης, ήτοι από τις 9 Αυγούστου, μέχρι και τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, ο Προτείνων (σ.σ. η εταιρεία συμμετοχών Γεώργιος Αποστολόπουλος ΑΕ) απέκτησε μέσω του Χρηματιστηρίου συνολικά 4.525.504 μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 5,218% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, σε τιμή ανά μετοχή που δεν υπερέβη το προσφερόμενο τίμημα.

Επομένως, κατά την ολοκλήρωση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των προσφερθεισών μετοχών, ο κ. Γ.Αποστολόπουλος θα κατέχει άμεσα και έμμεσα συνολικά 33.725.871 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 38,883% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.

Πρόσθετες μετοχές που τυχόν αποκτήσει ο προτείνων μετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής μέχρι και την ημερομηνία ολοκλήρωσης της ως άνω εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης, δεν περιλαμβάνονται στο ανωτέρω ποσοστό.

Η καταβολή του προσφερόμενου τιμήματος στους αποδεχόμενους μετόχους θα ξεκινήσει την 1η Νοεμβρίου.

Η Εθνική Τράπεζα θα καταβάλει το προσφερόμενο τίμημα σε κάθε αποδεχόμενο μέτοχο, ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο αυτός/αυτή έχει επιλέξει στην οικεία Δήλωση Αποδοχής, δηλαδή: είτε

(i) με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του στην ΕΤΕ, είτε

(ii) τοις μετρητοίς στον αποδεχόμενο μέτοχο, με την προσκόμιση της ταυτότητας ή του διαβατηρίου του/της και έγκυρου αντίγραφου της δήλωσης αποδοχής, σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της ΕΤΕ στην Ελλάδα, είτε

(iii) με πίστωση του χειριστή του αποδεχόμενου μετόχου.