ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο έλεγχο της Folli Follie με δικαστική απόφαση δρομολογεί η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Έκτακτο έλεγχο της Folli Follie με δικαστική απόφαση δρομολογεί η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Δικαστική απόφαση για έκτακτο έλεγχο της Folli Follie θα αιτηθεί η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αφενός διότι η διοίκηση της εισηγμένης δεν τις κοινοποίησε τα στοιχεία που ζήτησε για τα ταμειακά της διαθέσιμα και αφετέρου διότι δεν συνομολόγησε με την Ernst & Young σύμβαση πλήρους ελέγχου, σύμφωνα με το CNN.gr.

Σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφέρει πως αποφάσισε, μεταξύ άλλων ενεργειών, να υποβάλει στο αρμόδιο δικαστήριο αίτηση έκτακτου ελέγχου της Folli Follie βάσει του ν.2190/1920 καθώς η εταιρεία δεν έχει έως σήμερα προσκομίσει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το σύνολο των στοιχείων που επανειλημμένα της έχουν ζητηθεί, ιδίως τα ταμειακά της διαθέσιμα της περιοχής Ασίας –Ειρηνικού.

Ακόμη, σύμφωνα με την εποπτική Αρχή, η Folli Follie προέβη στην υπογραφή σύμβασης ανάθεσης προσυμφωνημένων διαδικασιών επί συγκεκριμένων κονδυλίων των οικονομικών της καταστάσεων για τη χρήση 2017 με την Ernst & Young, διαδικασίες που σύμφωνα με την Αρχή «δεν συνιστούν έλεγχο σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου» και ως εκ τούτου δεν προκύπτει καμία διασφάλιση, παρά τις σαφείς υποδείξεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για ανάθεση της διενέργειας ελέγχου επί του συνόλου των εν λόγω οικονομικών καταστάσεων,

Σύμφωνα με το νόμο, μετά την αίτηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς το δικαστήριο θα αναθέσει τη διενέργεια έκτακτου ελέγχου σε έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή που είναι εγγεγραμμένος σε ειδικό μητρώο. Στη βάση αυτή το δικαστήριο μπορεί να τάξει προθεσμία για τη διενέργεια του ελέγχου.

Εν συνεχεία οι ελεγκτές οφείλουν, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, να περατώσουν το έργο που τους ανατέθηκε και να υποβάλουν το πόρισμά τους στην ελεγχόμενη εταιρεία, στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή και στο πρόσωπο που ζήτησε τον έλεγχο.

Σύμφωνα με την κειμένη νομοθεσία αν η ελεγχόμενη εταιρεία έχει μετοχές που έχουν εισαχθεί σε χρηματιστήριο, ή έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας προσφοράς, στο πλαίσιο είτε κάλυψης μετοχικού κεφαλαίου είτε διάθεσης υφιστάμενων μετοχών, η έκθεση πρέπει να υποβάλλεται και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Εάν οι ελεγκτές διαπιστώνουν παραβάσεις που τιμωρούνται ποινικά, οφείλουν να υποβάλουν την έκθεσή τους και στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: Cnn.gr