ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Στην κυριότητα των δήμων τα εγκαταλελειμμένα οχήματα

Στην κυριότητα των δήμων τα εγκαταλελειμμένα οχήματα

Το υπουργείο Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων εξέδωσε εγκύκλιο με την οποία ξεκαθαρίζει ότι σύμφωνα με το άρθρο 9 του Π∆ 116/2004 (Α ́ 81) τα εγκαταλελειμμένα οχήματα, οι ιδιοκτήτες των οποίων δεν ανευρίσκονται περιέρχονται στην κατοχή των ∆ήμων οι οποίοι υποχρεούνται να παραδίδουν τα οχήματα αυτά στα εγκεκριμένα συστήματα συλλογής ΟΤΚΖ.

Στη συνέχεια τα ΟΤΚΖ παραλαμβάνουν τα οχήματα δωρεάν και εφόσον εντός 10 ημερών από την ημέρα περισυλλογής δεν εμφανιστούν οι ιδιοκτήτες τους προχωράνε στην καταστροφή τους.

Στη συνέχεια τα πιστοποιητικά καταστροφής παραδίδονται στους αρμόδιους ∆ήμους οι οποίοι με τη σειρά τους πρέπει να τα καταθέτουν στις υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, ως να τα διαγράψουν από τα αρχεία τους.