ΑΠΟΨΕΙΣ

Δικαστική Αστυνομία: Μια μεγάλη μεταρρύθμιση είναι γεγονός! Αρκεί…

Δικαστική Αστυνομία: Μια μεγάλη μεταρρύθμιση είναι γεγονός! Αρκεί…

Μια από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις της Κυβέρνησης, η ίδρυση Δικαστικής Αστυνομίας, αποτελεί νόμο του κράτους! Αρκεί να μην τον «υπονομεύσουμε» στην εφαρμογή του!

Από τη σύλληψη της ιδέας, από τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη το 1993 μέχρι και την υλοποίησή του σήμερα πέρασαν σχεδόν τριάντα χρόνια, στη διάρκεια των οποίων ουδείς από τους κυβερνώντες αναγνώρισε την αναγκαιότητα αυτού του θεσμού και ας θεωρείται πολύ αποτελεσματικός για την επίλυση σημαντικών προβλημάτων στη Δικαιοσύνη!

Η ίδρυση της Δικαστικής Αστυνομίας αποτελούσε πάγιο αίτημα, των δικαστικών ενώσεων και των δικηγορικών συλλόγων της χώρας, οι οποίοι πιστεύουν ότι η εφαρμογή του θα συμβάλει τα μάλα στην επίσπευση απονομής της Δικαιοσύνης αλλά και της ασφάλειας των δικαστηρίων και αυτός είναι ο λόγος που αγκαλιάστηκε απ’ όλους κατά τη χθεσινή συζήτηση και ψήφιση κατ’ άρθρο στη Βουλή, την ώρα μάλιστα που «αφοπλιζόταν» εκρηκτικός μηχανισμός που είχε τοποθετηθεί σε κτίριο της πρώην Σχολής Ευελπίδων.

Το Σώμα της Δικαστικής Αστυνομίας θα αποτελείται από δύο τμήματα, το Πολιτικό και το Ένστολο και στις προθέσεις του υπουργείου Δικαιοσύνης στο οποίο και θα υπάγεται, είναι να προχωρήσει σε άμεση πρόσληψη 600 ατόμων, με την δημοσίευση του νόμου και να θέσει σε άμεση εφαρμογή το σχέδιο πιλοτικά μόνο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Τα δικαστήρια της χώρας και ειδικά πρωτεύουσας και συμπρωτεύουσας που είναι και τα περισσότερα, δεν φυλάσσονται επαρκώς, ούτε όλο το 24ωρο λόγω έλλειψης προσωπικού. Και δεν είναι λίγες οι φορές που από θαύμα δεν θρηνήσαμε ανθρώπινες ζωές στο χώρο των δικαστηρίων, είτε από επεισόδια είτε από τοποθετήσεις εκρηκτικών μηχανισμών!

Η μόνιμη αστυνόμευση των δικαστηρίων από τους ειδικά εκπαιδευμένους άνδρες της Δικαστικής Αστυνομίας, όπως προβλέπεται από το νομοσχέδιο, εξασφαλίζει στο μέγιστο βαθμό την ασφάλειά τους, αρκεί να μην αρχίσουμε τις ….περικοπές προσωπικού διότι δεν υπάρχουν τα ανάλογα κονδύλια, ή τις αποσπάσεις σε άλλες υπηρεσίες ή για την περιβόητη φύλαξη προσώπων, γιατί πολύ απλά θα έχουμε αχρηστεύσει στην πράξη, την σκοπιμότητα και αποτελεσματικότητα του νόμου.

Με απλά λόγια, το νομοσχέδιο αυτό είναι “ευλογία” για την εύρυθμη λειτουργία της Δικαιοσύνης σε όλα τα επίπεδα, αρκεί να εφαρμοστούν κατά γράμμα, χωρίς παρεκκλίσεις και προσκόμματα τα όσα προβλέπονται σε αυτό.

Τι προβλέπεται:

α. Ο Πολιτικός τομέας είναι αρμόδιος για:

α) τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, προανάκρισης και ανακριτικών πράξεων κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας ή παραγγελίας του ανακριτή. Την αρμοδιότητα αυτή ασκούν αποκλειστικά υπάλληλοι κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), απόφοιτοι Νομικών Τμημάτων ή Νομικών Σχολών, οι οποίοι είναι ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι κατά την έννοια του άρθρου 31 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας [ν. 4620/2019, (Α’ 96), ΚΠΔ],

β) την παροχή επιστημονικής και τεχνικής συνδρομής στους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς επί θεμάτων των οποίων η μελέτη και ανάλυση απαιτεί ειδικές γνώσεις. Ειδικότερα, κατόπιν σχετικών γραπτών αιτημάτων από δικαστικές ή εισαγγελικές αρχές ή προδικαστικών αποφάσεων ή διατάξεων δικαστηρίων, οι υπάλληλοι του πολιτικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας συντάσσουν γραπτές εκθέσεις επί επιστημονικών ή τεχνικών θεμάτων. Αναφορικά με τη φύση τους και την αποδεικτική τους δύναμη, οι εκθέσεις του προηγουμένου εδαφίου αποτελούν, ανάλογα με τη φύση των διαφορών, αποδεικτικά μέσα κατά την έννοια των άρθρων 178 ΚΠΔ, 339 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας [π.δ. 503/1985, (Α’ 182), ΚΠολΔ] και 147 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας [ν. 2717/1999, (Α’ 97),ΚΔΔ], τα οποία εκτιμώνται ελεύθερα. Οι δικαστικές και εισαγγελικές αρχές δύνανται να διατάξουν, είτε κατόπιν αιτήματος των διαδίκων είτε αυτεπάγγελτα, τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης επί των επιστημονικών ή τεχνικών θεμάτων, για τα οποία προηγήθηκε γραπτή επιστημονική ή τεχνική έκθεση της Δικαστικής Αστυνομίας. Οι εκθέσεις που συντάσσονται από υπαλλήλους του πολιτικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας είναι πλήρως αιτιολογημένες. α) την υποβοήθηση των αρμοδίων δικαστικών και εισαγγελικών αρχών στην εκτέλεση αιτημάτων δικαστικής συνδρομής.

Ο Αστυνομικός τομέας είναι αρμόδιος για:

α) την επίδοση δικογράφων και διαδικαστικών εγγράφων.

β) την εκτέλεση των αποφάσεων των ποινικών δικαστηρίων.

γ) την ευταξία των δικαστικών συνεδριάσεων και τη φύλαξη των δικαστικών καταστημάτων.

δ) τη συνδρομή προς τους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς κατά τη διενέργεια ανακριτικών πράξεων ή κατά την εκτέλεση αιτημάτων δικαστικής συνδρομής, καθώς και προς τους υπαλλήλους του πολιτικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας, όταν αυτοί διενεργούν προκαταρκτική εξέταση ή προανάκριση.

ε) την εντός και εκτός δικαστηρίων φύλαξη δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών, όταν κρίνεται από τον εποπτεύοντα την περιφερειακή υπηρεσία ότι συντρέχουν λόγοι ασφαλείας που συνδέονται με την άσκηση των καθηκόντων τους.

Οι υπάλληλοι του πολιτικού και του αστυνομικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας υποχρεούνται να ανακοινώνουν αξιόποινες πράξεις στον αρμόδιο εισαγγελέα σύμφωνα με το άρθρο 38 ΚΠΔ.

Οι υπηρετούντες στις περιφερειακές υπηρεσίες των δικαστηρίων παρέχουν τις υπηρεσίες τους και στις αντίστοιχες εισαγγελίες.

Ροή Ειδήσεων