ΕΡΓΑΣΙΑ

Προσλήψεις στο Δήμο Λυκόβρυσης - Πεύκης: Δείτε ειδικότητες και προθεσμία

Προσλήψεις στο Δήμο Λυκόβρυσης - Πεύκης: Δείτε ειδικότητες και προθεσμία
Αιτήσεις από 16 Οκτωβρίου
pixabay/αρχείο

Την πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 ή 9 μήνες) ανακοίνωσε ο Δήμος Λυκόβρυσης-Πεύκης.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία του ΠΕ.Α.Π. στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 15Α από 16/10/2019 έως και 25/10/2019 (από 10:00 μέχρι 13:00) τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1) Αίτηση (η οποία χορηγείται στους ενδιαφερόμενους από το ΠΕ.Α.Π.)

2) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεις)

3) Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών που απαιτούνται στον πίνακα Β ως προσόντα διορισμού

4) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 περί αποδοχής όρων προκήρυξης και κανονισμού λειτουργίας του ωδείου όπως αυτός ισχύει.

5) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 που να αναγράφει ότι τα στοιχεία και λοιπά πιστοποιητικά σπουδών και προϋπηρεσίας είναι αληθή και τα πρωτότυπα είναι στην διάθεση της επιτροπής όποτε ζητηθούν.

6) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι κατά το χρόνο
υποβολής των αιτήσεων δεν:

α) Έχουν καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή.
β) Έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παραβίαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση καθ’ υποτροπή ή εγκλήματα της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
γ) Είναι υπόδικοι λόγω παραπομπής με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε.
δ) Έχουν λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και δεν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρηση.
ε) Τελούν είτε υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό συνδυασμό και των δύο προηγουμένων.
στ) Έχουν απολυθεί από θέση δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Ι.Δ. του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 2527/1997 ή Ν.Π.Ι.Δ. της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 2527/1997, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου και δεν έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση.

7) Πιστοποιητικά εμπειρίας ως εξής:

α) Για τους μισθωτούς του δημοσίου τομέα:
Όταν η εργασία έχει παρασχεθεί σε υπηρεσίες του Δημοσίου, σε Ν.Π.Δ.Δ., σε Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, σε Ν.Π.Ι.Δ. του Δημοσίου τομέα της παρ. 1 του αρθ. 14
του ν. 2190/1994 όπως ισχύει ή σε φορείς της παρ. 3 του αρθ. 1 του ν. 2527/1997 απαιτείται μόνο βεβαίωση του αντίστοιχου φορέα από την οποία να προκύπτει το είδος εργασίας που παρασχέθηκε και η χρονική διάρκεια της
παροχής.

β) Για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα:
-Βεβαίωση του οικείου Ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης (Αντίγραφο καρτέλας ενσήμων ή των τριμηνιαίων
αποσπασμάτων ατομικού λογαριασμού ασφάλισης).

-Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του, τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού
προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.
-Βεβαίωση εργοδοτών για τον χρόνο και το είδος της εργασίας του υποψηφίου.

Διαδικασία επιλογής

Η επιλογή των υποψηφίων θα διενεργηθεί έπειτα από συνεδρίαση τριμελούς
επιτροπής σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται από το Π.Δ. 524/80 στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕ.Α.Π. επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 15Α στην Πεύκη μετά το πέρας δεκαέξι (16) ημερών.

Οι πίνακες των αποτελεσμάτων θα αναρτηθούν εντός 5 ημερών από την ημερομηνία συνεδρίασης της επιτροπής στον πίνακα ανακοινώσεων του ΠΕ.Α.Π..

Ο πίνακες θα περιλαμβάνουν τόσο τους επιτυχόντες όσο και τους απορριπτέους.
Σε περίπτωση ειδικότητας που δεν ανταποκρίνεται το τρέχον σχολικό έτος σε ήδη εγγεγραμμένους μαθητές του Ωδείου, επιτυχόντες θα κληθούν όταν προκύψουν οι
αντίστοιχες εγγραφές ενδιαφερόμενων μαθητών.

Η περίληψη της προκήρυξης να δημοσιευθεί ως ορίζει το Π.Δ. 524/17.6.80.

Δείτε στη γκάλλερι του newsbomb.gr αναλυτικά τις θέσεις εργασίας

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.

Διαβάστε επίσης:

Μετά το αιματοκύλισμα στην Συρία έρχεται η Κύπρος και το Αιγαίο;

Τραμπ σε Ερντογάν: Τερμάτισε τώρα την εισβολή στη Συρία - Κυρώσεις στην Τουρκία επέβαλαν οι ΗΠΑ