ΕΡΓΑΣΙΑ

Προσλήψεις: 150 θέσεις εργασίας για 8 μήνες σε πρεσβείες και προξενεία

Προσλήψεις: 150 θέσεις εργασίας για 8 μήνες σε πρεσβείες και προξενεία

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πρόσληψη 150 εποχικών υπαλλήλων σε πρεσβείες και προξενεία θα εκδώσει το υπουργείο Εξωτερικών για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών κατά τους μήνες έναρξης και αιχμής της τουριστικής περιόδου.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαμένουν στη χώρα όπου εδρεύει η οικεία Αρχή, να γνωρίζουν την τοπική γλώσσα καθώς και χειρισμό Η/Υ. Επίσης θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο ή να είναι φοιτητές

Με τροπολογία, που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για το Δημόσιο, παρέχεται η εξουσιοδότηση, για την ετήσια έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ), με την οποία επιτρέπονται προσλήψεις προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (έως και οκτώ μηνών) για την κάλυψη αποκλειστικά εποχικών, επειγουσών ή έκτακτων αναγκών των διπλωματικών και προξενικών αρχών.

Η δαπάνη για το σύνολο του προσλαμβανόμενου προσωπικού θα ανέρχεται στο ποσό των περίπου 150.000 ευρώ μηνιαίως.

Το νέο προσωπικό θα στελεχώσει τα τμήματα θεωρήσεων διπλωματικών και προξενικών Αρχών τουλάχιστον κατά τους 6-9 μήνες της τουριστικής περιόδου. Ο συνολικός αριθμός του εν λόγω εποχικού προσωπικού στο σύνολο των Προξενικών Αρχών ετησίως δεν υπερβαίνει τα 150 άτομα, οι δε συμβάσεις θα είναι οκτάμηνες και μπορεί να ανανεώνονται.

Προσόντα υποψηφίων

  • Το νέο προσωπικό που θα προσληφθεί πρέπει:να είναι μόνιμοι κάτοικοι ή να διαμένουν στη χώρα όπου εδρεύει η οικεία Αρχή,
  • να κατέχουν πτυχίο, δίπλωμα ή τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή να έχουν την ιδιότητα του φοιτητή ή σπουδαστή σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
  • να γνωρίζουν την τοπική γλώσσα, καθώς και την αγγλική ή τη γαλλική, κατά περίπτωση,
  • να διαθέτουν γνώσεις χειρισμού Η/Υ. Η τυχόν γνώση της ελληνικής γλώσσας αποτελεί πρόσθετο προσόν.

Η γλωσσομάθεια, καθώς και η γνώση χειρισμού Η/Υ εκτιμάται από τον προϊστάμενο της οικείας Αρχής βάσει προσκομιζομένων πιστοποιητικών ή κατόπιν προφορικής συνέντευξης ή πρακτικής δοκιμασίας, γραπτής ή προφορικής.

Δεν δύνανται να προσληφθούν όσοι έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία, δωροδοκία, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

Με τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις θα καθορίζονται επίσης ο αριθμός των υπαλλήλων που θα προσληφθούν ανά Αρχή, τα τυχόν επιμέρους πρόσθετα προσόντα των προσλαμβανόμενων και κάθε άλλο σχετικό με την πρόσληψή τους στοιχείο.

Με τις ίδιες αποφάσεις, και μετά από εισήγηση του προϊσταμένου της οικείας Αρχής, καθορίζεται το ύψος της αμοιβής του εν λόγω προσωπικού.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και των απαιτούμενων δικαιολογητικών θα είναι δεκαήμερη, ενώ η επιλογή του προσωπικού που θα προσληφθεί θα γίνεται με ευθύνη του προϊσταμένου της οικείας Αρχής.

Σχετικές ειδήσεις