ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γενική Τράπεζα: Εκδοση ομολογιακού δανείου θα αποφασίσει το ΔΣ

Γενική Τράπεζα: Εκδοση ομολογιακού δανείου θα αποφασίσει το ΔΣ

Την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου μέχρι ποσού 350 εκατ. ευρώ θα κληθεί να εγκρίνει, μεταξύ άλλων, η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Γενικής Τράπεζας της Ελλάδος που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2013.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στα θέματα της ημερήσιας διάταξης περιλαμβάνεται η έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου μέχρι ποσού 350.030.000 ευρώ με ιδιωτική τοποθέτηση και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων της Τράπεζας και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας.

Επίσης, η συνέλευση των μετόχων θα συζητήσει τη δημιουργία ειδικού αποθεματικού του άρθρου 4 παρ. 4α Ν.2190/20 ποσού 83.027.712 ευρώ, με ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής χωρίς αλλαγή του αριθμού των μετοχών και αντίστοιχη τροποποίηση του καταστατικού της τράπεζας.

Στα θέματα ημερήσιας διάταξης περιλαμβάνεται η παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο και η απαλλαγή μελών ΔΣ από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για το χρονικό διάστημα από 1.1.2012 μέχρι και 13.12.2012.