ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενοποίηση διαδικασιών είσπραξης ασφαλιστικών και φορολογικών εισφορών

Ενοποίηση διαδικασιών είσπραξης ασφαλιστικών και φορολογικών εισφορών

Την ενοποίηση της διαδικασίας είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών των ασφαλιστικών οργανισμών με τη δημιουργία Ενιαίου Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) προβλέπουν οι διατάξεις του πολυνομοσχεδίου που κατατέθηκε αργά απόψε στη Βουλή.

Με τη λειτουργία του ενιαίου Κέντρου θα ξεκινήσει η άμεση ενοποίηση της διαδικασίας είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών των ασφαλιστικών οργανισμών ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ με την ενδυνάμωση της εισπρακτικής ικανότητας του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ μέχρι την 1/4/2014. Στη συνέχεια και μέχρι την 1/7/2016 προβλέπεται η ενοποίηση της διαδικασίας είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών των ταμείων, με αυτή της φορολογικής διοίκησης.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, έως την 1/7/2017 θα έχει επιτευχθεί η πλήρης ενσωμάτωση στη φορολογική διοίκηση και η ενοποίηση της διαδικασίας είσπραξης φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών που θα γίνεται από τις εφορίες. Η ενοποίηση των διαδικασιών είσπραξης φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, αποτελεί μνημονιακή δέσμευση και σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση συνιστά υψηλής προτεραιότητας δράση και συνδέεται άμεσα με το στρατηγικό στόχο της καταπολέμησης της εισφοροδιαφυγής.

Σκοπός του Κ.Ε.Α.Ο. είναι η είσπραξη των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών προς τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Ο νόμος δίνει τη δυνατότητα και στους λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς να ενταχθούν στο Κ.Ε.Α.Ο., με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, μετά από γνώμη των ασφαλιστικών οργανισμών.

Το νέο Κέντρο θα λειτουργήσει εντός του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια και θα εποπτεύεται από τον Διοικητή ή τον Υποδιοικητή του Ιδρύματος. Η λύση αυτή προκρίθηκε, σύμφωνα με το νομοθέτη, προκειμένου να αξιοποιηθούν οι υφιστάμενες δομές και το πληροφοριακό σύστημα του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.

Στο Κ.Ε.Α.Ο. θα διαβιβάζονται οφειλές συνολικού ποσού άνω των 5.000 ευρώ (κύρια οφειλή, πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις), καθώς και οφειλές που κατέστησαν απαιτητές λόγω μη τήρησης προηγούμενων ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής. Για την είσπραξη των ασφαλιστικών οφειλών από το ΚΕΑΟ, προβλέπεται η δημιουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Οφειλετών, το οποίο θα περιλαμβάνει το ύψος των οφειλών ανά οφειλέτη, την αιτία της οφειλής (για παράδειγμα από ασφαλιστικές εισφορές, κοινωνικούς πόρους, αχρεωστήτως καταβληθείσες συντάξεις), τη χρονική περίοδο στην οποία αυτές ανάγονται.

Με τη δημιουργία του Μητρώου Οφειλετών οι ασφαλιστικοί οργανισμοί θα μπορούν άμεσα να αποκτούν μία συνολική εικόνα του οφειλέτη, ενώ μέσω τεχνικών ανάλυσης κινδύνου θα είναι δυνατή η κατηγοριοποίηση των οφειλετών και η λήψη στοχευμένων μέτρων προσαρμοσμένων στο οικονομικό προφίλ κάθε οφειλέτη.

Πέραν της δημιουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Οφειλετών, το Κ.Ε.Α.Ο. αναλαμβάνει να ενημερώσει τον οφειλέτη για την ύπαρξη της οφειλής με κάθε πρόσφορο τρόπο (τηλεφωνικά, sms, e-mail, μέσα κοινωνικής δικτύωσης), προχωρά στην έκδοση παραγγελιών κατάσχεσης και υποθηκών και στην προετοιμασία για την διενέργεια πλειστηριασμών, εντάσσει τους οφειλέτες σε καθεστώς ρύθμισης οφειλής, κατόπιν σχετικής αιτήσεως τους.

Συγχρόνως στο Κ.Ε.Α.Ο. θα τηρούνται στατιστικά στοιχεία και δείκτες, ώστε να ελέγχεται η αποτελεσματικότητα των μέτρων που λαμβάνονται, ενώ το Κέντρο θα μπορεί να λαμβάνει οποιοδήποτε μέτρο κριθεί αναγκαίο και το οποίο συμβάλλει στην καλύτερη λειτουργία και αποτελεσματικότητά του.

Σύμφωνα με το νομοθέτη με τη δημιουργία του Κ.Ε.Α.Ο. αντιμετωπίζονται τα προβλήματα που υπήρχαν στη διαδικασία είσπραξης των ασφαλιστικών οφειλών λόγω της ύπαρξης σημαντικών διαφορών μεταξύ των ασφαλιστικών οργανισμών, με ορισμένους ασφαλιστικούς οργανισμούς να ακολουθούν σύνθετες και χρονοβόρες διαδικασίες, ενώ σε άλλους να μην υπάρχει σχετικό νομοθετικό πλαίσιο.

Ο ΟΓΑ για παράδειγμα δεν διέθετε μηχανισμό είσπραξης, ενώ η βεβαίωση οφειλής και η λήψη μέτρων αναγκαστικής είσπραξης από το ΕΤΑΑ ήταν περιορισμένη. Με το νέο σύστημα θεσπίζονται ενιαίοι κανόνες για όλα τα Ταμεία και απλοποιούνται οι διαδικασίες αναγκαστικής είσπραξης. Η λειτουργία του Κέντρου θα ξεκινήσει άμεσα και σύμφωνα με πληγές του υπουργείου Εργασίας στόχος είναι να μεταφερθούν σε αυτό για είσπραξη μέσα στον Ιούλιο οφειλές ύψους 4,7 δισ. ευρώ.

Ροή Ειδήσεων