ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Bασικοί άξονες δράσεων του νέου στρατηγικού σχεδιασμού για Logistics

Bασικοί άξονες δράσεων του νέου στρατηγικού σχεδιασμού για Logistics

Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να κατατεθεί από τα υπουργεία Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων το σχετικό νομοσχέδιο και το αναπτυξιακό σχέδιο για τα Logistics.

Κεντρικός στόχος της Εθνικής Στρατηγικής για τα Logistics είναι να καταστεί η Ελλάδα σημαντικό διαμετακομιστικό κέντρο στη Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη καθώς, όπως έχει επισημανθεί αρμοδίως, η Ελλάδα είναι υπερβολικά εξαρτημένη από τις οδικές μεταφορές εμπορευμάτων, η οποία αντιπροσωπεύει το 98% του συνόλου των χερσαίων μεταφορών, τόσο σε όγκο όσο και σε αξία, σε σύγκριση με το 72% που είναι ο μέσος όρος για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε συνέχεια λοιπόν, της έκθεσης αξιολόγησης από την Παγκόσμια Τράπεζα για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στον τομέα των Logistics στην Ελλάδα, η Μόνιμη Επιτροπή Logistics που συγκροτήθηκε το Μάρτιο του 2013 για τον εκσυγχρονισμό του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, προετοίμασε το προσχέδιο Εθνικής Στρατηγικής για την Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) το οποίο έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Στόχοι αυτής της στρατηγικής , όπως αποτυπώνονται στη σχετική έκθεση, είναι η ενίσχυση της αποδοτικότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας μέσω χαμηλού κόστους και υψηλού κόστους υπηρεσίας πελατών, η απλοποίηση της δομής και μείωση των κρίκων της εφοδιαστικής αλυσίδας προς όφελος του τελικού καταναλωτή και η διασφάλιση των Ελληνικών Logistics στην αρχή του τρίπτυχου ενίσχυσης της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής τους απόδοσης.

Η εξωστρέφεια και διεθνοποίηση των Ελληνικών Logistics και η ανάδειξη του Πειραιά ως πόλου ανάπτυξης των Ελληνικών Logistics είναι ακόμη δύο στόχοι του στρατηγικού σχεδιασμού. Η Επιτροπή προτείνει η επίτευξη των παραπάνω στόχων να υποστηριχθεί από αξιοποίηση των πόρων της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020.

logistic

Δράσεις

Οι σημαντικότεροι άξονες δράσεων του νέου στρατηγικού σχεδιασμού για την ελληνική εφοδιαστική αλυσίδα είναι, σύμφωνα με την επιτροπή οι ακόλουθοι:

- Οργανωτικό πλαίσιο της δημόσιας διοίκησης για τα logistics με τη δημιουργία μονάδας που θα συντονίζει κεντρικά τη δημόσια διοίκηση ως μοναδικό σημείο επαφής για την προώθηση της αποτελεσματικότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας

- Απλοποίηση και εκσυγχρονισμός διαδικασιών αδειοδότησης εταιρειών logistics – μεταφορών που θα βασίζεται στην αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας και στην κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων

- Διευκόλυνση διαδικασιών διαχείρισης διερχόμενων φορτίων με απλοποίηση διαδικασιών εκτελωνισμού, μείωση φυσικών ελέγχων των εμπορευμάτων στις πύλες με εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων risk analysis, επέκταση της χρήσης ηλεκτρονικών εγγράφων, προώθηση του θεσμού του Authorised Economic Operator, πλήρη εκμετάλλευση και marketing του καθεστώτος 42, κλπ

- Ενίσχυση - παροχή κινήτρων και χρηματοδότηση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, προώθηση πρασίνων τεχνολογιών, υποστήριξη πρακτικών που συμμορφώνονται με τις ευρωπαϊκές οδηγίες και ενισχύουν την περιβαλλοντική απόδοση των logistics. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην αειφόρα διανομή εμπορευμάτων στις πόλεις όπου οι απαιτήσεις είναι μεγαλύτερες

- Διαμόρφωση παρατηρητηρίου εθνικών logistics (δείκτες αποδοτικότητας, εμπορευματικές ροές, τιμές, έρευνα αγορών)

- Διαμόρφωση παρατηρητηρίου διεθνών logistics για ενίσχυση της εξωστρέφειας - One stop shop πληροφόρησης

- Στρατηγικές διακρατικές συμφωνίες για την διευκόλυνση των εμπορευματικών ροών κυρίως για το σιδηροδρομικό δίκτυο

- Αξιοποίηση Θριασίου Πεδίου και ευρύτερης περιοχής Ασπροπύργου για την διευκόλυνση του transit φορτίου και value-added services (warehousing, packaging, assembly)

- Δημιουργία συντονιστικού οργάνου από ενδιαφερόμενα επίλεκτα μέλη

- Ολοκλήρωση και εκσυγχρονισμός των βασικών δικτύων και υποδομών μεταφορών. Αφορά το βασικό σιδηροδρομικό δίκτυο, τους βασικούς οδικούς άξονες, τη διασύνδεση των λιμανιών Πειραιά και Θεσσαλονίκης με το σιδηροδρομικό και το οδικό δίκτυο και την ανάδειξη του αεροδρομίου Ελ. Βενιζέλος ως διαμετακομιστικού κόμβου διεθνούς εμβέλειας.

- Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας μέσω προγραμμάτων κατάρτισης για τη βελτίωση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των εμπλεκομένων στην εφοδιαστική αλυσίδα

- Ενίσχυση δράσεων λειτουργικής ευελιξίας και οργανωτικής καινοτομίας στην εφοδιαστική αλυσίδα των επιχειρήσεων

-Ένταξη δράσεων της εφοδιαστικής αλυσίδας στη ΝΠΠ και αξιοποίηση κονδυλίων από τα 5 ευρωπαϊκά ταμεία χρηματοδότησης :

- Cohesion Fund (Ταμείο Συνοχής)
- ERDF (European Regional Development Fund)
- ESF (European Social Fund)
- EAFRD (European Agricultural Fund for Rural Development )
- EMFF (European Maritime & Fisheries Fund)

Διαβάστε επίσης:

Κουμουτσάκος:Η Ελλάδα μπορεί να γίνει πύλη των διευρωπαϊκών δικτύων