ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παράταση στην προθεσμία για απαλλαγή από ΦΠΑ

Παράταση στην προθεσμία για απαλλαγή από ΦΠΑ

Δόθηκε τελικά παράταση στην προθεσμία για απαλλαγή από ΦΠΑ που έληγε σήμερα.

Η νέα προθεσμία που δόθηκε είναι μέχρι τις 30 Ιανουαρίου για τους φορολογούμενους οι οποίοι σήμερα υπάγονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και θέλουν να τύχουν απαλλαγής εφόσον κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο ο τζίρος τους δεν ξεπερνούσε τα 10.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο που εξέδωσε η ΓΓΔΕ ορίζεται ότι οι εφορίες και ειδικότερα το τμήμα μητρώου θα παραλαμβάνουν δηλώσεις μετάταξης υποκείμενου στο ΦΠΑ από το κανονικό καθεστώς στο απαλλασσόμενο χωρίς να διενεργείται έλεγχος κατά το στάδιο της υποβολής της αίτησης.
Οποιοσδήποτε έλεγχος θα έπεται της υποβολής της αίτησης. Η αρχική προθεσμία έληγε σήμερα αλλά οι λογιστές ήδη εκφράζουν έντονες ενστάσεις για τα ασφυκτικά περιθώρια που απορρέουν από την προθεσμία της 12ης Ιανουαρίου ζητώντας παράταση η οποία και τελικά δόθηκε σήμερα.

Η εγκύκλιος
ΘΕΜΑ: «Προθεσμία υποβολής δήλωσης μεταβολών για μετάταξη υποκείμενων στο φόρο από το κανονικό καθεστώς στο απαλλασσόμενο του άρθρου 39 του Κώδικα Φ.Π.Α. και αντίστροφα».
Σύμφωνα με το άρθρο 39 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 251 του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α' 160/8.8.2014) και ισχύει, για τη μετάταξη υποκείμενου στο φόρο από το κανονικό καθεστώς στο απαλλασσόμενο καθεστώς του άρθρου αυτού και αντίστροφα, υποβάλλεται κατά την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου δήλωση μεταβολών εντός της οριζόμενης στο άρθρο 10 παρ. 4 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013) προθεσμίας και σε συνδυασμό και με το άρθρο 7 του ίδιου Κώδικα μέχρι 12.1.2015.
Η δήλωση αυτή αποτελεί δήλωση του φορολογούμενου και υποβάλλεται με ευθύνη του. Ως εκ τούτου παραλαμβάνεται από τις Δ.Ο.Υ. χωρίς να διενεργείται έλεγχος κατά το στάδιο της υποβολής της. Οιοσδήποτε έλεγχος έπεται της υποβολής.