ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόστιμα 36.000 ευρώ από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Πρόστιμα 36.000 ευρώ από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Πρόστιμα ύψους 36.000 ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά τη σημερινή της συνεδρίαση.

Συγκεκριμένα, αποφάσισε:
- Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους 30.000 ευρώ στην εταιρεία ΕΛΒΑΛ Εταιρεία Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία, λόγω καθυστερημένης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού σχετικά με πληροφορίες που αφορούσαν την εξέλιξη της διαδικασίας συγχώνευσης των εταιρειών ΕΛΒΑΛ Ελληνική Βιομηχανία Αλουμινίου ΑΕ και ΕΤΕΜ ΑΕ Εταιρεία Ελαφρών Μετάλλων.
- Την επιβολή προστίμου 4.000 ευρώ στην εταιρεία «Ε. ΠΑΪΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Πλαστικών», λόγω εκπρόθεσμης δημοσιοποίησης σημαντικής μεταβολής του ποσοστού συμμετοχής μετόχου επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.
- Την επιβολή προστίμου 2.000 ευρώ στον Σπυρίδωνα Τασόγλου, λόγω εκπρόθεσμης αναγγελίας στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σημαντικής μεταβολής του ποσοστού συμμετοχής του επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε.».
Επίσης, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε:
-Τη διαγραφή των μετοχών της εταιρείας «ΜΑΞΙΜ ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ ΑΕ» από το Χρηματιστήριο Αθηνών.
- Την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας «ΣΑΡΡΟΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» και τη θέση της εταιρείας στην ειδική εκκαθάριση, σε συνέχεια της από 24.7.2015 σχετικής απόφασης της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.
- Την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας «AMUNDI ΕΛΛΑΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ.» ως προς την επενδυτική υπηρεσία της διαχείρισης χαρτοφυλακίου, σε συνέχεια της από 1.12.2015 σχετικής απόφασης της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.
- Την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας «DROMEUS CAPITAL MANAGEMENT (GREECE) Α.Ε.Π.Ε.Υ.», σε συνέχεια της από 30.10.2015 σχετικής απόφασης της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.