ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έτσι θα ρυθμίσετε τις οφειλές σας: Πώς να συμπληρώσετε την αίτηση για τον εξωδικαστικό

Έτσι θα ρυθμίσετε τις οφειλές σας: Πώς να συμπληρώσετε την αίτηση για τον εξωδικαστικό

Εξωδικαστικός συμβιβασμός: Η διαδικασία και οι προθεσμίες που προβλέπονται για τη ρύθμιση των οφειλών

Αναλυτικές οδηγίες και διευκρινίσεις για την υποβολή κρατήσεων, τη διαδικασία διαπραγμάτευσης και τις προθεσμίες που προβλέπονται στο πλαίσιο του εξωδικαστικού συμβιβασμού ρύθμισης οφειλών (ν.4469/2017) περιγράφονται σε Κοινή Απόφαση των υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Γιάννη Δραγασάκη, Οικονομικών, Ευκλείδη Τσακαλώτου και του υφυπουργού Εργασίας Τάσου Πετρόπουλου, η οποία δημοσιεύτηκε την Τρίτη (21/08/2018) στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στο πλαίσιο της ΚΥΑ επισημαίνεται πως εφόσον ο οφειλέτης ή ο συμμετέχων πιστωτής στην εξωδικαστική διαδικασία επιθυμεί να προσθέσει κάποια στοιχεία στην αίτηση που υποβάλλεται ή να τα διορθώσει, οφείλει καταρχάς να ενημερώσει τον αρμόδιο συντονιστή.

Αυτός, σύμφωνα με την εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος», με τη σειρά του, τάσσει προθεσμία 10 ημερών για τη συμπλήρωση ή διόρθωση των σφαλμάτων αντίστοιχα από τον υπόχρεο των εκάστοτε στοιχείων. Σε περίπτωση δε που η έλλειψη\διόρθωση συνίσταται σε μη συνυποβολή συνοφειλέτη, η προθεσμία ορίζεται σε 20 ημέρες.

Διαγραφή και επανυποβολή

Από εκεί και πέρα, αν διαπιστωθεί από τον οφειλέτη, το συντονιστή ή το συμμετέχοντα πιστωτή ότι στην αίτηση υπάρχουν ελλείψεις ή σφάλματα, τα οποία δεν μπορούν να διορθωθούν με εισαγωγή των στοιχείων ή και τροποποίηση αυτών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εξωδικαστικού μηχανισμούς (www.keyd.gov.gr) ο οφειλέτης, κατόπιν σχετικού γραπτού αιτήματος προς την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ), έχει τη δυνατότητα διαγραφής της αίτησής του με ταυτόχρονη επανυποβολή της στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Παραίτηση οφειλέτη από εκκρεμή αίτηση

Σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας και έως το στάδιο λήξεως της ψηφοφορίας για την επίτευξη συμφωνίας αναδιάρθρωσης ο οφειλέτης μπορεί να παραιτηθεί από την εκκρεμή αίτησή του για οποιονδήποτε λόγο. Αυτό πραγματοποιείται με την υποβολή αίτησης, όπου δηλώνει τη βούλησή του για παραίτηση, εξηγώντας παράλληλα το λόγο που τον οδήγησε σε αυτή την απόφαση.

Η αίτηση παραίτησης απευθύνεται στην ΕΓΔΙΧ, κοινοποιούμενη στο συντονιστή, στους συνοφειλέτες, στους συμμετέχοντας πιστωτές και στον εμπειρογνώμονα με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων και των μέσων ηλεκτρονικής επικοινωνίας.
Κατόπιν, η ΕΓΔΙΧ προβαίνει σε σχετική σήμανση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της παραίτησης του οφειλέτη από την αίτηση, ωστόσο τα δεδομένα του οφειλέτη εξακολουθούν να τηρούνται για 3 έτη.

Κρίσιμες προθεσμίες

Πέραν των παραπάνω, στο πλαίσιο της πρόσφατης απόφασης ορίζεται (σε εργάσιμες ημέρες) μια μακροσκελής λίστα προθεσμιών που διατρέχουν την εξωδικαστική διαδικασία.

Ενδεικτικά αναφέρεται πως η ολοκλήρωση ελέγχου πληρότητας της αίτησης και των συνοδευτικών εγγράφων από το συντονιστή διενεργείται εντός 10 ημερών από την αποδοχή του διορισμού του, ο έλεγχος του απαιτούμενου ποσοστού της απαρτίας των συμμετεχόντων πιστωτών ολοκληρώνεται από το συντονιστή εντός 5 ημερών από τη λήξη της δεκαήμερης προθεσμίας από την κοινοποίηση της πρόσκλησης στους πιστωτές, η προθεσμία πρόσκλησης των συμμετεχόντων πιστωτών σε ψηφοφορία επί της αρχικής πρότασης ρύθμισης του οφειλέτη ορίζεται σε 5 ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιπροτάσεων. Οι ενστάσεις υποβάλλονται εντός 20 ημερών από την επόμενη της λήψης αντιγράφου της υπογεγραμμένης σύμβασης αναδιάρθρωσης. Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως της λήψεως αντιγράφου της σύμβασης, η εν λόγω προθεσμία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των 40 ημερών από την επόμενη της καταψήφισης της πρότασης αναδιάρθρωσης. Για την κατάρτιση του πρακτικού περαίωσης της διαδικασίας και την αποστολή του στον οφειλέτη και τους συμμετέχοντες πιστωτές ορίζεται προθεσμία 10 ημερών από το πέρας της.

Διαδικασία εξέτασης αιτημάτων παράτασης προθεσμιών

Όπως επισημαίνεται στην ΚΥΑ, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο της διαδικασίας διαπραγμάτευσης , τα εμπλεκόμενα μέρη (οφειλέτης, συμμετέχοντες πιστωτές, εμπειρογνώμονας) έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτημα παράτασης της προβλεπόμενης από τα νόμο προθεσμίας, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς το συντονιστή, ο οποίος μπορεί να χορηγήσει την αιτούμενη παράταση κατόπιν αξιολόγησης των λόγων του συγκεκριμένου αιτήματος.

Το αίτημα περιλαμβάνει:

Α) Τη συγκεκριμένη ενέργεια για την προθεσμία της οποίας ζητείται παράταση
Β) το χρόνο παράτασης, και
Γ) την αιτιολογία της παράτασης, η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετικά αποδεικτικά έγγραφα.

Η παράταση χορηγείται εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος για τον οποίο είναι αδύνατη η ανταπόκριση του μέρους που τη ζητά χωρίς υπαιτιότητά του ή που δεν ανάγεται στη σφαίρα της ευθύνης.

Πηγή: Ελεύθερος Τύπος

Διαβάστε επίσης:

Ο άσσος στο μανίκι του Τραμπ: Πώς κρατάει στο χέρι τον Ερντογάν

Συναγερμός για ισχυρή έκρηξη στον Πειραιά: Οι κινήσεις των υπόπτων και ο στόχος (pics-vid)