ΤΡΑΠΕΖΕΣ

H Stopanska Banka αποπληρώνει δάνεια 45 εκατ. ευρώ στη μητρική της Εθνική Τράπεζα

H Stopanska Banka αποπληρώνει δάνεια 45 εκατ. ευρώ στη μητρική της Εθνική Τράπεζα

H Stopanska Banka A.D (μέλος του ομίλου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας-ΕΤΕ) θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της που θα διεξαχθεί στις 16 Ιουλίου 2015, την πρόωρη αποπληρωμή υποχρεώσεών της, ύψους 45 εκατ. ευρώ, προς τη μητρική εταιρεία που είναι η ΕΤΕ.

Η Stopanska Banka A.D., σε ανακοίνωσή της στο Χρηματιστήριο των Σκοπίων, αναφέρει ότι γίνεται λόγος για δύο δάνεια που έλαβε από την ΕΤΕ, το 2006 και το 2008, προκειμένου να ενισχύσει την κεφαλαιακή της επάρκεια και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της. Τα δάνεια έχουν δεκαετή διάρκεια αποπληρωμής (λήγουν το 2016 και το 2018 αντίστοιχα).
Στις δανειακές αυτές συμφωνίες αναφέρεται ότι ο δανειστής (Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας), μπορεί να ανακαλέσει τα δύο αυτά δάνεια μετά την πάροδο πέντε χρόνων, μετά από προηγούμενη έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας.
Η Stopanska Banka A.D., σημειώνει ότι ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, ενέκρινε, πριν από μερικές ημέρες, το αίτημά της για πρόωρη αποπληρωμή των δανείων, υπό τον όρο να υπάρξει απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
Η αποπληρωμή των δανείων αυτών της Stopanska Banka A.D.Skopje προς την μητρική της, θα γίνει από την ανακατανομή συσσωρευμένων κερδών της τράπεζας από τις προηγούμενες χρήσεις (2010, 2011, 2012 και μέρος του 2013).
Η Stopanska Banka A.D.Skopje είναι η μεγαλύτερη και πλέον κερδοφόρος τράπεζα. Το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της Stopanska Banka εξαγοράστηκε το 2000 από την ΕΤΕ. Σήμερα, το ποσοστό συμμετοχής της ΕΤΕ στη Stopanska Banka A.D.Skopje ανέρχεται στο 94,6%, ενώ ποσοστό 5,4% κατέχουν άλλοι μέτοχοι.