ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Προσλήψεις 8 ατόμων στην Κορινθία

Προσλήψεις 8 ατόμων στην Κορινθία

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ ατόμων για την υλοποίηση  προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα στον τομέα του Πολιτισμού (ΚΟΧ.Π.) ανακοινώνει η περιφερειακή ενότητα Κορινθίας της  Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής:

• να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν

δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας· και

• να είναι άνεργοι ηλικίας έως και 35 ετών (να έχουν γεννηθεί από 01/01/1978 και μετά) με δελτίο ανεργίας σε ισχύ (εγγεγραμμένοι

στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΧ.Π.1. και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως

είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια

αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση: Πειρήνης 20 Κόρινθος

Τ.Κ. 20100, απευθύνοντάς την στην ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (για Π.Ε. Κορινθίας) υπόψιν κ. Μ.

Σπηλιοπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 6944103444). Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με

βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες, συγκεκριμένα από την Παρασκευή 25 Ιαν. και κάθε μέρα ως την

Κυριακή 3 Φεβρ. και από ώρα 15.00 ως 19.00.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα (www.epekorinthia.gr)·