ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Τρεις βουλευτές κατέθεσαν αναφορά σε βάρος της Σοφίας Νικολάου - Την κατηγορούν για απιστία

ΣΥΡΙΖΑ: Τρεις βουλευτές κατέθεσαν αναφορά σε βάρος της Σοφίας Νικολάου - Την κατηγορούν για απιστία
Intime News

Αναφορά σε βάρος της γενικής γραμματέως αντεγκληματικής πολιτικής Σοφίας Νικολάου κατάθεσαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης, Θεόφιλος Ξανθόπουλος και Χρήστος Σπίρτζης.

Όπως ισχυρίζονται η γενική γραμματέας αντεγκληματικής πολιτικής, υπέγραψε μέσα σε 1 χρόνο 28 συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών σε εξαιρετικά υψηλές τιμές -κατά τα καταγγελλόμενα- προκαλώντας ζημία στο Δημόσιο, ύψους 2.191.561,46 ευρώ.

Ειδικότερα, οι τρεις βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης υποστηρίζουν ότι η κ. Νικολάου στο διάστημα από 30 Μαρτίου 2020 έως και 30 Μαρτίου 2021, «η ανωτέρω καταγγελλόμενη, υπό την προαναφερόμενη ιδιότητά της, προέβη, κατά δόλια παράβαση των κανόνων επιμελούς διαχείρισης και της κείμενης νομοθεσίας, στη σύναψη είκοσι οχτώ (28) συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών για τα εποπτευόμενα από την ως άνω Γενική Γραμματεία Καταστήματα Κράτησης της χώρας, σε τιμές -ανά προσφερόμενο είδος σε κάθε επιμέρους σύμβαση- που υπερέβαιναν κατά πολύ όχι μόνο τις τιμές με τις οποίες άλλοι δημόσιοι Φορείς (συμπεριλαμβανομένων των Καταστημάτων Κράτησης σε αυτοτελείς συμβάσεις) προμηθεύονταν ομοιογενή αγαθά ή ομοειδείς υπηρεσίες κατά την ίδια χρονική περίοδο, αλλά ακόμη και τις εκάστοτε τιμές λιανικής πώλησης στην ελεύθερη αγορά, προξενώντας έτσι, εν πλήρη γνώσει της, βέβαιη ζημία στην περιουσία του Ελληνικού Δημοσίου που ανέρχεται (κατ’ ελάχιστον) στο ποσό των δύο εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα μία χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα ενός ευρώ και σαράντα έξι λεπτών (2.191.561,46€)».

Οι βουλευτές περιγράφουν στην αναφορά τους, ότι η κ. Νικολάου επέλεγε να «σπάει» σε τμήματα προμήθειες και υπηρεσίες και να κάνει ανάθεση ομοιογενών αγαθών υπό τη μορφή χωριστών τμημάτων προς αποφυγή και καταστρατήγηση του ενωσιακού και εθνικού δικαίου περί δημοσίων συμβάσεων, «κι αφ’ ετέρου δια της γενικευμένης χρήσης της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης, ούτως ώστε να καθίσταται εφικτή η προαποφασισμένη και με παντελώς αδιαφανή κριτήρια “επιλογή” συγκεκριμένων οικονομικών φορέων για την εκάστοτε προμήθεια ή υπηρεσία, με τη συντριπτική πλειονότητα αυτών (των φορέων) να μην έχει την παραμικρή σχέση με το υπό ανάθεση αντικείμενο και ορισμένους εξ αυτών να συστήθηκαν ή να προσέθεσαν τη συγκεκριμένη δραστηριότητα (ως ΚΑΔ) μόλις την προηγούμενη ημέρα από την ανάθεση των σχετικών υπηρεσιών, γεγονός που δημιουργεί σοβαρές υπόνοιες και για ενδεχόμενη τέλεση πράξεων που εμπίπτουν στις διατάξεις περί διαφθοράς, φορολογικού δικαίου κ.α.».

Πρακτικά, ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι η κ. Νικολάου «εκμεταλλεύτηκε» την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που εκδόθηκε λόγω των συνθηκών που επικρατούσαν με την πανδημία και όριζε ότι «οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή δύναται, κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης εθνικής νομοθεσίας ή των εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων, να προβαίνει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης όταν το αντικείμενο της σύμβασης είναι μέχρι 139.000 ευρώ».

Ειδικότερα, η γενική γραμματέας αντεγκληματικής πολιτικής καταγγέλλεται από τον ΣΥΡΙΖΑ, ότι υπέγραφε συμβάσεις μέχρι 139.000 ευρώ για να είναι εντός του χρηματικού πλαισίου της απευθείας ανάθεσης και όπως υποστηρίζεται στην αναφορά: «η καταγγελλόμενη - προκειμένου να αποφεύγει, άλλως δε να παρακάμπτει, σκοπίμως την τήρηση των οικείων διατάξεων του ευρωπαϊκού και εθνικού δικαίου οι οποίες εφαρμόζονται απαρέγκλιτα σε κάθε σύμβαση άνω των 139.000 ευρώ και προβλέπουν διαγωνιστικές διαδικασίες ακόμη και σε επείγουσες περιπτώσεις- προέβαινε τεχνηέντως στην κατάτμηση της εκάστοτε σύμβασης, ούτως ώστε να “εμφανίζει” την εκτιμώμενη αξία εκάστης εξ αυτών μικρότερη του ποσού των 139.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (ενώ στην πραγματικότητα η αξία του συνολικού ομοιογενούς αντικειμένου υπερέβαινε κατά πολύ το ως άνω όριο) και δι’ αυτής της μεθόδευσης να κάνει διαρκώς χρήση της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης».

Όπως αναφέρεται στο δικόγραφο, «με μοναδική εξαίρεση την με αριθμ. 9135οικ/29-6-2020 απόφασή της, δια της οποίας ανατέθηκε η προμήθεια υγειονομικού υλικού (12.000 τμχ αντισηπτικό διάλυμα χεριών 500ml) έπειτα από διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης [ΑΔΑ: 6ΖΣΤ46ΜΤΛΒ-36Χ], το σύνολο των (λοιπών) σχετιζόμενων με την αντιμετώπιση του COVID-19 προμηθειών και υπηρεσιών ανατέθηκαν απευθείας από την Γενική Γραμματέα Αντ/κής Πολιτικής κατά προφανή παράβαση και καταστρατήγηση των σχετικών διατάξεων περί δημοσίων προμηθειών, με εντελώς αδιαφανή κριτήρια και σε ασύγκριτα υψηλότερες τιμές».

Στη συνέχεια, απαριθμώνται οι εταιρίες στις οποίες ανατέθηκαν οι επίμαχες συμβάσεις και σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ: «η καταγγελλόμενη ανέθεσε το σύνολο των προμηθειών σε 14 εταιρείες/ατομικές επιχειρήσεις (με τη συντριπτική πλειονότητα των αναθέσεων να γίνεται σε δύο εταιρείες), εκ των οποίων:

  • μία (1) εταιρεία συστήθηκε μόλις την προτεραία της υποβολής της προσφοράς της, δεν διέθετε γραφεία και υπαλλήλους και η οποία, πέραν της συγκεκριμένης ανάθεσης από τη Γ.Γ.Α.Π, δεν έχει εμφανίσει καμία άλλη εμπορική δραστηριότητα σε κανέναν απολύτως τομέα.
  • μία (1) εταιρεία, η οποία συστήθηκε μόλις δύο μήνες πριν από την ανάθεση, δεν διέθετε γραφεία και υπαλλήλους, δεν είχε οιαδήποτε εμπορική δραστηριότητα μέχρι την εν λόγω προμήθεια ούτε και εμφάνισε οιαδήποτε άλλη μετά από αυτή.
  • τέσσερις (4) εταιρείες τροποποίησαν το καταστατικό τους λίγες μόνο ημέρες πριν από τις κατά περίπτωση αναθέσεις της Γ.Γ.Α.Π, προκειμένου να περιλάβουν στους εταιρικούς τους σκοπούς το εκάστοτε υπό ανάθεση αντικείμενο.
  • τέσσερις (4) εταιρείες δεν είχαν οιαδήποτε δραστηριότητα στον εν λόγω τομέα, καθώς ασχολούνταν κατά κύριο επάγγελμα με εντελώς άσχετα αντικείμενα (πώληση αμορτισέρ αυτοκινήτων, εποχικά και χριστουγεννιάτικα είδη, οικιακός εξοπλισμός, παντοπωλείο).

Στην 80 σελίδων αναφορά περιέχονται αναλυτικά όλες οι συμβάσεις, αλλά και συγκριτικοί πίνακες τιμών των παρεχόμενων ειδών και υπηρεσιών. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν από τη Δικαιοσύνη τη διερεύνηση της υπόθεσης, κάνοντας λόγο για τεράστια περιουσιακή ζημία του Δημοσίου που ξεπερνά τα 2 εκ ευρώ.

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.

Διαβάστε επίσης:

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: «Λύνει» την υπόθεση το όπλο των δραστών;

Ροή Ειδήσεων