ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οικονομική αφαίμαξη για τον λαό και οι εφοπλιστές «αφορολόγητοι»

Οικονομική αφαίμαξη για τον λαό και οι εφοπλιστές «αφορολόγητοι»

Βάρη 5 δισ. ευρώ θα σηκώσουν οι Έλληνες πολίτες σύμφωνα με το προσχέδιο προϋπολιγισμού για το 2014, ενώ το ισχυρότερο εφοπλιστικό κεφάλαιο στον πλανήτη δεν θα πληρώσει ακόμα μία φορά ούτε φόρο εισοδήματος.

Η ολοκληρωτική οικονομική καταστροφή εκατοντάδων χιλιάδων λαϊκών νοικοκυριών αποτυπώνεται στο προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2014.

Το προσχέδιο προβλέπει νέα βάρη τα οποία ξεπερνούν τα 5 δισ. ευρώ και τα οποία θα κληθεί να πληρώσει ο ελληνικός λαός. Από αυτά, τα 2,1 δισ. ευρώ θα προέλθουν από τη νέα φορολογική επιβάρυνση του λαϊκού εισοδήματος και της μικρής ακίνητης ιδιοκτησίας, στην οποία θα συμπεριληφθούν και τα αγροτεμάχια. Τα υπόλοιπα, κατά κύριο λόγο, θα συγκεντρωθούν από νέες περικοπές στην υγεία, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, τις μειώσεις στις συντάξεις και στη χρηματοδότηση των ασφαλιστικών ταμείων.

Παρά το γεγονός ότι η οικονομική αφαίμαξη των πολιτών συνεχίζεται για μία ακόμα χρονιά, στο προσχέδιο προϋπολογισμού δεν γίνεται κουβέντα για τα προνόμια των εφοπλιστών, τα οποία προφανώς θα παραμείνουν σε ισχύ.

Στον προϋπολογισμό του 2013 αναφέρονταν 82 περιπτώσεις φορολογικών δαπανών, που αφορούσαν πλοιοκτήτες και ναυτιλιακές επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένα 5 αφορούσαν το φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, 4 το φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων, 34 τη φορολογία πλοίων, 3 τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, 1 τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, 1 τον φόρο ασφαλίστρων, 1 τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων, 1 την εισφορά τράπεζας, 1 τον φόρο πολυτελείας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι φορολογικές δαπάνες ορίζονται ως αποκλίσεις από τη δομή του βασικού φορολογικού συστήματος, που καθιερώνουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς υπέρ ορισμένων μορφών οικονομικής δραστηριότητας ή ομάδων φορολογουμένων.

Οι πιο προκλητικές περιπτώσεις φοροαπαλλαγών υπέρ των εφοπλιστών, όπως διατυπώθηκαν στον προϋπολογισμό του 2013, είναι οι εξής:

1. Απαλλάσσονται από οποιοδήποτε φόρο εισοδήματος τα κέρδη που προκύπτουν από την εκμετάλλευση πλοίων.

2. Απαλλάσσεται από κάθε φορολογία η υπεραξία που μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε από την πώληση κάποιου πλοίου είτε από την είσπραξη ασφαλιστικής αποζημίωσης είτε από άλλη αιτία.

3. Απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος το ποσό των καθαρών κερδών ή μερισμάτων κάθε ημεδαπής ή αλλοδαπής εταιρείας που εκτός από την εκμετάλλευση πλοίων έχει και άλλες εκμεταλλεύσεις. Το απαλλασσόμενο ποσό είναι ίσο προς τη σχέση που υπάρχει μεταξύ των ακαθάριστων εσόδων του πλοίου και των συνολικών ακαθάριστων εσόδων της εταιρείας.

4. Απαλλάσσονται από το φόρο πλοία α΄ κατηγορίας, ναυπηγούμενα στην Ελλάδα.

5. Απαλλάσσονται από το φόρο πλοία α΄ κατηγορίας που υφίστανται επισκευές και οι δαπάνες για αυτές καλύπτονται με εισαγωγή συναλλάγματος. Η απαλλαγή δε μπορεί να υπερβεί το 50% της δαπάνης.

6. Μείωση του φόρου κατά 50% σε πλοία β΄ κατηγορίας.

7. Μείωση του φόρου κατά 60% σε επιβατηγά πλοία, μηχανοκίνητα και ιστιοφόρα, ανεξαρτήτου υλικού αυτών.

8. Απαλλάσσονται από το φόρο πλοία β΄κατηγορίας καθώς και φορτηγά ηλικίας μικρότερης των 10 ετών.

9. Απαλλάσσονται από το φόρο φορτηγά πλοία της παραπάνω κατηγορίας, εφόσον έχουν ηλικία μικρότερη των 30 ετών.

10. Απαλλάσσονται από το φόρο πλοία β΄ κατηγορίας που ναυπηγήθηκαν στην Ελλάδα.

11. Απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος ή εισφορά ή κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ή κάποιου τρίτου το εισόδημα που αποκτάται από γραφεία ή υποκαταστήματα αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων που εγκαθίστανται στην Ελλάδα. Επίσης απαλλάσσεται από το φόρο κύκλου εργασιών και τελών χαρτοσήμου και κάθε κράτησης ή τέλους υπέρ τρίτου, πλην των ανταποδοτικών, των συμβάσεων, των εισπράξεων και πληρωμών και γενικά οποιωνδήποτε πράξεων που διενεργούνται από τα γραφεία ή υποκαταστήματα ή για λογαριασμό των αντιπροσωπευόμενων επιχειρήσεων κατά την άσκηση των εργασιών ή την παροχή υπηρεσιών.

12. Απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση το εισόδημα που δημιουργείται από την εκμετάλλευση πλοίου στο εξωτερικό. Την απαλλαγή αυτή απολαμβάνουν οι μέτοχοι ή οι εταίροι των εταιρειών.

13. Απαλλάσσονται από κάθε τέλος, τα έγγραφα που συντάσσονται για την εφαρμογή του Ν. 27/1975.

14. Απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος ή εισφορά το εισόδημα που αποκτάται από εταιρείες χαρτοφυλακίου που κατέχουν αποκλειστικά μετοχές εταιρειών πλοιοκτητριών που βρίσκονται υπό ελληνική σημαία.

15. Απαλλάσσονται από κάθε τέλος ή άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων η διανομή κερδών και το καθαρό προϊόν της εκκαθαρίσεως αυτής, η ανάληψη κεφαλαίου και οι σχετικές εξοφλητικές αποδείξεις, οι εγγραφές στα βιβλία της εταιρείας και τα δικαιολογητικά καθώς και άλλα έγγραφα που αφορούν πράξεις που ενεργεί η εταιρεία στο εξωτερικό και έρχονται στην Ελλάδα, οι καταθέσεις και τα δάνεια των μετόχων, η κεφαλαιοποίηση των κερδών και η μη ανάληψη των κερδών από τους μετόχους.

16. Απαλλάσσονται από το φόρο κληρονομιάς πλοία χωρητικότητας άνω των 1.500 κόρων, μερίδια πλοίων, μετοχές ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών που είναι πλοιοκτήτριες τέτοιων πλοίων.

17. Απαλλάσσεται από το φόρο μεταβίβασης η εκποίηση: α) των επιβατηγών πλοίων, β) των πλοίων που είναι άνω των 500 και μέχρι 3.000 κόρων και τα οποία προχωρούν σε εκποίηση ολόκληρου του πλοίου ή μεριδίων του.

18. Απαλλάσσονται από το φόρο μεταβίβασης τα πάσης φύσεως τέλη, πλην τελών χαρτοσήμου ή δικαιώματα υπέρ τρίτων, η εκποίηση ολόκληρου του πλοίου ή μεριδίων του.

19. Απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης τα ενεργειακά προϊόντα τα οποία παραλαμβάνονται για να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα για τη ναυσιπλοΐα στα ύδατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπεριλαμβανομένης και της επαγγελματικής αλιείας.

20. Απαλλάσσονται από φόρο, τέλη χαρτοσήμου και από κάθε άλλη επιβάρυνση οι τόκοι, οι προμήθειες και οι εργασίες σε συνάλλαγμα ναυτιλιακών τραπεζών. Επίσης, από τους παραπάνω φόρους απαλλάσσονται τα ναυτιλιακά ομολογιακά δάνεια.

21. Απαλλάσσονται από το φόρο μεταβίβασης, τα πάσης φύσεως τέλη, πλην τελών χαρτοσήμου ή δικαιώματα υπέρ τρίτων, η εκποίηση ολόκληρου του πλοίου ή μεριδίων του.

22. Απαλλάσσονται από το φόρο κληρονομιάς τα πλοία χωρητικότητας άνω των 1.500 κόρων, μερίδια πλοίων, μετοχές ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών που είναι πλοιοκτήτριες τέτοιων πλοίων.

23. Απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου και από κάθε τέλος, κράτηση και εισφορά, δικαίωμα ή παράβολο ή άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου όλες οι δικαιοπραξίες και διενεργούμενες πράξεις, που αφορούν τη χρηματοδότηση ναυτιλιακών και ναυπηγικών επιχειρήσεων. Την παραπάνω απαλλαγή έχουν και η εγγραφή, η εξάλειψη υποθήκης πλοίων ή ακινήτων κ.λπ. των παραπάνω επιχειρήσεων.

24. Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ οι παραδόσεις και εισαγωγές πλοίων ή άλλων πλωτών μέσων για εμπορική ή άλλη εκμετάλλευση με εξαίρεση τα σκάφη ιδιωτικής χρήσης που προορίζονται για αναψυχή ή αθλητισμό, καθώς και οι παραδόσεις και εισαγωγές υλικών και εφοδίων καθώς και των σχετικών υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των ανωτέρω πλοίων.

Με λίγα λόγια οι εφοπλιστές απαλλάσσονται από οποιοδήποτε φόρο εισοδήματος, από κάθε φορολογία ή υπεραξία που μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε από πώληση πλοίου είτε από την είσπραξη ασφαλιστικής αποζημίωσης είτε από άλλη αιτία, από το φόρο εισοδήματος (των καθαρών κερδών) ή μερισμάτων κάθε ημεδαπής ή αλλοδαπής εταιρείας, που εκτός από τα πλοία έχει και άλλες εκμεταλλεύσεις, από το φόρο κληρονομιάς και μεταβίβασης πλοίων.

Κατά τα άλλα, το φορολογικό σύστημα μέσω των φορολογικών δαπανών θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να επιτύχει στόχους στα πλαίσια άσκησης κοινωνικής πολιτικής, όπως αναφέρεται στο κείμενο προϋπολογισμού του 2013. Αντί όμως για «κοινωνική πολιτική» και ο προϋπολογισμός του 2014 φαίνεται πως θα είναι βαρύς για τον ελληνικό λαό, ενώ οι εφοπλιστές θα διατηρήσουν τα προνόμιά τους.

Διαβάστε επίσης:

Το αξιοπερίεργο ενδιαφέρον της Χ.Α για τα συμφέροντα εφοπλιστών

Οι Έλληνες στην «κατάψυξη» και το πετρέλαιο ναυτιλίας αφορολόγητο

Η σκιά της Χρυσής Αυγής πέφτει και στη διακίνηση λαθραίων τσιγάρων

Οι Έλληνες εφοπλιστές, η Χρυσή Αυγή και η τροπολογία στα «μουλωχτά»

Έλληνες εφοπλιστές: «Ξεφάντωμα» νέων παραγγελιών στην Κίνα

Έλληνας εφοπλιστής κατηγορείται για φοροδιαφυγή στις ΗΠΑ

Επιτυχία του newsbomb.gr η απόσυρση της τροπολογίας υπέρ εφοπλιστών

Στουρνάρας και Σταϊκούρας δεν υπέγραψαν την επαίσχυντη τροπολογία

Αποσύρθηκε η τροπολογία για τις μετοχές ναυτιλιακών εταιρειών