ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Οικ. Πατριάρχης για Σύνοδο Κρήτης: Αρχιερείς, κληρικοί,μοναχοί, να αναλογισθούμε τις ευθύνες μας

Οικ. Πατριάρχης για Σύνοδο Κρήτης: Αρχιερείς, κληρικοί,μοναχοί, να αναλογισθούμε τις ευθύνες μας

«Πάντες οι διακονούντες το Σώμα του Κυρίου αρχιερείς και ποιμένες και διδάσκαλοι, αλλά και κληρικοί και μοναχοί, να αναλογισθώμεν τας ευθύνας ημών έναντι της ενότητος της Εκκλησίας» αναφέρεται μεταξύ άλλων στο μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου πραγματοποιηθέν Επιμορφωτικό Σεμινάριο στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης με θέμα «Εισαγωγή εις τα κείμενα της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου» στις 17 Νοεμβρίου 2016.

Επίσης ζητάει ταπεινοφροσύνη από όλους!

Ολόκληρο το μήνυμα έχει ως εξής:

Τω Ιερωτάτω Μητροπολίτη Κισάμου και Σελίνου κυρίω Αμφιλοχίω, υπερτίμω και εξάρχω Εσπερίας Κρήτης, Προέδρω του Διοικητικού Συμβουλίου της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης, και τω Ελλογιμωτάτω Δρι Κωνσταντίνω Ζορμπά, Γενικώ Διευθυντή του Ιδρύματος τούτου, χάριν και ειρήνην παρά Θεού.

Διατηρούντες ζωηράς τας αναμνήσεις εκ της παρουσίας ημών εν Κρήτη και εν τοις χώροις της αυτόθι Ορθοδόξου Ακαδημίας, ένθα συνεκλήθη υπό την προεδρείαν της ημετέρας Μετριότητος η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας, εν περιχαρεία πολλή ελάβομεν το υπ᾿ αριθμ. Πρωτ. 226 και από της κζ’ Σεπτεμβρίου ε.ε. αδελφικόν γράμμα της υμετέρας αγαπητής Ιερότητος, συνυπογραφόμενον και υπό του Γενικού Διευθυντού της Ακαδημίας Ελλογιμωτάτου κυρίου Κωνσταντίνου Ζορμπά, δι᾿ ου υποβάλλετε περί της οργανώσεως, τη ιζ΄ τρέχοντος μηνός, του πρώτου Επιμορφωτικού Σεμιναρίου επί του επικαίρου θέματος «Εισαγωγή εις τα κείμενα της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου», αιτείσθε δε την εκπροσώπησιν κατά τας εργασίας του Σεμιναρίου τούτου της Μητρός Εκκλησίας και την εξαπόλυσιν Πατριαρχικού ημών χαιρετισμού.

Ευχαριστούμεν θερμώς επί τη διαπιστουμένη ολοθύμω διαθέσει και πρωτοβουλία της υμετέρας Ιερότητος και των εν τη Ακαδημία συνεργατών αυτής προς ευρυτέραν ενημέρωσιν, εγκόλπωσιν και εμβάθυνσιν του ιερού κλήρου και του πιστού λαού εις τα κείμενα της εν λόγω Μεγάλης Συνόδου, κατά την οποίαν, εν τω συνδέσμω της ενότητος και της αγάπης, άπαντες οι συμμετασχόντες εις αυτήν, εν κοινώ φρονήματι, διεκηρύξαμεν τον λόγον της «εν ημίν ελπίδος» (πρβλ. Α’ Πετρ. γ΄, 15) ου μόνον προς τα τέκνα της Ορθοδόξου ημών Εκκλησίας αλλά και προς πάντα άνθρωπον, «τον μακράν και τον εγγύς» (Εγκύκλιος της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας, Κρήτη, 2016).

Το υπό διαπραγμάτευσιν θέμα του οργανουμένου Σεμιναρίου κέκτηται ιδιαιτέραν σημασίαν διά το Οικουμενικόν Πατριαρχείον, διά τας αδελφάς κατά τόπους Ορθοδόξους Εκκλησίας, διά τον κλήρον και τον λαόν εν γένει, καθ᾿ όσον ο θεσμός της Συνόδου αποτελεί θεμελιακόν στοιχείον της ζωής και της διοικήσεως της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Τόσον η εν ευλογίαις συγκληθείσα και ολοκληρώσασα το έργον αυτής θεοπρεπώς Μεγάλη αύτη Σύνοδος, όσον και αι επακολουθούσαι αυτήν εκδηλώσεις, όπως το οργανούμενον Σεμινάριον τούτο, αποτελούν πρόσφορον ευκαιρίαν ίνα πάντες οι διακονούντες το Σώμα του Κυρίου αρχιερείς και ποιμένες και διδάσκαλοι, αλλά και κληρικοί και μοναχοί, αναλογισθώμεν τας ευθύνας ημών έναντι της ενότητος της Εκκλησίας και το χρέος ημών να εργασθώμεν με όλας ημών τας δυνάμεις διά την επίτευξιν της ποθητής ενότητος ταύτης, «μηδεμίαν τοις διδασκομένοις αφορμήν καταλιμπάνοντες προς το αδύνατον η ευκαταφρόνητον ηγείσθαι την εντολήν του Κυρίου».

Τούτο δε θα επιτευχθή εάν πάντες οι υπεύθυνοι εργασθώμεν και κοπιάσωμεν εις την αρετήν της ταπεινοφροσύνης, «πρώτοι ημείς κατορθούντες το παραδοθέν της ταπεινοφροσύνης μέτρον παρά του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, υπογραμμόν ακριβή» διδόντες και τοις λοιποίς (πρβλ. Μ. Βασιλείου, «Όροι κατά πλάτος», P.G, 31, 1028).

Η Εκκλησία δεν αποτελεί ασφαλώς αφηρημένην θεωρητικήν έννοιαν ή κοσμικόν τινα οργανισμόν, με επί κεφαλής μίαν ανθρωπίνην συστοιχίαν προσώπων, αλλά το ζων και μυστικόν Σώμα του Χριστού, παρατεινόμενον εις τους αιώνας, ούτινος κεφαλή είναι Αυτός Ούτος ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και Θεός Σωτήρ. Ως τοιούτον δε θείον βίωμα, διασυνδέον την σύνολον πορείαν ενός εκάστου βεβαπτισμένου μέλους μετά του συνόλου των πιστών μέσω της εν επιγνώσει προσωπικής συμμετοχής εις την ζωήν της Εκκλησίας, αποκαλύπτει μυστικώς την θεανθρωπίνην υπόστασιν αυτής και συντελεί εις την κτήσιν της θεώσεως, η οποία αποτελεί και τον σκοπόν της υπάρξεως ημών εις τον κόσμον. Αυτή είναι και η ουσία της Συνοδικότητος της Εκκλησίας ημών, καθώς η πηγή της αρχής ταύτης ευρίσκεται εις την σχέσιν των Τριών Προσώπων της Παναγίας Τριάδος, τα Οποία και ενεργούν συνοδικώς εις το σχέδιον της σωτηρίας ενός εκάστου μέλους αλλά και της καθολικής Εκκλησίας.

Μετά χαράς, λοιπόν, πολλής χαιρετίζομεν και ευλογούμεν διά των μετά χείρας Πατριαρχικών ημών αδελφικών και ευχετικών Γραμμάτων τας αρχομένας εργασίας του επικαίρου Σεμιναρίου και ευχόμεθα η φιλότιμος αύτη προσπάθεια, διά των γενησομένων εμπεριστατωμένων εισηγήσεων και των σχετικών παρεμβάσεων των πιστών λειτουργών του Υψίστου, να αποτελέση εφ᾿ εξής θεσμόν αξιέπαινον και καλλίκαρπον, αποδιδόντα καρπόν πολύν διά της διαφωτίσεως του λαού του Θεού, προσθέτουσα ένα επί πλέον σημαντικόν λίθον εις την καλήν και εποικοδομητικήν πορείαν της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης, επί τω ευρυτέρω αγαθώ .

Προσεπιδηλούντες τη υμετέρα Ιερότητι ότι ωρίσθη όπως την Μητέρα Εκκλησίαν και ημάς προσωπικώς εκπροσωπήση κατά τας εργασίας του Σεμιναρίου τούτου ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Χριστουπόλως κύριος Μακάριος, Καθηγητής, όστις θέλει αναγνώσει κατά τον κατάλληλον χρόνον το μετά χείρας Πατριαρχικόν ημών Μήνυμα, καταστέφομεν πάντας τους συμμετέχοντας εις τας εργασίας του Σεμιναρίου διά των πατρικών και Πατριαρχικών ημών ευχών και ευλογιών και επικαλούμεθα επί πάντας πλουσίαν την Χάριν και τον Φωτισμόν και το άπειρον Έλεος του Πατρός, και του Υιού και του Παναγίου Παρακλήτου Πνεύματος".

Σχετικές ειδήσεις