ΕΡΓΑΣΙΑ

Παπαδημούλης: Ποιοι από τους δανειστές δεν θέλουν τις συλλογικές διαπραγματεύσεις;

Παπαδημούλης: Ποιοι από τους δανειστές δεν θέλουν τις συλλογικές διαπραγματεύσεις;

«Ευελπιστούμε η Ελλάδα να ανταποκριθεί στις συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης για την επαναφορά των εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων που καταργήθηκαν τα τελευταία χρόνια», απαντά η Επίτροπος Απασχόλησης στον Δημήτρη Παπαδημούλη.

Σε εξαιρετικά δύσκολη θέση φέρνει τους δανειστές της Ελλάδας για τις ακραίες θέσεις που εκφράζουν σχετικά με τις εργασιακές σχέσεις στην Ελλάδα, η Επίτροπος Απασχόλησης, Marianne Thyssen, απαντώντας σε ερώτηση του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη, αναφορικά με το ψήφισμα της Κοινοβουλευτικής Ολομέλειας του Συμβουλίου της Ευρώπης, που ζητούσε από τα κράτη-μέλη του να «υπερασπιστούν τη Διεθνή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, καθώς επίσης να νομοθετήσουν την επαναφορά των κοινωνικών και εργατικών δικαιωμάτων, που καταργήθηκαν τα τελευταία χρόνια, στο όνομα των πολιτικών οικονομικής προσαρμογής».

Πιο συγκεκριμένα, η Επίτροπος Thyssen στην απάντησή της αναγνωρίζει τις υποχρεώσεις που έχουν τα κράτη-μέλη απέναντι στις Διεθνείς Συμβάσεις, που έχουν υπογράψει για τα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα, σημειώνοντας αναφορικά με τις συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης σε χώρες, όπως η Ελλάδα, ότι «αν και η Επιτροπή δεν έχει αρμοδιότητα να παρεμβαίνει στα θέματα του Συμβουλίου της Ευρώπης, ευελπιστεί ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ θα ανταποκριθούν μέσω των καθιερωμένων διαδικασιών του Συμβουλίου της Ευρώπης».

Στη συνέχεια της απάντησής της η Επίτροπος Απασχόλησης, αφού υπογραμμίζει ότι «η Επιτροπή προωθεί τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων των εργαζομένων στο πλαίσιο όλων των πολιτικών της και συνεργάζεται, μεταξύ άλλων, με το Συμβούλιο της Ευρώπης», τονίζει ότι η Κομισιόν «έχει λάβει μέτρα για την ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, στις ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση που προτάθηκαν πρόσφατα την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι οι κοινωνικοί εταίροι συμμετέχουν στις μεταρρυθμίσεις, καθώς και την ανάγκη να βελτιωθεί η λειτουργία του κοινωνικού διαλόγου, ώστε να γίνει πιο αποτελεσματικός σε εθνικό επίπεδο».

Πολλά ερωτηματικά για τη στάση που κρατούν οι δανειστές, ωστόσο, γεννά το κείμενο των «Ολοκληρωμένων Κατευθυντήριων Γραμμών για την Απασχόληση», που υιοθέτησε το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ (ECOFIN) στις 02/03/15, συμπεριλαμβανομένων των Υπουργών του Eurogroup, το οποίο, μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι ο κατώτερος μισθός, εκτός από την ανταγωνιστικότητα, οφείλει να εκφράζει και τα επίπεδα φτώχειας μιας χώρας. Σημειώνεται, συγκεκριμένα, στις Κατευθυντήριες γραμμές, ότι «κατά τον καθορισμό των ελάχιστων μισθών, τα κράτη μέλη και οι κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει να εξετάσουν τις συνέπειές τους για τη φτώχεια στην εργασία, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανταγωνιστικότητα».

Καταλήγοντας στην απάντησή της η Ευρωπαία Επίτροπος περιγράφει τη χρηματοδοτική στήριξη που δύναται να παράσχει ο κοινοτικός προϋπολογισμός στην Ελλάδα για την τόνωση της απασχόλησης, σημειώνοντας ότι «η ΕΕ παρέχει επίσης χρηματοδοτική στήριξη, ιδίως μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων. Κατά την περίοδο 2014-20, το Ταμείο και η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων θα παράσχουν από κοινού χρηματοδότηση ύψους άνω των 3,8 δισεκατομμυρίων ευρώ για την εφαρμογή των πολιτικών σχετικά με την απασχόληση και των κοινωνικών πολιτικών στην Ελλάδα.»

Αναφερόμενος στο ζήτημα, ο Δημήτρης Παπαδημούλης δήλωσε τα εξής: «Μετά και την απάντηση της αρμοδίου Επιτρόπου, τελικά ποιοι από τους δανειστές δεν θέλουν την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων στην Ελλάδα και την αύξηση του κατώτατου μισθού σε αξιοπρεπή επίπεδα;»

Το κείμενο των Κατευθυντήριων Γραμμών για τις Πολιτικής Απασχόλησης του Συμβουλίου Υπουργών της ΕΕ (ECOFIN), βρίσκεται εδώ:
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:c2dbf64b-c17f-11e4-bbe1-01aa75ed71a1.0002.03/DOC_2&format=PDF)

Το Ψήφισμα του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπάτηση των θεμελιωδών εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων στα κράτη-μέλη του, βρίσκεται εδώ:
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewPDF.asp?FileID=21535&lang=en

Ακολουθούν η πλήρης ερώτηση και απάντηση:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή
Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL)
Θέμα: Ψήφισμα του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα κοινωνικά και εργασιακά δικαιώματα.

Η Κοινοβουλευτική Ολομέλεια του Συμβουλίου της Ευρώπης, σε ψήφισμά της στις 28/01/15 (αριθ. 2033) ασκεί αυστηρή κριτική στις κοινωνικές και εργασιακές πολιτικές που έχουν ασκηθεί σε μια σειρά από χώρες της Ευρώπης, όπως η Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, στο ψήφισμα τονίζεται η ανησυχία του Συμβουλίου της Ευρώπης, αναφορικά με πολιτικές που αμφισβητούν και ακυρώνουν τις διαδικασίες του κοινωνικού διαλόγου μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών, τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, καθώς επίσης και το δικαίωμα στην απεργία. Σημειώνοντας ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης ζητά από τα κράτη-μέλη να υπερασπιστούν τη Διεθνή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, καθώς επίσης να νομοθετήσουν την επαναφορά των κοινωνικών και εργατικών δικαιωμάτων που καταργήθηκαν τα τελευταία χρόνια, στο όνομα των πολιτικών οικονομικής προσαρμογής, ερωτάται η Επιτροπή:

1. Σκοπεύει η Επιτροπή να συμπαραταχθεί στο πλευρό του Συμβουλίου της Ευρώπης για την επαναφορά και την προάσπιση των κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων, που έχουν καταργηθεί τα τελευταία χρόνια;
2. Με δεδομένο τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, όπως έχει ενσωματωθεί στις Συνθήκες, ο οποίος προστατεύει κοινωνικά και εργασιακά δικαιώματα (άρ. 28 & άρ. 31), σκοπεύει να συμβάλει εποικοδομητικά στην προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης να εφαρμόσει μεταρρυθμίσεις που κατοχυρώνουν και προστατεύουν την εργασία και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις;

Απάντηση της κ. Thyssen εξ ονόματος της Επιτροπής(20.5.2015)
1. Η Επιτροπή κατανοεί ότι το ψήφισμα στο οποίο αναφέρεται ο κύριος βουλευτής καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα δικαιώματα των εργαζομένων έχουν ενδεχομένως τεθεί σε κίνδυνο και καλεί τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης να προστατεύσουν τα εν λόγω δικαιώματα. Αν και η Επιτροπή δεν έχει αρμοδιότητα να παρεμβαίνει στα θέματα του Συμβουλίου της Ευρώπης, ευελπιστεί ότι τα κράτη-μέλη της ΕΕ θα ανταποκριθούν μέσω των καθιερωμένων διαδικασιών του Συμβουλίου της Ευρώπης.

2. Η Επιτροπή προωθεί τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων των εργαζομένων στο πλαίσιο όλων των πολιτικών της και συνεργάζεται, μεταξύ άλλων, με το Συμβούλιο της Ευρώπης. Η Επιτροπή έχει λάβει μέτρα για την ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, στις ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση που προτάθηκαν πρόσφατα την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι οι κοινωνικοί εταίροι συμμετέχουν στις μεταρρυθμίσεις, καθώς και την ανάγκη να βελτιωθεί η λειτουργία του κοινωνικού διαλόγου, ώστε να γίνει πιο αποτελεσματικός σε εθνικό επίπεδο.

Η Επιτροπή υποστηρίζει τις προσπάθειες της Ελλάδας να θέσει ισχυρά θεμέλια για την κοινωνική οικονομία της αγοράς. Η ΕΕ παρέχει επίσης χρηματοδοτική στήριξη, ιδίως μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων. Κατά την περίοδο 2014-20, το Ταμείο και η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων θα παράσχουν από κοινού χρηματοδότηση ύψους άνω των 3,8 δισεκατομμυρίων ευρώ για την εφαρμογή των πολιτικών, σχετικά με την απασχόληση και των κοινωνικών πολιτικών στην Ελλάδα.