ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Adecco παρουσίασε σταθερή κερδοφορία το 2012

Η Adecco παρουσίασε σταθερή κερδοφορία το 2012

Ισχυρές λειτουργικές ταμειακές ροές και προτεινόμενο μέρισμα στα CHF 1.80

Ο Όμιλος Adecco, η μεγαλύτερη εταιρία στον τομέα της παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως, ανακοίνωσε σήμερα τα οικονομικά του αποτελέσματα για το τέταρτο τρίμηνο του 2012 καθώς και τα συνολικά αποτελέσματα του περασμένου έτους.

Τα έσοδα το 2012 έφτασαν τα €20,5 δισ., μειωμένα κατά 4% σε οργανική βάση*1. Το μεικτό περιθώριο κέρδους βελτιώθηκε αισθητά φτάνοντας στο 17,9%, σημειώνοντας αύξηση 50 μονάδων βάσης σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος (αύξηση 30 μονάδων σε οργανική βάση). Ο αυστηρός έλεγχος δαπανών το 2012 οδήγησε σε πτώση 1% των Συνολικών Δαπανών σε οργανική βάση, εξαιρουμένων των δαπανών ενσωμάτωσης και αναδιοργάνωσης. Ο Όμιλος διατήρησε σταθερή κερδοφορία και πέτυχε περιθώριο EBITA*2 προ δαπανών ενσωμάτωσης και αναδιοργάνωσης 4%, μειωμένο δηλαδή μόνο κατά 10 μονάδες βάσης σε σχέση με το 2011. Οι λειτουργικές ταμειακές ροές διαμορφώθηκαν στα €579 εκατομμύρια, αυξημένες κατά 10% σε σχέση με το 2011. Σε αναγνώριση του ισχυρού ισολογισμού της Adecco, το Διοικητικό Συμβούλιο πρότεινε μέρισμα ανά μετοχή στα CHF 1,80 για το 2012, ίσο με εκείνο του 2011. Η Διοίκηση εξέφρασε την πεποίθηση πως ο στόχος επίτευξης περιθωρίου EBITA υψηλότερου του 5,5% θα επιτευχθεί έως το 2015.

Συνοπτικά σε σύγκριση με το 2011 τα οικονομικά αποτελέσματα το 2012 διαμορφώθηκαν ως εξής:
• Έσοδα €20,5 δισ., σταθερά σε σχέση με το 2011 (-4% σε οργανική βάση)
• Ισχυρή αύξηση του μεικτό περιθωρίου κέρδους στα 17,9%, αύξηση 50 μονάδων βάσης σε σύγκριση με το 2011 (+30 μονάδες σε οργανική βάση)
• Μείωση Συνολικών Δαπανών κατά 1% σε σχέση με το 2011 σε οργανική βάση και εξαιρουμένων των €88 εκατομμυρίων για δαπάνες ενσωμάτωσης και αναδιοργάνωσης
• ΕΒΙΤΑ €813 εκ. προ δαπανών ενσωμάτωσης και αναδιοργάνωσης
• Σταθερό περιθώριο EBITA 4%, παρά την πτώση των εσόδων, μειωμένο κατά 10 μονάδες βάσης σε σχέση με το προηγούμενο έτος, εξαιρουμένων των δαπανών ενσωμάτωσης και αναδιοργάνωσης
• Καθαρά έσοδα που αναλογούν σε μετόχους €377εκ.
• Ισχυρές λειτουργικές ταμειακές ροές €579 εκ., αυξημένες κατά 10% (€524 εκ. το 2011)
• Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή CHF 1,80, σταθερό σε σχέση με το 2011
• Ενισχυμένη μερισματική πολιτική με στόχο τη δέσμευση για σταθερό μέρισμα σε σχέση με το προηγούμενο έτος
• Ο μεσοπρόθεσμος στόχος περιθωρίου EBITA άνω του 5.5% θα είναι εφικτός το 2015

Τα αποτελέσματα του 4ου τριμήνου του 2012 σε σύγκριση με εκείνα του αντίστοιχου τριμήνου του 2011 διαμορφώθηκαν ως εξής:
• Έσοδα €5 δισ., μειωμένα κατά 3% σε σχέση με το 2011 (-6% σε οργανική βάση)
• Μεικτό περιθώριο κέρδους 17,8%, μειωμένο κατά 10 μονάδες σε σύγκριση με το 2011
• Συνολικές δαπάνες μειωμένες κατά 3% διαδοχικά, σε οργανική βάση και προ δαπανών ενσωμάτωσης
• EBITA €194 εκ. εξαιρουμένων των €46 εκ. για δαπάνες αναδιοργάνωσης
• Περιθώριο EBITA 3,9%, μειωμένο κατά 50 μονάδες βάσης διαδοχικά και προ δαπανών ενσωμάτωσης και αναδιοργάνωσης

Ο CEO του Ομίλου Adecco, Patrick De Maeseneire, σχολίασε: «Το 2012 αντιμετωπίσαμε διαφορές στις τάσεις ανά περιοχή όπου δραστηριοποιείται ο όμιλος. Η Ευρώπη συνολικά παρουσίασε προκλήσεις και αντιμετωπίσαμε διψήφιο ποσοστό μείωσης εσόδων σε Γαλλία, Ιταλία και Ιβηρία. Εξαίρεση αποτέλεσαν το Η.Β. και η Ιρλανδία, όπου τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 6% σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ταυτόχρονα συνεχίσαμε να κερδίζουμε μερίδιο αγοράς σε Γερμανία και Αυστρία, όπου τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 1% σε οργανική βάση. Πετύχαμε σταθερά αποτελέσματα στη Βόρεια Αμερική, όπου επιτεύχθηκε οργανική ανάπτυξη εσόδων κατά τη διάρκεια του έτους. Επίσης, οι αναπτυσσόμενες αγορές συνέχισαν να βελτιώνουν τα αποτελέσματά τους με διψήφια ποσοστά. Το μεικτό περιθώριο κέρδους βελτιώθηκε αισθητά το 2012, καθώς διατηρήσαμε την αυστηρή τιμολογιακή πολιτική μας και βελτιώσαμε το business mix, και σε συνδυασμό με τη διατήρηση αυστηρού ελέγχου δαπανών κατορθώσαμε να επιτύχουμε ένα περιθώριο EBITA 4% προ δαπανών ενσωμάτωσης και αναδιοργάνωσης, μειωμένο δηλαδή κατά μόνο 10 μονάδες βάσης σε σύγκριση με το 2011. Οι λειτουργικές ταμειακές ροές αυξήθηκαν κατά 10% το 2012. Έχουμε ένα πολύ υγιή ισολογισμό. Το προτεινόμενο σταθερό μέρισμα ανά μετοχή αντανακλά την ισχυρή οικονομική μας θέση, την ικανότητα να έχουμε ισχυρές λειτουργικές ταμειακές ροές και την έμφαση που δίνουμε στην οργανική μας ανάπτυξη. Ως εκ τούτου, ο Όμιλος δεσμεύεται να αποδώσει τουλάχιστον σταθερό μέρισμα σε σχέση με το 2011. Συνεχίζουμε να επικεντρωνόμαστε στην επίτευξη του μεσοπρόθεσμου στόχου για περιθώριο EBITA υψηλότερο του 5,5%. Με βάση τη θετική πορεία μας στις 6 στρατηγικές προτεραιότητες που έχουμε θέσει και τις αναμενόμενες βελτιωμένες οικονομικές συνθήκες από το τέλος του 2013, είμαστε βέβαιοι πως θα επιτύχουμε το στόχο αυτό μέσα στο 2015».

*1 Σε οργανική βάση εξαιρούνται οι επιδράσεις από συναλλαγματικές ισοτιμίες και εξαγορές
*2 ΕΒΙΤΑ: Λειτουργικά έσοδα προ αποσβέσεων, απομείωσης της υπεραξίας και άυλων περιουσιακών στοιχείων

Ροή Ειδήσεων