ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Dionic: Το χρονοδιάγραμμα για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Dionic: Το χρονοδιάγραμμα για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Εγκρίθηκε στις 25 Νοεμβρίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το περιεχόμενο του Ενημερωτικού Δελτίου για τη δημόσια προσφορά μετοχών της Dionic, που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η δεύτερη επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της 22ης Ιουλίου, αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 3.999.726 ευρώ, με την έκδοση 13.332.420 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης, με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, σε αναλογία 1,70 νέα κοινή ονομαστική για κάθε μία παλαιά κοινή ονομαστική μετοχή.

Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών είναι 0,30 ευρώ.

Το ΔΣ της εταιρείας, στις 1 Νοεμβρίου, μετά από εξουσιοδότηση της δεύτερης επαναληπτικής τακτικής γενικής συνέλευσης, εξειδίκευσε τους όρους της παρούσας αύξησης και αποφάσισε ότι η τιμή διάθεσης μπορεί να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής των υφισταμένων κοινών μετοχών της εταιρίας κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.

Μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ, σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέρχεται σε 6.352.506 ευρώ και θα διαιρείται σε 21.175.020 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης. Τα συνολικά έσοδα της έκδοσης θα ανέλθουν σε 3.999.726,00 ευρώ.

dionic2

Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ΑΜΚ είναι το ακόλουθο:

25/11/2013: Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

26/11/2013: Δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου (ανάρτηση στην ιστοσελίδα της εταιρείας, του Χ.Α και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς).

26/11/2013: Δημοσίευση της ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου στο Ημερήσιο Δελτίο τιμών του Χ.Α.

26/11/2013: Έγκριση εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων προτίμησης από το αρμόδιο όργανο του Χ.Α.

26/11/2013: Ανακοίνωση στο ΗΔΤ για την αποκοπή του δικαιώματος προτίμησης, την περίοδο άσκησης των δικαιωμάτων στην ΑΜΚ με καταβολή μετρητών, την έναρξη και λήξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων.

27/11/2013: Δημοσίευση της ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου στον ημερήσιο Τύπο.

28/11/2013: Αποκοπή δικαιώματος προτίμησης.

2/12/2013: Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων στην ΑΜΚ (record date).

3/12/2013: Πίστωση από την Ε.Χ.Α.Ε. των δικαιωμάτων προτίμησης στους λογαριασμούς δικαιούχων στο Σ.Α.Τ.

4/12/2013: Έναρξη διαπραγμάτευσης και άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης.

12/12/2013: Λήξη διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης.

18/12/2013: Λήξη άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης.

19/12/2013: Διάθεση τυχόν αδιάθετων μετοχών από το Δ.Σ. της εταιρίας.

18/12/2013 και 20/12/2013: Ανακοίνωση για την κάλυψη της ΑΜΚ και τη διάθεση τυχόν αδιάθετων μετοχών.

23/12/2013: Έγκριση εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών από το αρμόδιο όργανο του Χ.Α.

27/12/2013: Έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχών από την ΑΜΚ με καταβολή μετρητών.