Απογραφή - μαμούθ στα Ταμεία ενόψει ενοποίησης

Απογραφή - μαμούθ στα Ταμεία ενόψει ενοποίησης

Εφάπαξ σε εκκρεμότητα, μέχρι. . . αναλώσιμα είδη, έπιπλα, φωτοτυπικά μηχανλήματα θα καταγράψει τους επόμενους τρεις μήνες η Επιτροπή Απογραφής των περιουσιακών στοιχείων των ασφαλιστικών Ταμείων.

Με απόφαση του υφυπουργού Εργασίας Αναστάσιου Πετρόπουλου, καλούνται οι διοικήσεις των ταμείων να συγκροτήσουν, μέχρι τις 30 Αυγούστου, τις επιτροπές καταγραφής των περιουσιακών στοιχείων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.

Η διαδικασία αυτή, η οποία εντάσσεται στο σχεδιασμό της κυβέρνησης για τη δημιουργία ενός ενιαίου Ταμείου, θα εξελιχθεί όπως γράφει η εφημερίδα Το Ποντίκι σε τρεις φάσεις και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Ιανουαρίου του 2017.

Στην πρώτη φάση, μέχρι τις 2/1/2017, θα καταγραφούν, μεταξύ άλλων:

- τα χρηματικά διαθέσιμα των Ταμείων σε τραπεζικούς λογαριασμούς,

- τα μπλοκ των επιταγών και τα χρήματα που βρίσκονται εις χείρας υπόλογων διαχειριστών

- οι τυχόν ανεξόφλητες επιταγές

- οι μη αποδοθείσες κρατήσεις υπέρ τρίτων

- οι υποχρεώσεις σε φόρους-τέλη και ασφαλιστικούς οργανισμούς

- οι υποχρεώσεις πληρωμής λογαριασμών τρίτων, όπως, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κ.λπ.

- οι υποχρεώσεις από συμμετοχή σε δαπάνες συνταξιοδότησης ή άλλες παροχές

- οι υποχρεώσεις καταβολής μισθοδοσίας

- οι υποχρεώσεις παροχών, όπως συντάξεων κ.λπ.

- οι υποχρεώσεις από υπογραφείσες συμβάσεις

Θα ακολουθήσει η δεύτερη φάση μέχρι τις 16-01-2017. Σε αυτήν τη φάση θα απογραφούν:

- οι ταμειακώς βεβαιωμένες απαιτήσεις των Ταμείων έναντι τρίτων

- οι βεβαιωμένες απαιτήσεις εισφορών των Ταμείων έναντι των υπόχρεων καταβολής τους

- οι πάσης φύσεως τίτλοι βεβαίωσης απαιτήσεων έναντι τρίτων για τους οποίους δεν έχουν συνταχθεί οι σχετικοί βεβαιωτικοί κατάλογοι μέχρι 31.12.2016

Στην Τρίτη φάση μέχρι 31/1/2017 θα απογραφούν:

- τα δάνεια (βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα)

- οι καταρτισθέντες συμβάσεις (έργων, προμηθειών και υπηρεσιών)

- οι προεγκρίσεις των συμβάσεων των επομένων ετών και τυχόν προγραμματικών συμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη καθώς και των πηγών χρηματοδότησής τους

- οι αποφάσεις ένταξης έργων και δράσεων στα συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά προγράμματα των οποίων δεν έχει ξεκινήσει η υλοποίηση

- οι προσφυγές

- οι εκκρεμείς δίκες

- οι ανεκτέλεστες δικαστικές αποφάσεις οικονομικού περιεχομένου

- τα αναλώσιμα και τα ανταλλακτικά των παγίων στοιχείων και λοιπών αποθεμάτων της 31.12.2016

- τα χρεόγραφα

- οι συμμετοχές των σε αμοιβαία κεφάλαια κ.λπ.

- τα πάγια περιουσιακά στοιχεία

- ο πάγιος εξοπλισμός των ταμείων