ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ν. Χουντής: Παράνομη η φορολόγηση ακινήτων

Ν. Χουντής: Παράνομη η φορολόγηση ακινήτων
Παράνομη σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία χαρακτηρίζει ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ...

Παράνομη σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία χαρακτηρίζει ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Χουντής, τη φορολόγηση των ακινήτων μέσω λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος.

«Απαγορεύεται με βάση την κοινοτική νομοθεσία, η ΔΕΗ ή κάθε άλλος πάροχος ηλεκτρικού ρεύματος να διακόψει την παροχή σε περίπτωση που οι καταναλωτές δεν θα πληρώσουν τον φόρο ακινήτων που προωθεί η κυβέρνηση, μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ.

Πιο συγκεκριμένα ο έλληνας ευρωβουλευτής σημειώνει τα ακόλουθα:

Πρώτο) Στην οδηγία 2009/72/ ΕΚ και πιο συγκεκριμένα με το άρθρο 3 παράγραφος 7 ορίζει πως «Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για την προστασία των τελικών πελατών και ειδικότερα, μεριμνούν ώστε να υπάρχουν επαρκείς διασφαλίσεις για την προστασία των ευάλωτων καταναλωτών. Στο πλαίσιο αυτό, κάθε κράτος μέλος ορίζει την έννοια των «ευάλωτων καταναλωτών», όπου μπορεί να γίνεται μνεία στην ενεργειακή φτώχεια, καθώς και, μεταξύ άλλων, την απαγόρευση διακοπής σύνδεσης τέτοιων καταναλωτών σε κρίσιμες περιόδους. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που συνδέονται με τους ευάλωτους καταναλωτές τηρούνται και ειδικότερα λαμβάνουν μέτρα προστασίας των τελικών πελατών σε απομακρυσμένες περιοχές. Διασφαλίζουν υψηλά επίπεδα προστασίας των καταναλωτών, ιδίως όσον αφορά τη διαφάνεια σχετικά με τους συμβατικούς όρους και προϋποθέσεις, τη γενική πληροφόρηση και τους μηχανισμούς επίλυσης διαφορών»

Δεύτερο) Η κυβέρνηση δεν μπορεί να επιβάλλει στους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρικής ενέργειας να εισπράττουν κρατικούς φόρους, πολύ περισσότερο που κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από τη σύμβαση αδειοδότησης των παρόχων. Όμως, κι αν ακόμα υπάρχει τέτοια σύμβαση, οι πάροχοι δεν έχουν δικαίωμα να διακόπτουν τη σύνδεση με το ηλεκτρικό ρεύμα εφόσον εξοφληθεί ο λογαριασμός που αφορά τη συγκεκριμένη κατανάλωση ρεύματος.

Τρίτο) Το κράτος δεν μπορεί να επιβάλλει σε παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρικής ενέργειας και καταναλωτές, ουσιαστικά να αλλάξουν τους όρους της μεταξύ τους σύμβασης και να παρέμβει σε αυτήν θέτοντας ως όρο για τη συνέχιση της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, την καταβολή φόρου υπέρ του κράτους για το ακίνητο που ηλεκτροδοτείται. Οι ενώσεις καταναλωτών έχουν δικαίωμα να προσφύγουν κατά μιας τέτοιας παρέμβασης βάσει της οδηγίας 93/13/ ΕΟΚ σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές αφού καταχρηστική ρήτρα είναι «ρήτρα σύμβασης που δεν απετέλεσε αντικείμενο ατομικής διαπραγμάτευσης».

Ολοκληρώνοντας την ερώτηση του, ο Ν. Χουντής ζήτησε από την Κομισιόν να απαντήσει για το αν είναι σύννομη η απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης με βάσει το κοινοτικό δίκαιο.