Εγκρίθηκε η συγχώνευση των Εθνική Πανγαία και Καρέλα

Εγκρίθηκε η συγχώνευση των Εθνική Πανγαία και Καρέλα

Εγκρίθηκε η συγχώνευση των ανωνύμων εταιρειών «Εθνική Πανγαία Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία» και «Καρέλα Ανώνυμη Εταιρεία Τεχνολογίας Έρευνας Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Ακινήτων Βιοτεχνίας και Βιομηχανίας» με απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας από την πρώτη, σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία Εθνική Πανγαία ανακοίνωσε σήμερα ότι σε συνέχεια των σχετικών από 28 Δεκεμβρίου 2015 ανακοινώσεων για τη συγχώνευση δι’ απορρόφησης της 100% θυγατρικής της εταιρείας Καρέλα, σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και του ν. 2166/1993, την 28 Ιουλίου 2016 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση, δυνάμει της με αριθμό 80578/28.07.2016 εγκριτικής απόφασης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και ότι η σχετική απόφαση καταχωρίστηκε στο οικείο εμπορικό μητρώο την 28.07.2016.
Δεν εκδόθηκαν νέες μετοχές της εταιρείας Εθνική Πανγαία στο πλαίσιο της ως άνω συγχώνευσης λόγω του ότι κατείχε το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφώμενης.