ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μεγάλου: Η Πειραιώς θα χορηγήσει νέα δάνεια 23 δισ. ευρώ την περίοδο 2021-2024

Μεγάλου: Η Πειραιώς θα χορηγήσει νέα δάνεια 23 δισ. ευρώ την περίοδο 2021-2024

Σε νέες χορηγήσεις δανείων έως 23 δισ. ευρώ στοχεύει να προχωρήσει η Τράπεζα Πειραιώς την περίοδο 2021-2024, όπως ανέφερε στη Γενική Συνέλευση των μετόχων ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας, Χρήστος Μεγάλου. Για την τρέχουσα χρονιά, η Τράπεζα Πειραιώς παρείχε στήριξη στους πελάτες της, χορηγώντας νέα δάνεια ύψους 2,5 δισ. ευρώ από την αρχή του έτους, ενώ στοχεύει να κλείσει το έτος με πάνω από τα 5,5 δισ. ευρώ εκταμιεύσεις.

«Αντιλαμβανόμαστε όλοι τον βασικό ρόλο που πρέπει να διαδραματίσουν η Τράπεζα Πειραιώς και οι υπόλοιπες τράπεζες προκειμένου να απορροφηθούν τα κεφάλαια του Next Generation EU από βιώσιμα επενδυτικά σχέδια και να αξιοποιηθεί η παραπάνω ευκαιρία μέσω της χρηματοδότησης επενδύσεων και της προσέλκυσης πόρων από τον ιδιωτικό τομέα», τόνισε ο κ. Μεγάλου.

Ο επικεφαλής της Τράπεζας Πειραιώς αναφέρθηκε στην πρόσφατη ολοκλήρωση, με εξαιρετική επιτυχία, αφενός της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, αφετέρου της έκδοσης ομολόγου Αdditional Τier 1 (AT1).

Όπως είπε ο κ. Μεγάλου, πρόκειται για κινήσεις συνολικού ύψους 2 δισ. ευρώ, η μεγαλύτερη σωρευτική άντληση κεφαλαίων στην Ευρώπη την τελευταία τετραετία, η οποία σηματοδοτεί μια κομβική εξέλιξη για την Τρ. Πειραιώς και ευρύτερα για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο και την ελληνική οικονομία.

Όπως σημείωσε, η ευρεία συμμετοχή επενδυτών και στις δύο εταιρικές πράξεις και πλέον στο μετοχικό της κεφάλαιο της Τράπεζας, διασφαλίζει τον ιδιωτικό και διεθνοποιημένο χαρακτήρα της. Ταυτόχρονα, καταδεικνύει την αναγνώριση της αξιοπιστίας της στρατηγικής για την εξυγίανση και την ανάπτυξη που υλοποιούμε με συνέπεια τα τελευταία χρόνια παρά τις δυσμενείς συνθήκες στο εξωτερικό περιβάλλον.

Κατά τον ίδιο, στη διάρκεια του 2020 η Τράπεζα Πειραιώς σημείωσε σταθερή πρόοδο, η οποία συνεχίστηκε με επιταχυνόμενο ρυθμό και το πρώτο εξάμηνο του 2021 και αντικατοπτρίζεται στα θεμελιώδη μεγέθη και στην ανθεκτικότητα των βασικών οργανικών αποτελεσμάτων της Τράπεζας. «Αυτή ακριβώς η πρόοδος αναδεικνύει τις προοπτικές που διανοίγονται για την Τράπεζα Πειραιώς και την πορεία που μπορεί να διαγράψει μόλις αρχίσει να ανακάμπτει το μακροοικονομικό περιβάλλον, κάτι που ήδη διαφαίνεται», τόνισε ο κ. Μεγάλου. Ειδικότερα, όπως είπε:

  • Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς Financial Holdings κατά 1,4 δισ. ευρώ στα τέλη Απριλίου, η έκδοση υβριδικού τίτλου Αdditional Tier 1 ύψους 0,6 δισ. ευρώ στις αρχές Ιουνίου, ενώ μαζί με τις υπόλοιπες κεφαλαιακές ενέργειες που βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν απομειώνουν την αξία των μετόχων, η σωρευτική κεφαλαιακή ενίσχυση ανέρχεται σε περίπου 3 δισ. ευρώ. Οι προαναφερόμενες στοχευμένες δράσεις κεφαλαιακής ενίσχυσης συνεισφέρουν περίπου 7,5 ποσοστιαίες μονάδες στον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας του 2020, αυξάνοντάς τον σε επίπεδο άνω του 20% pro forma.
  • Με τον τρόπο αυτό η τράπεζα έχει χτίσει ικανοποιητικό απόθεμα ασφαλείας προκειμένου να απορροφηθούν οι επιπτώσεις που σχετίζονται με τη μείωση των NPEs, αλλά επίσης η τράπεζα να μπορέσει να αναπτυχθεί χρηματοδοτώντας την ελληνική οικονομία και διατηρώντας, παράλληλα, συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας περίπου στο 16% μεσοπρόθεσμα, σημαντικά υψηλότερα των κεφαλαιακών απαιτήσεων.
  • Σε πλήρη εξέλιξη είναι η υλοποίηση του σχεδίου μείωσης των NPEs με στόχο την επίτευξη μονοψήφιου δείκτη NPE ως το τέλος του 2021, μέσω της τιτλοποίησης και αποαναγνώρισης NPEs συνολικής λογιστικής αξίας 19 δισ. ευρώ. Στην κατεύθυνση αυτή, η Τράπεζα αποαναγνωρίζει το τρέχον τρίμηνο 7 δισ. ευρώ ΝΡΕs από τις τιτλοποιήσεις Vega & Phoenix, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα ανακοίνωσε άλλο ένα σημαντικό βήμα στην επιτάχυνση του σχεδίου της, με τη συμφωνία πώλησης της τιτλοποίησης NPEs “Sunrise 1” ύψους πρόσθετων 7 δισ. ευρώ. Όπως είπε ο κ. Μεγάλου, η συμβολή του προγράμματος «Ηρακλής» είναι πραγματικά καθοριστική και παρέχει τη δυνατότητα πραγματοποίησης των συναλλαγών αυτών. Έτσι, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της Πειραιώς μειώνεται δραστικά στο επίπεδο του 23% σήμερα από 46% τον Μάρτιο 2021. Η περαιτέρω μείωση των NPEs στο 9% αποτελεί τη βασική προτεραιότητα του στρατηγικού σχεδίου της Τρ. Πειραιώς.
  • Το σχέδιο Sunrise, πέραν των NPEs, αφορά και στο μετασχηματισμό της Τράπεζας σε μια πλήρως εξυγιασμένη, αποτελεσματική και κερδοφόρα Τράπεζα, προς όφελος των πελατών, δημιουργώντας ελκυστικές αποδόσεις για τους μετόχους και δημιουργώντας αξία για την ευρύτερη κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό, ο τρίτος πυλώνας του σχεδίου Sunrise περιλαμβάνει το αναλυτικό και προσδιορισμένο πρόγραμμα μετασχηματισμού της Τράπεζας Πειραιώς με στόχο την ενίσχυση των κερδών προ προβλέψεων, μέσω συντονισμένων ενεργειών ενδυνάμωσης των εσόδων και μείωσης του λειτουργικού κόστους, με παράλληλη βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας και ενίσχυση της ψηφιακής πλατφόρμας της τράπεζας.