ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Πότε επιτρέπεται η προσωρινή έξοδος οχημάτων από τη φορολογική αποθήκη

ΑΑΔΕ: Πότε επιτρέπεται η προσωρινή έξοδος οχημάτων από τη φορολογική αποθήκη
ΑΠΕ - ΜΠΕ

Τις περιπτώσεις που πλέον επιτρέπεται η προσωρινή έξοδος οχημάτων από τη φορολογική αποθήκη προσδιορίζει απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργου Πιτσιλή.

Σύμφωνα με την απόφαση που καθορίζει τις περιπτώσεις προσωρινής εξόδου οχημάτων από τη φορολογική αποθήκη, αυτή επιτρέπεται με σκοπό την:

  • Επίδειξή τους σε εκθέσεις που διοργανώνονται σε δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους στα πλαίσια διαφόρων εμπορικών, βιομηχανικών κ.λπ. εκδηλώσεων, εξαιρουμένων των εκθέσεων που διοργανώνουν επιτηδευματίες του είδους στα εμπορικά τους καταστήματα ή χώρους, για την πώληση των οχημάτων.
  • Δοκιμή τους (test drive).
  • Εκτέλεση συνήθων εργασιών συντήρησης και επισκευής για τη διατήρησή τους σε καλή κατάσταση, εφ’ όσον αυτό απαιτείται.
  • Πραγματοποίηση διαφόρων εργασιών, σε φορτηγά ή βάσεις φορτηγών, όπως τοποθέτηση καρότσας ή ψυκτικού θαλάμου κ.λπ. ή τεχνικών ελέγχων σε επιχείρηση συνεργείο της επιλογής του εγκεκριμένου αποθηκευτή, με τελικό σκοπό στη συνέχεια τα οχήματα αυτά να εξαχθούν σε τρίτη χώρα με την τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας και των σχετικών περί εξαγωγής διατάξεων.

Ακόμη, με την ίδια απόφαση, επιτρέπεται η προσωρινή έξοδος από τη φορολογική αποθήκη των επιβατικών οχημάτων που είναι κατασκευασμένα για τη μεταφορά άνω των πέντε προσώπων.

Όπως ξεκαθαρίζεται, η αρμόδια για τον έλεγχο της φορολογικής αποθήκης, Τελωνειακή Αρχή χορηγεί άδεια προσωρινής εξόδου για την προσωρινή έξοδο οχήματος, ύστερα από αίτηση του εγκεκριμένου αποθηκευτή και κατάθεση ισόποσης των αναλογουσών στο όχημα φορολογικών επιβαρύνσεων τραπεζικής εγγυητικής επιστολής ή αξιόχρεης εγγύησης τρίτου προσώπου.

Η διάρκεια παραμονής του οχήματος εκτός της φορολογικής αποθήκης δεν πρέπει να υπερβαίνει το χρονικό όριο που είναι απαραίτητο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού και το οποίο ανάλογα την περίπτωση κυμαίνεται από δέκα έως 180 ημέρες.

Στην αίτηση για τη χορήγηση της Άδειας Προσωρινής Εξόδου, πρέπει να αναφέρονται:

α) Η επωνυμία του εγκεκριμένου αποθηκευτή.

β) Το είδος (κατηγορία, μάρκα, τύπο, αριθμό πλαισίου, κινητήρα, κ.λπ.) και ο αριθμός των οχημάτων με ειδική μνεία στις περιπτώσεις που τα οχήματα είναι κατασκευασμένα για τη μεταφορά άνω των πέντε προσώπων (συμπεριλαμβανομένου του οδηγού) της δασμολογικής κλάσης 87.03 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας.

γ) Η φορολογική αποθήκη από την οποία θα εξαχθούν προσωρινά.

δ) Ο χώρος στον οποίο θα ευρίσκονται τα οχήματα κατά τη διάρκεια της προσωρινής εξόδου.

ε) Ο σκοπός της προσωρινής εξόδου.

στ) Η ΔΑΟ ή ΑΔΟ με την κατάθεση της οποίας τα εν λόγω οχήματα εισήλθαν στη φορολογική αποθήκη.

ζ) Η διάρκεια παραμονής εκτός της φορολογικής αποθήκης.

Τα εξερχόμενα προσωρινά της φορολογικής αποθήκης οχήματα, κατόπιν σχετικής έγκρισης της αρμόδιας τελωνειακής αρχής, εξακολουθούν να ευρίσκονται σε καθεστώς φορολογικής αποθήκης, ήτοι σε καθεστώς αναστολής καταβολής του αναλογούντος τέλους ταξινόμησης και του ΦΠΑ και συνεπώς δεν επιτρέπεται η οποιαδήποτε χρήση και μετακίνησή τους κατά τη διάρκεια της προσωρινής εξόδου, πέρα από τα οριζόμενα στη σχετική άδεια της αρμόδιας τελωνειακής αρχής.

Ρoή Ειδήσεων