Ένταξη 304 επενδυτικών σχεδίων στο πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων

Ένταξη 304 επενδυτικών σχεδίων στο πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων

Την απόφαση ένταξης επιπλέον 304 επενδυτικών σχεδίων συνολικού προϋπολογισμού επενδύσεων 52.513.745,67€ και δημόσιας δαπάνης 27.650.573,50€ στο πρόγραμμα ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών, υπέγραψε σήμερα ο υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Κωστής Χατζηδάκης.

Υπενθυμίζεται, ότι στο πρόγραμμα έχουν ήδη ενταχθεί με απόφαση του ΥΠΑΑΝ από τον περασμένο Οκτώβριο 7.505 έργα συνολικού προϋπολογισμού επενδύσεων 929.020.826,04€ και δημόσιας δαπάνης 456.643.734,23 €. Με την ίδια απόφαση δόθηκε η δυνατότητα να ενταχθούν στο πρόγραμμα το σύνολο των προτάσεων που αξιολογήθηκαν με βαθμό πάνω από τη βάση (50), υπό την προϋπόθεση ότι έως τις 20 Μαρτίου θα έχουν ολοκληρώσει το 30 % της επένδυσης ή θα έχουν εγκεκριμένο δάνειο που να αντιστοιχεί στο 20 % τουλάχιστον του προϋπολογισμού και θα υποβάλουν σχετική αίτηση επαλήθευσης στον ΕΦΕΠΑΕ.

Οι προτάσεις που εντάσσονται με τη νέα απόφαση που εκδόθηκε σήμερα εντάσσονται στην κατηγορία αυτή. Εξυπακούεται ότι για τους λοιπούς επενδυτές εξακολουθεί να ισχύει η προθεσμία της 20ης Μαρτίου προκειμένου να εκπληρώσουν τις προϋποθέσεις και να υποβάλουν αίτηση επαλήθευσης στον ΕΦΕΠΑΕ.

Η κατανομή των επενδύσεων αυτών ανά Περιφέρεια φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα α/α

Περιφέρεια Αριθμός επενδύσεων Συνολικός προϋπ/σμός Δημόσια Δαπάνη

1 Ανατολική Μακεδονία 22 4.411.770,25 2.630.046,78
2 Αττική 2 195.763,94 97.881,96
3 Βόρειο Αιγαίο 2 413.885,02 206.942,51
4 Δυτική Ελλάδα 24 3.711.420,16 2.188.442,37
5 Ήπειρος 65 11.004.785,23 6.416.873,56
6 Θεσσαλία 44 4.794.360,57 2.385.108,01
7 Ιόνιοι Νήσοι 43 8.350.775,88 4.102.938,90
8 Κεντρική Μακεδονία 33 6.045.746,01 2.967.320,20
9 Κρήτη 0 0,00 0,00
10 Νότιο Αιγαίο 31 6.487.597,48 3.204.814,97
11 Πελοπόννησος 26 4.545.309,48 2.217.663,60
12 Στερεά Ελλάδα 12 2.552.331,65 1.232.540,64
ΣΥΝΟΛΟ 304 52.513.745,67 27.650.573,50

ypan

-Σημείωση: στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας δεν υπήρχαν δυνητικά εντασσόμενοι επενδυτές

-Υπενθυμίζεται επίσης ότι λόγω των σεισμών, εντάσσονται οριστικά όλα τα δυνητικά ενταγμένα έργα που υλοποιούνται στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη.

-Με άλλη απόφαση του ΥΠΑΑΝ Κωστή Χατζηδάκη, απλοποιούνται οι διαδικασίες επαλήθευσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των επενδυτικών προτάσεων προκειμένου να επιταχυνθεί η υλοποίηση και να αυξηθεί η απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων στο πλαίσιο του Προγράμματος.

kostis xatzhdakis

Πιο συγκεκριμένα, αποτυπώνονται και κατηγοριοποιούνται τα παραδοτέα που υποβάλλουν οι ενταγμένοι δικαιούχοι σε κάθε είδος επαλήθευσης (διοικητική ή επιτόπια), προκειμένου να αποκτήσουν δικαίωμα καταβολής δημόσιας χρηματοδότησης .

Επίσης, καταγράφονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά επαλήθευσης τουλάχιστον του 30% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της επένδυσης, που αποτελεί προϋπόθεση για την ένταξη των δυνητικά ενταγμένων έργων και αποδεσμεύεται με τον τρόπο αυτό η ένταξη από την πιστοποίηση καταβολής της δημόσιας χρηματοδότησης.

Διαβάστε επίσης:

Ελληνική Προεδρία: Στόχος η κινητοποίηση των ΜμΕ τροφίμων στην έρευνα