ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΔΜΗΕ: Αυξημένα κατά 113% τα κέρδη του α' τριμήνου του 2018

ΑΔΜΗΕ: Αυξημένα κατά 113% τα κέρδη του α' τριμήνου του 2018

Καθαρά κέρδη ύψους 15,8 εκατ. ευρώ κατέγραψε η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών στο α' τρίμηνο του 2018.

Η διοίκηση ανακοινώνει την πρόθεσή της για την καταβολή προμερίσματος περίπου 0,03 ευρώ ανά μετοχή, με τις τελικές αποφάσεις να αναμένονται τον Ιούνιο, ενώ το 2019 το συνολικό μέρισμα αναμένεται να ξεπεράσει τα 0,07 ευρώ ανά μετοχή.

Αναλυτικότερα, τα καθαρά κέρδη της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. ανήλθαν σε 15,8 εκατ. ευρώ και τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,068 ευρώ. Τα λειτουργικά αποτελέσματα της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών για την περίοδο αυτή αντανακλούν τη συμμετοχή της κατά 51% στα κέρδη της ΑΔΜΗΕ​​​​​​ και ανέρχονται στα 15,9 εκατ. ευρώ.

Τα Λειτουργικά Έξοδα κατά το α' τρίμηνο ανέρχονται στις 64 χιλιάδες ευρώ και αντανακλούν δαπάνες που συνδέονται κυρίως με τη διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών και τις Αμοιβές Προσωπικού.

Στο α' τρίμηνο, η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών εμφάνισε οριακά αρνητικές Καθαρές Λειτουργικές Ταμειακές Ροές ύψους 55 χιλιάδων ευρώ που αντανακλούν τα κόστη της περιόδου.

Τα Ταμειακά Διαθέσιμα της εταιρείας στις 31 Μαρτίου 2018 ανέρχονταν στα 2,1 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό έχει τοποθετηθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος που προσφέρει μέσο επιτόκιο 3,1%. Σημειώνεται ότι η εταιρεία δεν έχει χρέος.

Για το 2018, η Διοίκηση προτίθεται να προτείνει την διανομή του μέγιστου επιτρεπόμενου ποσοστού, ήτοι το 50% του μερίσματος που θα λάβει από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. μέσα στο έτος, ως προμέρισμα. Το προμέρισμα ανά μετοχή προς διανομή αναμένεται να ανέλθει περίπου στα 0,03 ευρώ και η Διοίκηση θα αποφασίσει το ακριβές ποσό μετά την είσπραξή του από την συγγενή εταιρεία. Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. θα διανείμει το εναπομείναν ποσό, προσαρμοσμένο στις τρέχουσες δαπάνες, ως κανονικό μέρισμα το 2019 βάσει των οικονομικών αποτελεσμάτων πλέον προμερίσματος για το πρώτο εξάμηνο του 2019. Το 2019 η συνολική διανομή μερίσματος αναμένεται να ξεπεράσει τα 0,07 ευρώ ανά μετοχή.

Προοπτικές

Τα αποτελέσματα του Α’ Τριμήνου 2018 της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. επηρεάστηκαν θετικά από την ad hoc απελευθέρωση πρόβλεψης ύψους 26,6 εκατ. ευρώ, καθώς το Εφετείο Αθηνών εξέδωσε απόφαση με την οποία απέρριψε την αγωγή του ενάγοντος εργολάβου.

Η διοίκηση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σε στενή συνεργασία με την ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών και τον στρατηγικό επενδυτή, State Grid International Development, δεσμεύεται για την έγκαιρη εκτέλεση του επενδυτικού προγράμματος ύψους 1 δισ. ευρώ έως το 2021, προκειμένου να διασφαλιστεί η προβλεπόμενη αύξηση της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης σύμφωνα με την Απόφαση 235/2018 της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ).

Στο πλαίσιο αυτό επιτάχυνε τη Φάση Γ’ της Διασύνδεσης των Κυκλάδων με στόχο να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός εντός του Ιουνίου. Επίσης, η Φάση Β’ της Διασύνδεσης των Κυκλάδων είναι σε εξέλιξη με την επιλογή του αναδόχου για το έργο κατασκευής των υποθαλάσσιων καλωδίων που θα συνδέσουν τη Νάξο με την Πάρο και τη Μύκονο. Με το έργο αυτό, προϋπολογισμού 42 εκατ. ευρώ, κλείνει ο βρόχος μεταξύ των τριών αυτών νησιών.

Επιπλέον, στη γραμμή αφετηρίας εισήλθε η Διασύνδεση της Κρήτης με την Πελοπόννησο με τη δημοσιοποίηση των τευχών δημοπράτησης για τους διαγωνισμούς για την κατασκευή του υποθαλάσσιου καλωδίου που θα συνδέσει την Πελοπόννησο με την Κρήτη και των δυο τερματικών σταθμών. Επιπρόσθετα, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. πραγματοποίησε το πρώτο βήμα για το άνοιγμα του κύκλου άλλης μίας μεγάλης νησιωτικής διασύνδεσης, αυτής των Δωδεκανήσων, καταθέτοντας στην ΡΑΕ την εισήγησή της για το σχήμα της διασύνδεσης.

Τον Απρίλιο του 2018 ολοκληρώθηκε με επιτυχία πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, στο οποίο συμμετείχαν 136 εργαζόμενοι με συμπληρωμένα τα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα. Η μείωση της ετήσιας μισθολογικής δαπάνης από το πρόγραμμα αυτό αναμένεται να ανέλθει στα 8,5 εκατ. ευρώ δίνοντας την ευκαιρία στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε. να ανανεώσει το στελεχιακό του δυναμικό.

Παράλληλα, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναπτύσσει νέες στρατηγικές διαχείρισης κεφαλαίων που εστιάζονται στην αποτελεσματική διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων, καθώς και στη βελτιστοποίηση του δανειακού της χαρτοφυλακίου, μέσω μίας διαδικασίας αναχρηματοδότησης που αποσκοπεί στη μείωση του περιθωρίου δανεισμού και την επιμήκυνση της διάρκειας των δανείων.

Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. κατέχει το 51% των μετοχών της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και η συμμετοχή της λογίζεται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης.