ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΑ: Εφάπαξ επίδομα 6.000 ευρώ σε πυρόπληκτους

ΟΠΕΚΑ: Εφάπαξ επίδομα 6.000 ευρώ σε πυρόπληκτους

Εφάπαξ οικονομική ενίσχυση ύψους 6.000 ευρώ στα άτομα που υπέστησαν τραυματισμό λόγω των πυρκαγιών που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018, και νοσηλεύτηκαν για χρονικό διάστημα άνω των 48 ωρών ή εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε νοσοκομεία θα χορηγήσει ο ΟΠΕΚΑ, σύμφωνα με Υπουργική Απόφαση.

Η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση χορηγείται ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη τακτική ή έκτακτη οικονομική ενίσχυση ή επίδομα που καταβλήθηκε ή καταβάλλεται για την στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018. Το ανωτέρω ποσό ορίζεται ως αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Δικαιολογητικά

Για τη χορήγηση της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης. Επισης εφόσον συντρέχει περίπτωση προστατευόμενου τέκνου, κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 2 και 3 της αριθμ. Δ.11/οικ. 42302/1511/1-8-2018 (ΦΕΚ Β΄ 3177) κοινής απόφασης των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Οικονομικών, η αίτηση - υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον γονέα ή από το πρόσωπο που έχει με δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη ή ιδιωτικό συμφωνητικό την επιμέλεια του προστατευόμενου τέκνου ή την κύρια ή αποκλειστική ευθύνη διατροφής του.

Σε περίπτωση ατόμου που τελεί υπό καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης, η αίτηση - υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από το πρόσωπο που έχει με δικαστική απόφαση οριστεί ως δικαστικός συμπαραστάτης.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση είναι τα ακόλουθα: α) Βεβαίωση υπογεγραμμένη από τον Προϊστάμενο της οργανικής μονάδας που νοσηλεύτηκε ο τραυματίας και από τη Διοίκηση του νοσοκομείου από την οποία να προκύπτει ότι η νοσηλεία παρασχέθηκε λόγω τραυματισμού που προκλήθηκε στις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου και ότι η συνολική διάρκεια αυτής υπερβαίνει τις 48 ώρες. β) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή σχετικής προσωρινής βεβαίωσης αρμόδιας αρχής εάν ο αιτών είναι Έλληνας πολίτης ή φωτοαντίγραφο διαβατηρίου και νόμιμου τίτλου διαμονής - παραμονής εάν είναι αλλοδαπός. γ) Σε περίπτωση νοσηλευθέντος ή νοσηλευόμενου προστατευόμενου τέκνου, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή δικαστική απόφαση σε περίπτωση επιτροπείας ή δικαστική απόφαση ή ιδιωτικό συμφωνητικό σε περίπτωση αναδοχής. δ) Σε περίπτωση ατόμου που τελεί υπό καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης απόφαση αρμόδιου δικαστικού οργάνου στην οποία να εμφανίζεται ο δικαστικός συμπαραστάτης. ε) Φωτοαντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ), στον οποίο ο αιτών έχει οριστεί ως δικαιούχος ή συνδικαιούχος. στ) Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ). ζ) Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).

Η πληρωμή πραγματοποιείται μέσω του Διατραπεζικού Συστήματος Πληρωμών ΔΙΑΣ, με πίστωση τραπεζικού λογαριασμού επιλογής του δικαιούχου.

Ο τύπος, η μορφή, το περιεχόμενο της αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης, καθώς και οι λεπτομέρειες της διοικητικής διαδικασίας για την εφαρμογή της παρούσας θα προσδιορισθούν με σχετική εγκύκλιο της Διοίκησης του ΟΠΕΚΑ.

Διαβάστε επίσης: Συντάξεις Ιανουαρίου 2019: Πριν τα Χριστούγεννα οι πληρωμές