ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Πώληση της Uniastrum Bank από την Τράπεζα Κύπρου

Πώληση της Uniastrum Bank από την Τράπεζα Κύπρου

Συμφωνία για την πώληση της Uniastrum Bank και άλλων περιουσιακών στοιχείων στη Ρωσία ανακοίνωσε η Τράπεζα Κύπρου.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η συναλλαγή αποτελεί τμήμα της στρατηγικής του συγκροτήματος για απομόχλευση και μείωση των κινδύνων στον ισολογισμό του.
Η συναλλαγή επηρεάζει θετικά τον δείκτη κεφαλαίων κοινών μετοχών κατηγορίας 1 του συγκροτήματος κατά περίπου 30 μονάδες βάσης λόγω της μείωσης των σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων κατά περίπου 700 εκατ. ευρώ.
Η πώληση μειώνει, σύμφωνα με την ανακοίνωση, τη συνολική καθαρή έκθεση του συγκροτήματος στη Ρωσία σε 114 εκατ. ευρώ, η οποία αναμένεται να μειωθεί σταδιακά.
Η συναλλαγή ακολουθεί αντίστοιχη πώληση δραστηριοτήτων στην Ουκρανία και ολοκληρώνει τη διάθεση των θυγατρικών εξωτερικού που έχουν καθοριστεί για πώληση.