ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

Αναστασόπουλος στο Newsbomb.gr για προστασία πρώτης κατοικίας: Τι κάνω αν απορριφθεί η αίτησή μου

Αναστασόπουλος στο Newsbomb.gr για προστασία πρώτης κατοικίας: Τι κάνω αν απορριφθεί η αίτησή μου
Intime

Προστασία πρώτης κατοικίας: Ο νόμος Κατσέλη συνεχίζει να υφίσταται ως διαδικασία αναδιάρθρωσης οφειλών - Το νέο νομικό πλαίσιο επιδότησης αποπληρωμής ενυπόθηκων δανείων - Η διαδικασία που θα ακολουθείται αν απορριφθεί η αίτηση σας. 

Μετά τη λήξη του άρθρου 9 του 3869/2010 (νόμος Κατσέλη) ως προς τη δυνατότητα διάσωσης της κύριας κατοικίας (η προθεσμία ήταν μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2019), ο νόμος Κατσέλη συνεχίζει να υφίσταται ως διαδικασία αναδιάρθρωσης οφειλών, μόνο που όσοι υποβάλλουν αίτηση για υπαγωγή από την 1η Μαρτίου 2019 και μετά δεν δικαιούνται τη διάσωση της κύριας κατοικίας τους. Ακόμη δηλαδή και να ενταχθεί κάποιος στο νόμο Κατσέλη θα χάνει το σπίτι του.

Στο Newsbomb.gr μίλησε ο δικηγόρος Δημήτρης Αναστασόπουλος

«Όσοι έχουν καταθέσει αίτηση υπαγωγής στο νόμο Κατσέλη μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2019 μπορούν να διασώσουν τη κύρια κατοικία τους με το νομικό πλαίσιο και τις προϋποθέσεις και ίσχυαν μέχρι εκείνη την ημερομηνία» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Αναστασόπουλος.

«Το νέο νομικό πλαίσιο επιδότησης αποπληρωμής ενυπόθηκων δανείων (ν. 4605/2019) δίνει τη δυνατότητα διάσωσης της κύριας κατοικίας του δανειολήπτη, μέσω υποβολής αιτήσεως σε ηλεκτρονική πλατφόρμα και όχι με δικαστική απόφαση όπως στο νόμο Κατσέλη» επισήμανε.

Τα κριτήρια ένταξης είναι πολύ πιο αυστηρά και οι προϋποθέσεις πολλές. Σύμφωνα με τον κ. Αναστασόπουλο «πρόκειται για ένα νόμο με προσωρινή ισχύ και η τελευταία ημέρα υποβολής της αιτήσεως είναι η 31η Δεκεμβρίου 2019».

Η διαδικασία γίνεται μέσω υποβολής αιτήσεως σε ηλεκτρονική πλατφόρμα και δεν έχει καθολικό χαρακτήρα, «δηλαδή δεν εντάσσονται όλες οι υποχρεώσεις του νοικοκυριού αλλά αποκλειστικά δάνεια που έχουν εξασφάλιση στη κύρια κατοικία ενώ τα δάνεια αυτά, δεν πρέπει να ξεπερνούν ένα όριο - υπόλοιπο οφειλής (στεγαστικά – καταναλωτικά δάνεια τις 130.000 ευρώ ανά πιστωτή και επιχειρηματικά δάνεια τις 100.000 ευρώ ανά πιστωτή)» διευκρίνισε ο κ. Αναστασόπουλος.

Την ίδια στιγμή πρέπει να υπάρχουν αθροιστικά μια σειρά από άλλες προϋποθέσεις όπως η αξία του συνόλου της περιουσίας της οικογένειας πέραν της κύριας κατοικίας, οι καταθέσεις, η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας, το εισόδημα της οικογένειας κλπ.
«Αυτό που δεν γνωρίζουν πολλοί δανειολήπτες είναι ότι ακόμα και αν απορριφθεί τελικά η εν λόγω αίτηση, υπάρχει η δυνατότητα προσφυγής στο δικαστήριο προκειμένου να εξεταστούν εκ νέου οι προϋποθέσεις και ο «φάκελος» του δανειολήπτη και εφόσον αυτές υπάρχουν να δοθεί μέσω δικαστικής απόφασης η ίδια ρύθμιση που θα έπαιρνε κάποιος μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Στη περίπτωση δε που κάποιος προσφύγει στο δικαστήριο και απορριφθεί η αίτηση του τότε προβλέπεται χρηματική ποινή από 1.500 έως 5.000 ευρώ» επισήμανε ο δικηγόρος.

Ο κ. Αναστασόπουλος μας εξήγησε τι μπορεί να κάνει κάποιος αν απορριφθεί η αίτηση του.

Τι μπορώ να κάνω αν απορριφθεί η αίτηση μου

Σύμφωνα με τον κ. Αναστασόπουλο η διαδικασία που θα ακολουθείται σχηματικά είναι η εξής:

 • Αν απορριφθεί η αίτηση που υπέβαλε οριστικά, ο δανειολήπτης μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο την προστασία της κύριας κατοικίας του με τους ίδιους όρους που προβλέπονται στη ρύθμιση μέσω της πλατφόρμας, αν δεν κρίθηκε επιλέξιμος ή αν, ενώ κρίθηκε επιλέξιμος, για οποιονδήποτε λόγο δεν επιτεύχθηκε συμφωνία με έναν ή περισσότερους από τους πιστωτές.
 • Αρμόδιο δικαστήριο είναι το Ειρηνοδικείο του τόπου, στο οποίο βρίσκεται η κύρια κατοικία του αιτούντος.
 • Το δικαστήριο δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Η συζήτηση της αίτησης προσδιορίζεται κατ` απόλυτη προτεραιότητα μέσα σε έξι μήνες από την κατάθεσή της, ακόμα και καθ` υπέρβαση του προβλεπόμενου αριθμού οριζόμενων υποθέσεων εκούσιας δικαιοδοσίας, όπως αυτός καθορίζεται από τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του οικείου Ειρηνοδικείου. Η απόφαση εκδίδεται μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη συζήτηση.
 • Η αίτηση στο Ειρηνοδικείο ασκείται μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την έκδοση βεβαίωσης περί απόρριψης της αίτησης ή την παράλειψη ή άρνηση να υποβάλλουν πρόταση ή την απόρριψη της τελευταίας πρότασης πιστωτή από τον αιτούντα.
  Στην παραπάνω προθεσμία δεν συνυπολογίζεται το χρονικό διάστημα από 1η έως 31η Αυγούστου.
 • Η αίτηση στρέφεται κατά των πιστωτών, με τους οποίους δεν επιτεύχθηκε συναινετική ρύθμιση.
 • Με την αίτηση ο αιτών συνυποβάλλει στη γραμματεία του αρμόδιου Ειρηνοδικείου εκτυπωμένο όλο το υλικό που μεταφορτώθηκε στην πλατφόρμα, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης της επιλεξιμότητας και της συναινετικής ρύθμισης.
 • Η αίτηση μεταφορτώνεται, επί ποινή απαραδέκτου, μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την κατάθεσή της, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, μέσω της οποίας κοινοποιείται στους συμμετέχοντες πιστωτές. Η κοινοποίηση του προηγούμενου εδαφίου επέχει θέση επίδοσης στους πιστωτές. Αν μεταξύ των διαδίκων πιστωτών περιλαμβάνονται ιδιώτες, οι οποίοι δεν έχουν κοινοποιήσει στην Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο αιτών επιδίδει μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την κατάθεση αντίγραφο της αίτησης σε αυτούς και μεταφορτώνει στην πλατφόρμα το αποδεικτικό επίδοσης.
 • Αν το δικαστήριο κρίνει πως υπάρχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής καθορίζει ενιαίο σχέδιο ρύθμισης έναντι των πιστωτών, κατά των οποίων στρέφεται η αίτηση. Από το ποσό του 120% της εμπορικής αξίας της κύριας κατοικίας αφαιρείται το συνολικό ποσό, που καταβλήθηκε σε συμμόρφωση προς την προσωρινή διαταγή. Η απόφαση δεν θίγει τις ρυθμίσεις που επιτεύχθηκαν συναινετικά.
  Επί της ουσίας το δικαστήριο εφόσον κρίνει ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος δίνει ακριβώς την ίδια ρύθμιση που θα έδινε η πλατφόρμα αλλά με δικαστική απόφαση.


- Αν το δικαστήριο κρίνει τον αιτούντα ως μη επιλέξιμο, απορρίπτει την αίτηση και επιβάλλει την ποινή του άρθρου 205 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, η οποία στην περίπτωση αυτή ισούται με το πέντε τοις εκατό (5%) της συνολικής οφειλής, της οποίας ζητήθηκε η ρύθμιση, δεν μπορεί όμως να είναι κατώτερη των 1.500 ευρώ ούτε να υπερβαίνει τα 5.000 ευρώ.

 • Η απόφαση συνιστά τίτλο εκτελεστό ως προς τις καταβολές που ορίζει, δυνάμει του οποίου μπορεί να επισπευσθεί αναγκαστική εκτέλεση στη λοιπή περιουσία του αιτούντος πλην της κύριας κατοικίας του, καθώς και στην κύρια κατοικία, αν ο οφειλέτης εκπέσει της ρύθμισης.
 • Με επιμέλεια της γραμματείας του δικαστηρίου η απόφαση μεταφορτώνεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Με επιμέλεια οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον η απόφαση μεταγράφεται στο βιβλίο μεταγραφών ή καταχωρίζεται στο κτηματολογικό φύλλο της κύριας κατοικίας του αιτούντος.

Συμπερασματικά, η διαδικασία υποβολής της αίτησης μέσω της πλατφόρμας για αυτούς που έχουν τις προϋποθέσεις και τα όρια που απαιτεί ο νόμος είναι σχετικά απλή.

«Φαίνεται όμως πως σε περιπτώσεις πιο σύνθετες και με οφειλές σε περισσότερα από ένα τραπεζικά ιδρύματα απαιτείται προσοχή καθώς και καλή προετοιμασία ως προς το κομμάτι της υποβολής αλλά και της προετοιμασίας της προσφυγής στο Ειρηνοδικείο αν η ηλεκτρονική αίτηση απορριφθεί. Μπορεί η διαδικασία να γίνεται σε πρώτο στάδιο μέσω διαδικτύου την ίδια στιγμή όμως ο εν λόγω νόμος έχει πολλές παραμέτρους που πρέπει κάποιος να αξιολογήσει και κυρίως να αποφασίσει ως προς το πώς θα διαχειριστεί τις υπόλοιπες οφειλές του οι οποίες ως γνωστόν δεν εντάσσονται στο συγκεκριμένο πλαίσιο ρύθμισης» επισήμανε ο κ. Ανασατασόπουλος.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr

Διαβάστε επίσης:

Φορολογία: Οι μειώσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις

Προϋπολογισμός 2020: Γράφουν - σβήνουν στο υπουργείο Οικονομικών - Πότε θα κατατεθεί