ΠΑΙΔΕΙΑ

ΕΣΠΑ: Έρχονται υποτροφίες ύψους 14 εκατ. ευρώ

ΕΣΠΑ: Έρχονται υποτροφίες ύψους 14 εκατ. ευρώ

To EΣΠΑ προκήρυξε υποτροφίες ύψους 14 εκατομμυρίων σε ερευνητές, δηλαδή φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει τις διδακτορικές τους σπουδές. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τη δράση «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές» στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Αντικείμενο της δράσης είναι η δυνατότητα υλοποίησης μικρών προτάσεων σε επτά επιστημονικά πεδία, οι οποίες κατατίθενται από ομάδες νέων ερευνητών. Στόχος της παρέμβασης είναι η ενίσχυση του ακαδημαϊκού βιογραφικού των ωφελουμένων και η ενίσχυση των ερευνητικών δεξιοτήτων τους, προκειμένου να βελτιωθούν οι προοπτικές ακαδημαϊκής ή ερευνητικής καριέρας τους.

Δείτε παρακάτω τις προϋποθέσεις:

Κάθε ερευνητική ομάδα αποτελείται κατ’ ελάχιστον από τρία άτομα συμπεριλαμβανομένου του Ακαδημαϊκού Συμβούλου. Με τον όρο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος νοείται το μέλος ΔΕΠ των ΑΕΙ ή ο Ερευνητής των Ερευνητικών Φορέων, που αναλαμβάνει τη σύνδεση της Ερευνητικής Ομάδας με τον Φορέα Υποδοχής. Ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος λογίζεται ως μέλος της Ερευνητικής Ομάδας και αναλαμβάνει τα καθήκοντα του Υπεύθυνου Πράξης ή του Επιστημονικού Υπευθύνου.

Ο Φορέας Υποδοχής είναι το Ιδρυμα ή ο Φορέας στον οποίο θα υλοποιηθεί η έρευνα. Πέραν του Ακαδημαϊκού Συμβούλου στην ερευνητική ομάδα δεν δύναται να συμμετάσχει άλλο μέλος ΔΕΠ ή Ερευνητής των Ερευνητικών Φορέων. Τουλάχιστον το 50% της ερευνητικής ομάδας αποτελείται από Νέους Ερευνητές. Εάν ο αριθμός των μελών της ερευνητικής ομάδας είναι μονός, τότε ο αριθμός στρογγυλοποιείται προς τα πάνω. Στην ερευνητική ομάδα μπορούν να συμμετάσχουν με δικαίωμα υποτροφίας και κάτοχοι διδακτορικού για τους οποίους έχουν παρέλθει 60 μήνες από τη λήψη του διδακτορικού τους υπό τις προϋποθέσεις της παραπάνω παραγράφου.

Κάθε μέλος της ερευνητικής ομάδας -με εξαίρεση τον Ακαδημαϊκό Σύμβουλο- έχει δικαίωμα να συμμετάσχει σε μία μόνο Ερευνητική Ομάδα. Ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος μπορεί να λάβει μέρος σε δύο Ερευνητικές Ομάδες. Σε περίπτωση παραβίασης της ρήτρας των παραπάνω δύο παραγράφων αποκλείονται από την αξιολόγηση όλες οι ομάδες στις οποίες συμμετέχει το πρόσωπο που την/τις παραβιάζει. Δεν θα χρηματοδοτηθούν προτάσεις οι οποίες χρηματοδοτούνται ήδη ή έχουν χρηματοδοτηθεί στο παρελθόν από άλλα εθνικά ή ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα ή άλλη δημόσια πηγή εθνική ή ευρωπαϊκή.

Κάθε πρόταση μπορεί να κατατεθεί σε ένα μόνο Επιστημονικό Πεδίο και από έναν μόνο Φορέα Υποδοχής.

Τα επιστημονικά πεδία είναι:

• Μαθηματικά & Φυσικές Επιστήμες,

• Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία,

• Γεωργικές Επιστήμες,

• Ιατρικές Επιστήμες,

• Ανθρωπιστικές Επιστήμες,

• Κοινωνικές Επιστήμες, και

• Οικονομικές & νομικές επιστήμες.

Η διάρκεια κάθε πρότασης είναι 15 μήνες. Η αμοιβή των μελών της ερευνητικής ομάδας, με εξαίρεση τον Ακαδημαϊκό Σύμβουλο, έχει τη μορφή υποτροφίας. Ειδικότερα, το ύψος της υποτροφίας ορίζεται:

• Για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος σε 15.750 ευρώ ανά άτομο.

• Για τους υποψήφιους διδάκτορες σε 11.250 ευρώ ανά άτομο.

• Ολα τα μέλη της Ερευνητικής Ομάδας συμμετέχουν στο σύνολο της διάρκειας του έργου.

• Ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος αμείβεται με κατ’ αποκοπή ποσό 2.000 ευρώ ανά Ερευνητική Ομάδα στην οποία συμμετέχει.

• Το συνολικό ύψος των αμοιβών προσωπικού (τροφεία και αμοιβή Ακαδημαϊκού Συμβούλου) κάθε Ερευνητικής Ομάδας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 52.000 ευρώ.

• Πλέον της δαπάνης τροφείων, είναι επιλέξιμες δαπάνες που απαιτούνται για την υλοποίηση της ερευνητικής πρότασης.

Για τον υπολογισμό των λοιπών επιλέξιμων δαπανών, που απαιτούνται για την υλοποίηση της ερευνητικής πρότασης, εφαρμόζεται η επιλογή απλοποιημένου κόστους το οποίο υπολογίζεται με την εφαρμογή ενός σταθερού ποσοστού ύψους 40% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού (τροφεία και αμοιβή Ακαδημαϊκού Συμβούλου). Το ποσό αυτό καλύπτει τόσο τις έμμεσες δαπάνες (9% επί των άμεσων δαπανών προσωπικού) όσο τις λοιπές άμεσες δαπάνες της πράξης.

Ενδεικτικά οι λοιπές άμεσες δαπάνες περιλαμβάνουν τα εξής:

• Εξοδα μετακινήσεων των μελών της Ερευνητικής Ομάδας για παρουσίαση ανακοίνωσης σε συνέδρια, για έρευνα πεδίου, μετρήσεις, επιτόπια συλλογή δεδομένων κ.λπ.

• Προμήθειες ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικού απαραίτητων για τη διενέργεια της Έρευνας

• Έξοδα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά

• Εργαστηριακά αναλώσιμα/αντιδραστήρια

• Έντυπο υλικό, γραφική ύλη, αναλώσιμα Η/Υ, αναλώσιμα φωτοτυπικών μηχανημάτων κ.ά.

• Λοιπές δαπάνες υπηρεσιών που απαιτούνται για την υλοποίηση της έρευνας (ενδεικτικά: μεταφράσεις, επιμέλεια κειμένου κ.λπ.).

Οι ερευνητικές ομάδες θα πρέπει να παρουσιάσουν ένα κοινό άρθρο σε τουλάχιστον ένα διεθνές συνέδριο με διαδικασία επιλογής από οργανωτική επιτροπή και τουλάχιστον μία κοινή δημοσίευση σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό.

Οδηγίες σχετικά με τη σύσταση της ερευνητικής ομάδας, τα στοιχεία της ερευνητικής πρότασης, τις επιλέξιμες δαπάνες, τα παραδοτέα και τις διαδικασίες αξιολόγησης μπορείτε να βρείτε στο συνημμένο αρχείο της Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ (Κωδικός Πρόσκλησης ΕΔΒΜ34).

• Τυποποιημένο Έντυπο Υποβολής Ερευνητικής Πρότασης

• Βεβαίωση από τη Γραμματεία της Σχολής / Τμήματος από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία λήψης του διδακτορικού για τους Διδάκτορες – Μέλη της Ερευνητικής Ομάδας. Ως ημερομηνία λήψης λογίζεται εκείνη κατά την οποία υποστηρίχθηκε επιτυχώς η διδακτορική διατριβή (σύμφωνα με την Πρόσκληση)

• Βεβαίωση από τη Γραμματεία της Σχολής / Τμήματος από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία έναρξης του διδακτορικού για τους Υποψήφιους Διδάκτορες – Μέλη της Ερευνητικής Ομάδας (σύμφωνα με την Πρόσκληση)

• Το συνημμένο πρότυπο του Τεχνικού Δελτίου Πράξης με συμπληρωμένα τα στοιχεία που αφορούν στο φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης Πράξης (επισυνάπτεται – συμπληρώνονται τα πεδία με κίτρινο χρώμα)

• Το έντυπο Δ0 Συνοδευτικό Πρότασης, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον Ακαδημαϊκό Σύμβουλο/Επιστημονικά Υπεύθυνο (επισυνάπτεται).

Η υποβολή του συνόλου των παραπάνω θα πρέπει να γίνει το αργότερο έως τις 13/02/2016, ώστε στη συνέχεια να ακολουθήσει η υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης και του Τεχνικού Δελτίου Πράξης προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ από τα στελέχη του Ε.Λ.Κ.Ε. Για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο Προγραμματισμού και Ανάπτυξης – Παρακολούθησης Έργων του Ε.Λ.Κ.Ε. (Γραφείο Ε 108, 1ος όροφος), στο email pape_elke@uom.edu.gr, και στο τηλέφωνο 2310 891 462.

Σχετικές ειδήσεις