ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στις 16 Μαρτίου τα «αποκαλυπτήρια» της Πανευρωπαϊκής Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος

Στις 16 Μαρτίου τα «αποκαλυπτήρια» της Πανευρωπαϊκής Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος
AP

Ένα νέο ευρωπαϊκό όργανο για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας δρομολογεί η ΕΕ, προκειμένου να διασφαλίσει πως θα εφαρμόζονται με ενιαίο τρόπο οι Κοινοτικές οδηγίες για το ξέπλυμα χρήματος και θα υπάρχει καλύτερη εποπτεία των εθνικών αρχών.

Το Ecofin προωθεί τη δημιουργία ενός επόπτη σε επίπεδο ΕΕ με άμεσες εξουσίες και δυνατότητα παρέμβασης σε ένα επιλεγμένο αριθμό οντοτήτων υψηλού κινδύνου, ο οποίος θα έχει την εξουσία να ασκεί εποπτεία στις εθνικές Αρχές σε σαφώς καθορισμένες και εξαιρετικές καταστάσεις.

Το Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών της ΕΕ υποστηρίζει και την πρόταση της Κομισιόν να υπάρξει ενιαίο πλαίσιο κανόνων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που θα υιοθετηθεί με κοινό τρόπο και χωρίς παρεκκλίσεις από όλα τα κράτη της ΕΕ. Μάλιστα, στη βάση αυτή θα παρασχεθεί και υποστήριξη στις εθνικές Αρχές για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει τις νομικές της προτάσεις για το θέμα στο Ecofin της 16ης Μαρτίου. Στόχος είναι να υπάρξουν περισσότερο εναρμονισμένοι κανόνες και μεγαλύτερη εποπτεία σε επίπεδο ΕΕ που θα επιτρέψουν να ενδυναμωθεί το πλαίσιο της ΕΕ κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Τον συγκεκριμένο φάκελο θα τον τρέξει η πορτογαλική προεδρία της ΕΕ.

Το σχέδιο δράσης της ΕΕ βασίζεται σε έξι πυλώνες, καθένας από τους οποίους αποσκοπεί στη βελτίωση της συνολικής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στην ΕΕ, καθώς και στην ενίσχυση του παγκόσμιου ρόλου της ΕΕ σε αυτόν τον τομέα.

Οι έξι πυλώνες για την καλύτερη καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες είναι οι εξής:

  • Αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ.
  • Ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων της ΕΕ.
  • Ενιαία εποπτεία σε επίπεδο ΕΕ.
  • Μηχανισμός συντονισμού και στήριξης για τις μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών των κρατών μελών.
  • Επιβολή, σε ενωσιακό επίπεδο, των διατάξεων του ποινικού δικαίου και ανταλλαγή πληροφοριών.