ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χωρίς ΦΠΑ η δωρεάν διάθεση αγαθών σε ευπαθείς ομάδες

Χωρίς ΦΠΑ η δωρεάν διάθεση αγαθών σε ευπαθείς ομάδες
Χωρίς ΦΠΑ η δωρεάν διάθεση αγαθών σε ευπαθείς ομάδες
INTIME

Η δωρεάν διάθεση αγαθών, όπως τρόφιμα, φάρμακα, ρούχα ή άλλα αγαθά, που θεωρούνται ακατάλληλα προς πώληση ή αξιοποίηση, σε ειδικούς φορείς προκειμένου να διανεμηθούν σε ευπαθείς ομάδες δεν αποτελεί φορολογητέα πράξη για σκοπούς ΦΠΑ και συνεπώς δεν υπόκειται στον φόρο.

Η διάταξη αυτή θεσπίστηκε με σκοπό την ανακούφιση των κοινωνικά ευπαθών και ευάλωτων ομάδων.

Τα αγαθά αυτά, πλην εκείνων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης, θα πρέπει να διατίθενται σε ειδικούς φορείς που προβλέπει ο νόμος, όπως σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχουν συσταθεί νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν αποδεδειγμένα φιλανθρωπικό ή κοινωφελή σκοπό, προκειμένου στη συνέχεια, εφόσον δεν θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία, να διανεμηθούν χωρίς αντάλλαγμα, αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Διευκρινίζεται ότι πρόκειται για αγαθά που θεωρούνται ότι δεν είναι κατάλληλα προς πώληση ή αξιοποίηση από την επιχείρηση, ιδίως λόγω λαθών ή ελαττωμάτων ή ελλείψεων στη συσκευασία, την επισήμανση ή το βάρος, ή λόγω απόσυρσης από την αγορά ή λόγω εγγύτητας προς την ημερομηνία λήξης ή λόγω αστοχιών σε σχέση με τις προδιαγραφές του παρασκευαστή ή του πελάτη, ιδίως διαφοροποίηση ως προς το χρώμα, το μέγεθος, το σχήμα και τη σύσταση. Αναμένεται η έκδοση υπουργικής απόφασης που να καθορίζει τον τρόπο και την διαδικασία απόδειξης της διάθεσης των αγαθών καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης.

Παράλληλα, προβλέπεται φορολογικό κίνητρο για το φυσικό πρόσωπο - δωρητή που επιθυμεί να δωρίσει τρόφιμα στους παραπάνω ειδικούς φορείς για να διανεμηθούν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, εφόσον δεν τίθεται σε κίνδυνο η δημόσια υγεία.

Ειδικότερα, παρέχεται μείωση του ποσού του φόρου εισοδήματός του φυσικού προσώπου κατά 20% επί των δωρεών τροφίμων. Η έκπτωση θα χορηγείται με την εκκαθάριση της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του φυσικού προσώπου. Σε κάθε περίπτωση το συνολικό ποσό της μείωσης του φόρου εισοδήματος δεν δύναται να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του φορολογητέου εισοδήματος του δωρητή.